E17 – vägen till egendomsgemenskap

Skärmavbild 2016-09-02 kl. 23.41.21

Bibeln berättar att den första, apostoliska församlingen i Jerusalem levde i egendomsgemenskap så att ingen behövde lida nöd:

Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. (Apg 2:44-45

Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt… Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. (Apg 4:32, 34-35)

Vi tror att detta sätt att vara lärjunge och bedriva församling behövs idag. För att effektivt bekämpa fattigdomen bland oss, för att stärka enhet och andligt liv, och för att visa världen ett helgat sätt att leva som inte utnyttjar jordens resurser eller exploaterad arbetskraft.

Inom Jerusalemprojektet har vi sedan pingsten 2016 en distanskommunitet vars syfte är att förbereda dess medlemmar för ett liv i egendomsgemenskap. Denna egendomsgemenskap med tillhörande kommunitet/er vill vi sätta igång med 2017. Vi drömmer om att kunna starta två kommuniteter samtidigt eller nära inpå varandra, en på landet och en inne i en ort. Vi tänker oss Uppland eller pendlingsavstånd till Uppsala.

Vi kallar denna vision för E17 – Egendomsgemenskap 2017. Och vi behöver hjälp i bön och i handling för att den ska bli verklighet. Vi ber för kommuniteter som är miljömässigt hållbara, där enkelhet och jämlikhet råder, där Andens gåvor har fritt spelrum, där evangelisation, bibelläsning och bön är naturligt, och där vi bär varandras bördor och hjälps åt att leva som kristna.

Om du är intresserad av att veta mer, stötta oss eller gå med, kontakta oss!

Regel för Jerusalemprojektets kommuniteter:

 1. Bekännelse till apostoliska och nicaeanska trosbekännelsen samt lausannedeklarationen
 2. Fullständig egendomsgemenskap genom ideell förening som har gemensamt bankkonto som eventuell lön till personkonton kan överföras kontinuerligt till.
 3. En jämlik vecko/månadspeng ges till alla kommunitetsmedlemmar regelbundet
 4. Motkultur till konsumtionismen: enkelhet och återanvändning praktiseras
 5. Fattiga och utsatta är kärnmedlemmar som behövs i alla kommuniteter
 6. Dagliga böner: bordsböner, tre Herrens bön, kvälls/morgonandakt
 7. Bibelläsning varje dag
 8. Alla hjälper till med evangelisation, vi står upp tydligt för Jesus
 9. Andens gåvor i funktion
 10. Generös gästfrihet och diakoni
 11. Långsiktigt hållbart, ekologiskt och socialt rättvist
 12. Kommuniteterna serverar vegansk kost med undantag för varor som skulle blivit matsvinn
 13. Kommuniteterna är självhushållande och egenodlande i största möjligaste mån
 14. Sparsamhet gällande elektronik och teknologi
 15. Ickevåld, konfliktlösning enligt Matteus 18
 16. Singelskap eller seriöst, hälsosamt och långsiktigt förhållande mellan man och kvinna
 17. Kvinnor och män är jämställda i Kristus: båda könen tar ansvar för hushållsarbetet och kan tjäna i ledarskap
 18. Regler för hur man går med och lämnar kommuniteten:
  1. Kortvariga gäster (en månad eller mindre) behöver inte betala för uppehälle
  2. Långvariga gäster (minst en månad upp till ett år) betalar för uppehälle om de kan, om de saknar inkomst är de villiga att ta emot hjälp från kommuniteten för att få inkomst. De som vill bli aspiranter ska först vara långvarig gäst, kommunitetsgrundare undantagna.
  3. Aspiranter (minst tre till högst fem år) följer regeln och ger all sin inkomst till egendomsgemenskapen, egendomsgemenskapen står för fortlöpande avbetalningar för skulder (om skulderna är övermäktiga för kommuniteten får man diskutera om personen i dåläget kan bli aspirant)
  4. Fullvärdiga kommunitetsmedlemmar följer regeln, vill leva i kommunitet för resten av livet och ger förutom inkomst alla tillgångar till egendomsgemenskapen  
  5. Ekonomisk standardsumma ges till dem som lämnar egendomsgemenskapen oberoende av vad de satt in
 19. Beslut om kommuniteten tas av aspiranter och kommunitetsmedlemmar med lyhördhet för långvariga gästers önskemål.
 20. Alla kommunitetsmedlemmar tillhör samma församling och är aktiva där, kommuniteten kan också vara en egen församling
 21. Ömsesidig uppmuntran till lärjungaskap, mentorskap praktiseras
 22. Alla stödjer kommuniteten finansiellt och/eller praktiskt, alla vill arbeta och hjälpa till i hushållsarbetet efter förmåga
 23. Missionellt planterande av nya kommuniteter
 24. Samarbete mellan kommuniteter i städer och på landet
 25. Denna regel fastslås innan kommuniteten startar

