Läs Bibeln på två minuter: Sammanfattning av Bibeln med hjälp av AI

Tycker du att Bibeln tar lite väl lång tid att läsa? Jag har lösningen för dig – jag bad AI:n ChatGPT sammanfatta varje bibelbok på en mening, med Jesus som skriftens kärna och stjärna. Resultatet blev fantastiskt:

 • Genesis (Första Mosebok): Skapelse genom Jesus.
 • Exodus (Andra Mosebok): Räddning genom Jesus.
 • Leviticus (Tredje Mosebok): Offer och renhet genom Jesus.
 • Numeri (Fjärde Mosebok): Olydnad och tuktan före Jesus.
 • Deuteronomium (Femte Mosebok): Lagen och löftena om Jesus.
 • Josua: Erövringen av Kanaans land under Josuas ledning som en förskuggning av Kristi frälsningsverk.
 • Domarboken: Domare som förebilder för Jesus.
 • Rut: Jesu släktträd.
 • 1 Samuelsboken: Jesu föregångare och konung.
 • 2 Samuelsboken: Davids släktträd och Jesu föregångare.
 • 1 Kungaboken: Salomos förskuggning av Jesus.
 • 2 Kungaboken: Kungarnas olydnad och behov av Jesus.
 • 1 Krönikeboken: Davids släktträd och förberedelse för Jesus.
 • 2 Krönikeboken: Templet som förberedelse för Jesus.
 • Esra: Hemkomst och återuppbyggnad för Jesus.
 • Nehemja: Återuppbyggnad och reform för Jesus.
 • Ester: Räddning för Jesus släkt.
 • Job: Tröst i Jesus.
 • Psaltaren: Lovsånger om Jesus.
 • Ordspråksboken: Visdom och moral för Jesus följare.
 • Predikaren: Tomhet utan Jesus.
 • Höga Visan: Kärlek och relation med Jesus.
 • Jesaja: Profetia om Kristus som Messias, Frälsare och Fredsfurste.
 • Jeremia: Profetia om Jesu lidande.
 • Klagovisorna: Sorg och tröst genom Jesus.
 • Hesekiel: Syn om Jesu kommande rike.
 • Daniel: Profetia om Jesu kungadöme.
 • Hosea: Kärlek och räddning genom Jesus.
 • Joel: Profetia om Jesu återkomst.
 • Amos: Guds dom, social rättvisa, och frälsning genom Jesus Kristus.
 • Obadja: Dom och räddning genom Jesus.
 • Jona: Missionsbefallning och barmhärtighet genom Jesus.
 • Mika: Rättvisa och dom genom Jesus.
 • Nahum: Profetia om Jesu seger.
 • Habackuk: Tro, lovsång och tröst genom Jesus.
 • Sefanja: Dom och förnyelse genom Jesus.