33 kommentarer

 1. Under punkt 5 sägs det att ”utsatta” är kärnmedlemmar som behövs i alla kommuniteter.

  Att homosexuella är en utsatt grupp i vårt samhälle är väl känt. Denna vecka har exempelvis RFSL:s ordförande i Stockholm lämnat sin post efter hot och skadegörelse mot familjens bostad.

  https://rfslstockholm.se/2017/05/11/uttalande-med-anledning-av-ordforandes-avgang/

  Mot denna bakgrund borde människor som utsätts för trakasserier och diskriminering på grund av sin sexuella läggning vara en grupp som kommuniteten särskilt värnar om.

  Men som framgår av punkt 16 är kommunitetens medlemmar själva villiga att ägna sig åt diskriminering mot par som är homosexuella. Endast par med de traditionella könsrollerna ”man och kvinna” kommer att accepteras som medlemmar.

  Punkt nr 5 och punkt nr 16 går alltså inte att förena. Någon av dem bör omformuleras, om kommuniteten önskar en regel som inte är självmotsägande. Att lägga till ”med undantag för människor som är utsatta pga sexuell läggning” under punkt 5 vore ett olyckligt sätt att lösa denna konflikt, eftersom särbehandlingen då skulle förstärkas. En enklare och moraliskt mer fördelaktig lösning vore att helt enkelt stryka ”mellan man och kvinna” under punkt 16.

  Gilla

  1. Hej Johan!

   I en annan tråd svarade du på min fråga om svensk lag diskriminerar människor genom att förbjuda syskon att gifta sig samt månggifte. Du angav då försvar för varför sådant ska vara förbjudet, pga risk för genetiska skador i barn samt patriarkalt förtryck. Men det handlade inte min fråga om: min fråga var om det var diskriminering. Om det inte är det, så erkänner du att diskriminering inte är samma sak som att säga att äktenskap bör se ut på ett visst sätt. På samma sätt som det inte är diskriminering att säga att medlemmar i en kristen kommunitet ska vara kristna.

   För som sagt, homosexuella är välkomna att vara med i vår kommunitet, men att säga att vi måste säga att vi välsignar att de gifter sig är som att säga att vi måste säga att de som vill leva i polygama äktenskap ska få göra det. Diskriminering är då samma sak som att säga nej till vad människor vill göra, vadhelst det är. Och då är det faktum att vår kristna kommunitet endast släpper in kristna diskriminerande.

   Allt gott!

   Gilla

   1. Hej Micael!

    Det finns lagar som reglerar det som är olämpligt. Till exempel får spädbarn inte köra bil, för att det finns stor risk att de skulle skada både sig själva och andra. Detta är inte diskriminering. Denna regel/lag är inte godtycklig. Den skyddar både barnet och andra.

    Diskriminering uppstår när lagar och regler upprättas godtyckligt. Om du är emot att homosexuella har sexuella relationer är det diskriminering, menar jag. Det finns ingen grund för detta förbud. Vad rent konkret är det som är problemet när homosexuella har sex? De skadar ingen annan, och inte sig själva. Det måste finnas ett skäl för förbudet.

    Min fråga är vad det är?

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gilla

 2. Diskrimineringen uppstår när ni behandlar människor som lever i parrelationer olika, endast utifrån deras sexuella läggning. Vi väljer inte vår sexuella läggning, lika lite som vi väljer vår hudfärg eller våra eventuella funktionsnedsättningar. Ni skulle aldrig komma på tanken att neka ett par inträde på grund av deras hudfärg eller för att de råkar sitta i rullstol. Och jag förstår heller inte varför ni överhuvudtaget ser ett problem. Är det bara för att ni har läst något i en bok? I den boken står det även att kärleken är det viktigaste av allt. Två människor som har kärleken, har alltså det viktigaste av allt. Jag påminner igen om Paulus ord:

  ”Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.”

  Gilla

  1. Vi går lite i cirklar känner jag, men återigen: även om vi inte väljer sexuell läggning väljer vi om vi vill leva som singlar eller ha sexuella relationer. Att säga att vi diskriminerar människor genom att tro att äktenskapet är för man och kvinna är exakt samma sal som att säga att vi diskriminerar människor om vi säger att äktenskapet är för två personer, eller för människor som inte är syskon, eller för människor som vill vara gifta med varandra och inte har tvingats till det. Att vara mot diskriminering är inte samma sak som att säga att vem som helst kan gifta sig med vem som helst, för i så fall är du själv diskriminerande nät du försvarar det svensks förbudet mot månggifte och incestäktenskap.

   Gilla

   1. Hej!

    Nu ställer jag min fråga igen.

    Det finns ju lite olika beskrivningar i Bibeln av hur den kristna familjen bör se ut. Följande är hämtat från Kol 3. Är det något sådant liknande du tänker dig?

    ”Den kristna familjen
    Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna. Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.
    Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren.”

    Låter minst sagt unket.

    Är det inte samma sak med förbudet mot homosexuella relationer? Om du tycker att texten ovan inte riktigt gäller idag, men att förbudet mot homosexualitet gäller idag, så skulle jag vilja ha en förklaring till varför du behandlar dessa bibelstycken på olika sätt.

    I ett inlägg (svar till Johan Franzon) tidigare svarade du att du inte skulle kunna tänka dig att döda någon även om Gud sade åt dig att göra det. Du menade att det stred mot till exempel icke-vålds principen som predikas i Bergspredikan. Eftersom detta var fallet drog du slutsatsen att det inte kunde vara Guds vilja.

    Strider inte förbudet mot homosexualitet även det mot bibelns kärleksbudskap? Dessutom finns det flera bibelställen som lyfter fram att alla är lika inför Gud:

    ”Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Kol 3

    Strider inte din inställning till homosexuella relationer med andemeningen i denna text?

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gilla

    1. Är inte så duktig på att argumentera. Kan ha svårt med diskussion i skriven form. Lätt att det blir hårt och upplevs kärlekslöst. Länkar istället till Ravi Zacharias.

     Gilla

     1. Hej!

      Tack för ditt svar!

      Jag menade varken otrohet eller att ligga runt. Vad jag frågar är varför stabila, ansvarsfyllda sexuella relationen skulle vara fel – just bara för att inte äktenskap ingås?

      Du brukar ju ofta hänvisa till vetenskapen. Till exempel har du argumenterat för att vetenskapen bevisar Guds existens. När det gäller Paulus brev finns en diskussion inom vetenskapen huruvida alla breven verkligen är skrivna av Paulus eller ej. Just de som du hänvisar till i ditt svar brukar av en stor del av forskarsamhället anses vara falska. Vad tänker du om det?