 • Haggai: Templet och återuppbyggnad för Jesu skull.
 • Sakarja: Profetia om Kristi kungliga prästadöme och återkomst, inklusive visioner om Jerusalems återuppbyggnad och Guds rike på jorden.
 • Malaki: Profetia om Jesu ankomst och försoning.
 • Matteus: Jesu födelse, liv, undervisning, lidande och uppståndelse.
 • Markus: Jesu tjänande, under och lidande.
 • Lukas: Frälsning genom Jesus födelse, liv, undervisning, död och uppståndelse.
 • Johannes: Jesu kärlek, undervisning, mirakel, död och uppståndelse.
 • Apostlagärningarna: Kyrkans födelse och mission i Jesu namn.
 • Romarbrevet: Rättfärdighet genom Jesus.
 • 1 Korinthierbrevet: Jesu död och uppståndelse som grund för tron och församlingens liv.
 • 2 Korinthierbrevet: Tro, tröst och Jesu tjänst som exempel.
 • Galaterbrevet: Frihet genom Jesu död och uppståndelse, inte genom lagen.
 • Efesierbrevet: Andlig välsignelse genom Jesus och enhet i kyrkan.
 • Filipperbrevet: Glädje och tacksamhet genom tro på Jesus.
 • Kolosserbrevet: Jesu gudomlighet och fullhet, och behovet av att hålla fast vid honom.
 • 1 Tessalonikerbrevet: Hopp om Jesu återkomst och att leva i ljuset av den.
 • 2 Tessalonikerbrevet: Förväntan och tröst genom Jesu återkomst.
 • 1 Timotheusbrevet: Ledarskap och lärjungaskap genom tro på Jesus.
 • 2 Timotheusbrevet: Tjänst, förmaning och uthållighet genom tro på Jesus.
 • Titusbrevet: Ledarskap och goda gärningar genom tro på Jesus.
 • Filemonbrevet: Försoning och kärlek genom tro på Jesus.
 • Hebreerbrevet: Jesu överlägsenhet och försoningens kraft.
 • Jakobsbrevet: Tro och goda gärningar som frukt av tron på Jesus.
 • 1 Petrusbrevet: Hopp och helighet genom tro på Jesus mitt i prövningar.
 • 2 Petrusbrevet: Andlig tillväxt och väntan på Jesu återkomst.
 • 1 Johannesbrevet: Kärlek och ljus genom tro på Jesus.
 • 2 Johannesbrevet: Sanning och kärlek i Jesus namn.
 • 3 Johannesbrevet: Sanning och uppmuntran i Jesus namn.
 • Judasbrevet: Varning mot falska lärare och trofasthet till Jesus.
 • Uppenbarelseboken: Profetia om Jesu återkomst och seger över ondskan.