      Jag vill även upprepa en fråga som jag ställt tidigare här (dock ej till dig). Det är väl känt att homosexuella relationer mellan djur är vanliga. Om nu Gud skapat både natur och djur (inklusive människan) hur kommer det sig då att detta beteende är så vanligt i naturen? Gud kan ju knappast ha avsett att till exempel fåglar skulle läsa Paulus och sedan avhålla sig från homosexuella relationer?

      Vänligen,
      Annie Svensson

      Gilla

 3. Ja, det blir upprepning från min sida, när du inte svarar på det jag skriver, utan bara försöker flytta fokus till något annat, som jag redan har svarat på. Nu har jag två gånger hänvisat till vad Paulus skriver om kärlek. Eftersom jag misstänker att hela den här historien beror på att du har tagit fasta på något som Paulus skrivit i ett brev, så menar jag att du lika gärna kunde ha tagit fasta på något annat som han också har skrivit. Om Paulus har rätt, om ingenting är viktigare än kärleken, och du vägrar att välsigna vissa människors kärlek, hur kommer Jesus då att bedöma dig? Kommer han att bedöma att du har kärlek?

  Frågan om hur svensk lag gör undantag för vissa former av äktenskap har jag som sagt redan behandlat. Det jag skrev var att det ibland kan finnas andra intressen som väger tyngre. Eftersom jag i dessa fall ser goda skäl att göra undantag, så är det i mina ögon inte diskriminering. Det hade varit diskriminering om det rört sig om undantag som bara vilat på fördomar eller på skäl som gripits ur luften. Exempelvis undantag för judar eller för rödhåriga. Alla svenskar över 18 år har rätt att inneha körkort. Men undantag görs på en rad punkter, exempelvis för människor som kanske pga en åldersrelaterad sjukdom blivit förvirrade och som därför utgör en trafikfara. Det är inte åldersdiskriminering. Vem som helst inser att det finns fullgoda skäl till detta undantag.

  Men låt oss leka med tanken att vi verkligen haft äktenskapslagar i Sverige som diskriminerat utifrån fördomar. Låt säga att judar inte fick gifta sig. Vilken relevans hade detta i så fall haft för frågan om du i din kommunitet har rätt att diskriminera utifrån sexuell läggning? Ingen relevans alls. Eller menar du att diskriminering i ett fall legitimerar diskriminering i ett annat?

  Jag vill också återknyta till det som Sarah sa i föreläsningen på KTH, där hon fick en direkt fråga som handlade om hur hon som kristen ser på människor med olika sexuella läggningar. Hon svarade att saken är ”irrelevant”. Okej? Om saken är irrelevant så är det upp till bevis. Antingen behåller ni kravet på ”man och kvinna” och då visar ni med all önskvärd tydlighet att saken inte alls är irrelevant för er, utan tvärtom så central att ni skriver in den i ert grunddokument. Eller så lever ni som ni lär, och stryker ”man och kvinna” från punkt 16.

  Johan

  Gilla

 4. Hej Johan! Jag känner inte till allt ni har skrivit till varandra i ämnet. Jag undrar, har man inte rätt att ”skydda sig/kommuniteten” från något som man är övertygad inte är rätt eller Guds vilja? Alltså inte homosexuella utan själva homosexualitet? Sedan är det smart att man i en sådant känslig sak som att leva tillsammans ta in personer som i en viktig del av livet som det sexuella är strider helt och hållet med resten av kommunitetens övertygelse.
  Åt andra hållet så hade varit en rejält utmaning som hade tvingat alla till att älska otroligt mycket för att klara det. Det skulle inte förvåna mig att om kommuniteten har regler för att delta i andakten och ”religiösa samlingarna” snart hade Gud nått hjärtat på dessa i sammanhanget avvikande människor, på det sättet att deras liv hade ändrats på en oväntat sätt och blivit heterosexuella. Det är inte ovanligt att sådant händer men det kommer inte fram som det borde pga rädslor tror jag.
  Jag hoppas inte att människor som inte personligt mött Gud och inte hänger sig åt ”Hans ord” och Guds tillbedjan kan förstå oss. Vi lever i en annan verklighet som även innefattar vanliga livet här men som oftast beroende på hur man drar in de faktorer in i sitt liv får en annan perspektiv. Att kalla sig eller inte kristen utgör inte skillnaden.
  Du får gärna läsa vad jag skrev till Annie här ovanför.

  Gilla

  1. Manuel. Är då inte tolerans en av moralens viktigaste beståndsdelar? Att inte tolerera någon för att hen älskar ”fel” person måste väl vara en alldeles ovanligt vidrig handling. En handlande som det sekulära samhället till stor del har lyckats ta sig ur.
   Enligt Grenholm kommer moralen från Gud och om kommuniteten utesluter homosexuella så kan inte jag få det till något annat än att dom bryter mot både den rådande sekulära och den gudagivna moralen och med det också säger oss andra, som inte infekterats av religiösa griller, att den sekulära moralen är klart högre än den som råder i denna lilla religiösa sekt.

   Gilla

  2. Hej Manuel!

   Jag tycker att detta uttalande, skrivet av dig, är helt oacceptabelt:

   ”snart hade Gud nått hjärtat på dessa i sammanhanget avvikande människor, på det sättet att deras liv hade ändrats på en oväntat sätt och blivit heterosexuella. Det är inte ovanligt att sådant händer men det kommer inte fram som det borde pga rädslor tror jag.”

   Du verkar betrakta homosexualitet som en defekt som kan botas. Homosexualitet förekommer inte bara hos människor, utan även hos flertalet djurarter. Hur tänkte Gud här tror du? Är inte Gud skaparen av människan och naturen?

   Vänligen,
   Annie Svensson

   Gilla

   1. Hej igen Annie och Johan!
    Vad sexuellt läggning beror på är inte bevisad. Och kanske det enda sanna som vi kan gå på är människors upplevelser, vad som har hänt i deras liv. Men så klart dessa kan variera mycket och man får ta hela spannet. Sedan om man vill tro det eller inte är upp till var och en.
    Är det helt uteslutet att som person kan man ändra sig, med Guds hjälp eller vad som, på många sätt under en livstid?
    Jag har varit med att bli förvandlat på flera områden i mitt liv redan innan jag kom med in i kyrkan och även efteråt och det fortsätter än. Det är inte min kraft. Så jag har varit med om mycket och skäms inte att berätta, fastän stolt är jag absolut inte. Det jag gjorde, gjorde jag, en hel del fel, tyvärr kan man inte göra det ogjort.

    Det är inget roligt att någon ska bli upprörd, och ännu mindre såra någon, det är absolut inte min mening.
    Med vänlig hälsning
    Manuel

    Gilla

    1. Ja, jag blir upprörd när du skriver att homosexuella människor är personlighetsstörda och att kvinnor har behov av att känna sig vackra och allt annat som du spekulerar kring.

     Det som också gör mig upprörd är att det bara är vi ickekristna som säger emot. Håller ni som är kristna med Manuel? Alla ni som säger att ni vet så mycket om moral?

     Gilla

     1. Och när Manuel förolämpar kvinnor och homosexuella blir det minsann inga problem med deras sk. kommentarsregler.
      Verkligen ett beklämmande gäng detta.

      Gilla

      1. Johan, Annie, Anders och även Micael ! Jag, anklagat? Visa mig var!

       Ja tänkte skriva: Kära vänner! För så vill mitt hjärta se er som! Medan jag kämpar med känslor av väldig ledsamhet, frustration, desperation och maktlöshet…
       Hur många människor mår dåligt i samhället?!
       Vi är bäst på falska fasader, att inte säga som det är, som man mår, att inte tala ut!
       Så mycket är intimt och hemligt, tabú!
       Så hemsk att med bara de ynka ord jag skriver ska det bli till en sådant uppståndelse. Men inte konstig då FÖRDOMARNA vi har spelar oss ett sådant rejält och allvarlig spratt.
       VAR HAR JAG ANKLAGAT NÅGON? Det är bara att kopiera och klistra det jag skrivit. Tills inatt har jag skrivit allt i mobilen, vilket är inte bäst eller lättast, och en del blev fel ordning mm. Men jag har skrivit från mitt hjärta och blottat det… om att bli drabbat av olika saker! Jag har skrivit öppet om mitt tidigt liv, mina uppväxt problem, då jag utövade homosexuella handlingar och längre än så var jag på väg, pga kärlekstörst, att bli sedd, berörd, älskad. Jag har levt i hat och mobbning, i en djup kärlekstörst. Kastar ni det i ansiktet på mig det jag bjuder på som värdelöst och anklagar ni mig för att anklaga? Har ni inte förmågan att ta emot, lyssna in? LÄS vad jag skriver inte vad ni tror om mig eller mina fördomar och tankeställningar. Förstå mig, min mening.

       SE den sargade samhället med människor som går in i vägen dagligen, tar livet av sig, i sina mörka hemligheters elände eller helt enkelt dåliga upplevelser av illa behandling, och som ger sig på andra då de mår dåligt. Som slaviskt följer modet för att känna sig accepterade och värda, som ändrar sina kroppar med kirurgi eller sprutor, eller extremt tränande eller yrkestitlar samlande för att duga i sina egna ögon och andras!
       Det blöder och ruttnar redan från våra obehandlade sår (som samhälle i bästa fall, annars även personligt). Låt oss rengöra dem och lägga nödvändig salva så att det läker så att vi kan hjälpa de som också behöver hjälp på vilket sätt det än är.
       Jag skriver för utan kunskap och förståelse blir det absolut inget bättre, inga frivilliga åtgärder. Jag lär mig för jag är öppen och lyssnar runt, på människor, på vetenskap… på allt.
       Jag ber om förlåtelse i fall jag sårat er genom att inte uttrycka mig tillräckligt tydligt… har ni själva läst in fel… då ligger bollen hos er själva, inget jag kan göra något åt.

       Med hjärtlig hälsning
       Manuel

       Gilla

       1. Hej!

        Inget av det som jag skrivit syftade till att göra dig illa personligen. Och jag ber dig om ursäkt om det uppfattats så. Men det måste ändå gå att diskutera själva sakfrågorna – som till exempel hur vi ser på homosexuella och kvinnor.

        Kanske blir vi lite arga på varandra ibland. Vi har olika livsåskådningar – och när de kolliderar kan det slå en och annan gnista.

        Jag ska tänka på det du skrivit när jag gör mina inlägg. Men samtidigt vill jag kunna uttrycka min åsikt, eller min ilska på något sätt. Förhoppningsvis utan att såra!

        Vänligen,
        Annie Svensson

        Gilla

        1. Tack Annie!
         Jag räknar inte att ditt eller de andras syfte är att göra mig illa.

         Men jag älskar människor, även ”mina fiender”, alltså de som gör mig illa medvetet, för egen vining eller bara tillåter sig att köra över mig pga egna problem. Det göra helst det med den person man vet inte ger igen… Därför tar jag illa upp när jag själv blir anklagat för att anklaga homosexuella i detta fall eller andra människor.
         Tar illa upp eller blir fruktandsvärd ledsen. Det hjälper till att jag måste göra färdig ett par skolarbete och känner press då jag lägger tid på detta och andra människor. Det är mer angement.
         Jag lägger mig alltid på informations nivån, förklara, vilja veta hur, när och varför, men inte hitta den skyldiga för att ge igen. Att hitta och informera om orsaken är inte detsamma som att ursäkta heller.
         Så att anklaga är aldrig min mening och tror inte det kan hittas i det jag skriver.
         Det är ingen fara med mig, just då blev jag tagen. Frugan har haft cancer länge och det påverkar huvudet, orken och lusten mycket och fastän vi känner oss trygga oavsett hur det slutar, så kan det bli endå en praktisk kamp på flera områden.
         Hade börjat imorse men fick lämna det och fixa annat.
         Ha det gott Annie!

         Gilla

     2. Hej Johan!

      Att anklaga homosexuella för att vara personlighetsstörda tycker jag inte är OK och det var därför jag tog bort Manuels kommentar. Men det är svårt att hänga med för ni skriver otroligt mycket här i kommentarsfältet och det är bara då och då jag har tid att läsa igenom och försöka svara.

      Allt gott!

      Gilla

      1. Vad har du tagit bort? Manuels kommentarer är ju kvar. Vad jag kan se så är min den enda du tagit bort och helt omotiverat dessutom.

       Gilla

      2. Bra Micael att du tycker så! (Jag menade inte att just du måste kommentera allt, ni är ju över 20 skribenter på HP – ni kanske kan dela lite på ansvaret?)

       Mvh Johan

       Gilla

       1. Det som inte är bra är att jag har inte anklagat, det påstår jag är en helt fel slutsats av det jag skrivit. Och absolut inget jag haft i tanken ens. Försök läsa sakta så borde du förstå att så ligger det till.

        Ha det gott allesammans!

        Gilla

  3. Manuel, jag tror att en kärleksfull Gud, om han funnes, skulle ingripa på ett helt annat sätt. Han skulle med sin kärlek sticka hål på din bubbla så att du slipper leva i den där andra verkligheten som du talar om. Där allt verkar så farligt och där vissa människors kärlek framstår som personlighetsstörningar, som du skrev i inlägget som försvann.

   Gilla

   1. Enligt Bibeln, och innan jag visste om vad det står skrivet eller varit i kontakt med någon kyrka, hade jag redan fått uppleva ensam och personligt att Gud om vi vill och ber om det så hjälper Han oss och förändrar eller hjälper oss att förändra det jag anser är en skada från när min personlighet formades. En del upplevelser lämnar djupa spår som påverkar djup och ständigt och kanske hela livet igenom i värsta fall.
    I Romarbrevet 12:9 står att vi kristna inte ska anpassa oss till den här tidsåldern, utan vi ska låta oss förvandlas genom förändringen av våra tankar med målet att bli fullständiga, alltså riktig kärleksfulla människor som kan tom älska sina fiender och ge våra liv för de om så vore nödvändigt. Ordet förvandla där är den grekiska metamorfosis som pekar på processen av larven som går i puppan och blir en fjäril. Den perfekta Kärlek (no sex) är högsta målet!
    Nu är det snart 24 timmar sedan jag gick upp!
    Ha det gott!

    Gilla

 5. Nu verkar det ha blivit något fel på tekniken här.
  Jag hittar i det grå fältet längst upp till höger på sidan två kommentarer som länkas hit, men inte syns här. En från Johan Franzon och en från Manuel Suarez Benegas.
  Manuel verkar dock, av det lilla man kan läsa av kommentarerna där, han svarat på Johans kommentar, så han tycks kunna läsa den, men inte jag.
  Kan det vara högre makter som skojar med oss eller är förklaringen rent materialistisk?

  Gilla

 6. Tolerans och kärlek bör utövas, absolut, alltså respekt för andras val. Men det ger inte plats för vad som helst, när som helst och var som helst. Bara för att du respekterar andra tankesätt, levnadssätt kanske tom ”religioner”, betyder inte att du vill ha de inne hos dig dag och natt. Som person behöver man tänka igenom vad man tar in där ens barn ska växa och där man behöver en viss vila, trygghet och inte så mycket motstridigheter. Tycker jag, det betyder inte att ens barn ska leva i en overkligt bubla helt separerade från samhället.
  Frågan gäller inte att Älska vem, utan vem man har sex med. Enligt Jesus ska man älska tom sina fiender och det är inte inte fråga om sex, eller hur? Utan att vara beredd att offra sin stolthet och annat för att hjälpa någon som har gjort oss illa eller ser oss som fiender.
  Jesus sa också att den som ser på en kvinna med begär, har redan syndat i sitt hjärta och att det är lika viktigt att passa sig för! Titta det vackra som bjuds på alldeles för mycket av idag är en sak, att önska sig ha henne, ha sex eller fantasiera i sitt sinne som vissa kan är absolut inte rätt enligt Honom. Allt detta är möjligt med Hans hjälp, alltså några av oss i Sverige har upplevt Gud, det är inte religion! Religion är människans strävanden att nå den intelligens som skapat naturen, och behaga den och göra den till lags för att slippa straff.
  Moralen i samhället kunde man diskutera. Frågan är hur mycket är det sekulära samhället betuttad i lögner den försvarar med tänder och klor utan att verkligen söka hela sanningen. Det är lätt att välja tro det som är passande eller passar en själv, medan Bibeln utmanar mig att granska allt och ta till mig det rätta. Det kräver mycket av en det!
  Har du läst vad jag skrivit om mitt liv här ovanför? Mina tankar och slutsatser har inte varit gratis, jag har varit sedan ung en grubblare, kanske var det nödvändigt, jag drabbades av mycket. Jag tror absolut att jag pratar i nattmössan.
  Ha det gott!

  Gilla

   1. Fegisar! Dom där reglerna har ni hittat på bara för att tysta kritik när argumenten tryter.
    Era egna fördomsfulla uttalanden mot homosexuella är ljusår värre, men dom släpper ni igenom. Skandalöst!

    Gilla

 7. Hej Manuel!

  Du verkar utgå ifrån att kvinnor är objekt som du som man helt naturligt suktar efter. Du skriver:

  ”Jesus sa också att den som ser på en kvinna med begär, har redan syndat i sitt hjärta och att det är lika viktigt att passa sig för! Titta det vackra som bjuds på alldeles för mycket av idag är en sak, att önska sig ha henne, ha sex eller fantasiera i sitt sinne som vissa kan är absolut inte rätt enligt Honom.”

  Se kvinnor som människor, det är mitt råd till dig.

  Vänligen,
  Annie Svensson

  Gilla

  1. Hej Annie! Du kan lyckas utläsa att jag utgår ifrån att ni kvinnor är objekt för mig att sukta över.
   Om du sätter det hela i sitt sammanhang, vilket jag redan skrev första gången angående hur man skulle utläsa Bibeln, så skulle du kanske förstå. Det var angående kärlek. Vi kristna anklagas att vi gör skyllnad på kärlek och kärlek och då på tanken om homosexualitet. Då menar jag att ”vi” har inte problem alls med att det utövas kärlek och att älska varandra, men med vem man har sex och varför! Var och en får göra det den vill bara man håller sig enligt lagens ramar, men vi behöver inte tycka att det är rätt att ha sex på annat sätt än vad Bibeln bjuder på. Det är fula vanliga knep i samhällets debatt då den politiska korrekta sidan eller lobbyn kallar inte saker och ting på sitt rätta namn i medveten manipulativ syfte!
   I det sammanhang nämnde jag Jesuord och just det han så att kvinnan är just det, ingen objekt och ingen att titta med sexuellt begär i det fallet.
   Viss påpekar jag att ni kvinnor är vackra, min fru gillar att jag tycker väldigt mycket så om henne… och är det inte naturligt att vi män tycker det, men är det allt jag skriver? Och har inte ni kvinnor speciellt ett behov att känna er vackra? Se samhället bara!
   När jag tar de Jesuord går jag precis emot tanken om kvinnan som objekt. Tidigare idag skrev jag att Bibelns lär just om jämställdhet mellan könen.
   Jag kanske låter mig inte förstås så lätt..? Ha det gott!

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s