Ingen AI kan förstås komma i närheten av det fantastiska djup och livsförvandlande budskap som den egentliga bibeltexten innehåller – men som kristologiska sammanfattningar är ovanstående riktigt imponerande!

När jag delade detta på Facebook i helgen blev många imponerade, men en del tyckte att det konstanta nämnandet av Jesus var lite överdrivet. Nog är Jesus vår tolkningsnyckel när vi läser Bibeln, och han själv hävdade att Gamla Testamentets böcker vittnade om honom (Luk. 24:44-45). Men att Klagovisornas centrala tema verkligen skulle vara ”Sorg och tröst genom Jesus” när Messias inte ens nämns där är en konstig sammanfattning av boken. Och det är inte AI:ns fel, det var jag som bad den inkludera Jesus i varje sammanfattning och den lydde mig noggrant.

Så vad händer om vi ber ChatGPT sammanfatta alla bibelböcker utan något krav på att Jesus eller något annat namn eller ord alltid ska finnas med? Intressant nog anmärkte AI:n denna gång ”Detta är en svår uppgift eftersom det finns så många böcker i Bibeln, men jag kan ge en kort sammanfattning av varje sektion”. Sen började den:

Gamla testamentet:

 • Första Mosebok: Skapelsen av världen och de tidigaste människorna.
 • Andra Mosebok: Historien om hur Mose ledde israeliterna ut ur Egypten och de tio budorden.
 • Tredje Mosebok: Lagar och regler om prästernas arbete och offer till Gud.
 • Fjärde Mosebok: Israels resa genom öknen och deras konflikter med andra folk.
 • Femte Mosebok: Mose predikar för Israels folk och förbereder dem för att inta Kanaans land.
 • Josua: Israels erövring av Kanaan och uppdelning av landet.
 • Domarboken: En serie av domare som ledde Israel genom olika perioder av kaos.
 • Rut: Berättelsen om Rut, en kvinna från Moab som blir en del av Israels folk.
 • Första Samuel: Historien om profeten Samuel, Saul och David.
 • Andra Samuel: Davids kungadöme och hans relation till Gud.
 • Första Kungaboken: Kung Salomo och byggandet av templet i Jerusalem.
 • Andra Kungaboken: Splittringen av Israel i två kungadömen och profeterna Elia och Elisa.
 • Första Krönikeboken: En historisk återblick på Israel och kung Davids kungadöme.
 • Andra Krönikeboken: Fortsättningen av kungarnas historia och förstörelsen av templet i Jerusalem.
 • Esra: Återuppbyggnaden av templet i Jerusalem och Israels återvändande från fångenskap i Babylon.
 • Nehemja: Återuppbyggnaden av Jerusalems murar och stad.
 • Ester: Berättelsen om en judisk kvinna som blir drottning av Persien och räddar sitt folk.
 • Job: En historia om en rättfärdig man som lider svårt och ifrågasätter Guds rättvisa.
 • Psaltaren: En samling av 150 sånger och dikter som användes för gudsdyrkan och personligt andligt liv.
 • Ordspråksboken: En samling av visdomsord och ordspråk om livet, moral och relationer.
 • Predikaren: En filosofisk bok som ifrågasätter meningen med livet och söker svar på frågor om lidande och rättvisa.
 • Höga Visan: En samling av kärleksdikter mellan en brud och brudgum som också symboliserar Kristi kärlek till kyrkan.
 • Jesaja: En profetisk bok som pekar framåt mot Messias och hans rike och innehåller också korrigeringar och varningar om Israels olydnad.
 • Jeremia: En profetisk bok som uppmanar Israel att omvända sig från sin ondska och hotar dom om de inte gör det.
 • Klagovisorna: En samling av fem dikter som sörjer över förstörelsen av Jerusalem och templet.
 • Hesekiel: En profetisk bok som innehåller visioner om Guds dom och frälsning, och uppmanar Israel att återvända till honom.
 • Daniel: En profetisk bok som innehåller historier om Daniels liv och visioner om framtiden, inklusive den sista dagen.
 • Hosea: En profetisk bok som jämför Israels otrohet mot Gud med en otrohustrus beteende.
 • Joel: En profetisk bok som innehåller en varning om domens dag och en uppmaning till ånger.
 • Amos: En profetisk bok som fördömer Israels orättvisa och kräver rättvisa och omvändelse.
 • Obadja: En kort profetisk bok som fördömer Edoms ondska och förutsäger dess undergång.
 • Jona: En historia om profeten Jona som flyr från Guds kallelse men till slut återvänder och utför den.
 • Mika: En profetisk bok som innehåller dom och varningar om Israels olydnad och samtidigt erbjuder hopp om Guds räddning.
 • Nahum: En profetisk bok som förutsäger Niniives undergång på grund av dess ondska.
 • Habackuk: En profetisk bok som innehåller frågor och klagomål om Guds rättvisa, men också hopp om frälsning.
 • Sefanja: En profetisk bok som uppmanar Israel att återvända till Gud och varnar om domens dag.
 • Haggai: En kort profetisk bok som uppmanar Israels ledare att bygga templet i Jerusalem och återupprätta gudsdyrkan.
 • Sakarja: En profetisk bok som innehåller visioner om
 • Messias och hans rike, återuppbyggnaden av templet och framtiden för Israel.
 • Malaki: En profetisk bok som kritiserar prästerna för deras olydnad och förutsäger Messias ankomst.

Nya testamentet:

 • Matteus: Berättelsen om Jesu liv och undervisning.
 • Markus: Berättelsen om Jesu liv och undervisning, med fokus på hans under.
 • Lukas: Berättelsen om Jesu liv och undervisning, med betoning på hans barmhärtighet och relationer till kvinnor och marginaliserade personer.
 • Johannes: Berättelsen om Jesu liv och undervisning, med fokus på hans andliga betydelse.
 • Apostlagärningarna: Berättelsen om de första kristna och spridningen av kristendomen.
 • Romarbrevet: Paulus brev till de kristna i Rom om rättfärdiggörelse genom tro.
 • Första Korinthierbrevet: Paulus brev till de kristna i Korint om kristen etik och moral.
 • Andra Korinthierbrevet: Paulus försvarar sin apostoliska auktoritet och ledarskap för de kristna i Korint.
 • Galaterbrevet: Paulus brev till de kristna i Galatien om rättfärdiggörelse genom tro och frihet från lagen.
 • Efesierbrevet: Paulus brev till de kristna i Efesus om kristen enhet och andligt liv.
 • Filipperbrevet: Paulus brev till de kristna i Filippi om glädje och tacksamhet.
 • Kolosserbrevet: Paulus brev till de kristna i Kolossai om Kristi överhöghet och andligt liv.
 • Första Thessalonikerbrevet: Paulus brev till de kristna i Thessalonika om Kristi återkomst och moraliskt liv.
 • Andra Thessalonikerbrevet: Paulus brev till de kristna i Thessalonika om Kristi återkomst och vad som ska ske före den.
 • Första Timotheusbrevet: Paulus brev till Timoteus om pastoralt ledarskap och undervisning.
 • Andra Timotheusbrevet: Paulus brev till Timoteus om trohet och uthållighet i tjänsten.
 • Titusbrevet: Paulus brev till Titus om pastoralt ledarskap och moraliskt liv på Kreta.
 • Filemonbrevet: Paulus brev till Filemon om att acceptera tillbaka sin rymda slav Onesimus som en broder i Kristus.
 • Hebreerbrevet: En anonym brev till de hebreiska kristna om Kristi överhöghet och relationen mellan gamla och nya testamentet.
 • Jakobsbrevet: En brev om kristen moral och liv från Jakob, Jesu bror.
 • Första Petrusbrevet: Peters brev om trohet och uthållighet i lidande.
 • Andra Petrusbrevet: Peters brev om den sista dagen och att ta ansvar för ens eget andliga liv.
 • Första Johannesbrevet: Johannes brev om Guds kärlek och kristen gemenskap.
 • Andra Johannesbrevet: Johannes brev om sanning och kärlek i kristen gemenskap.
 • Tredje Johannesbrevet: Johannes brev om gästfrihet och relationen mellan kristna ledare.
 • Judasbrevet: Judas brev om att försvara den kristna tron mot villfarelse och falska lärare.
 • Uppenbarelseboken: En apokalyptisk bok skriven av Johannes om en serie av visioner av den sista dagen, domen och Guds rike.

Avslutningsvis påpekar AI:n: ”Detta var korta sammanfattningar och det finns naturligtvis mycket mer som kan sägas om varje bok. Men jag hoppas att detta ger en överblick över vad varje bok handlar om.” Bra jobbat, lilla AI!

Alla bilder i detta inlägg generades av AI:n Midjourney.

Annons

5 kommentarer

 1. AI är demonisk i sin natur inte minst på grund av de som programmerar AI som mer eller mindre alla har högt IQ men låg EQ.
  Kvantfenomenet som AI drivs av är också hur Vildjurets Bild kommer att tala och ges liv.
  Tala är ettor och nollor dvs att kommunicera.
  Men naturligtvis försiktigt att tolka liv är helt enkelt det spatiella mellanrummet mellan de olika delarna av kvantfenomenet. Detta är detta som AI använder ett neuralt nätverk som är snabbare än någon människa. Nätverket drivs fram kvantdatorer som arbetar med Q-bits.
  Q-bits fungerar annorlunda mot en normal dator.
  De har inte noll eller ett som mätvärden utan pendlar eller blinkar hela tiden fram mellanrummet mellan dessa 2 tillstånd. Detta bildar alltså inte bara fundament för AI men också gjutning för Vildjurets Bild då det är hur Bilden (Appen/QR) kommer att tala och ges liv.

  Gilla

   1. Enligt skriften som säger ikon.
    1504 eikṓn (from 1503 /eíkō, ”be like”) – properly, ”mirror-like representation,” referring to what is very close in resemblance.
    Det står också ikon. Vilket är ett annat namn för programmets utseende (eikon). Jag utgår (se tidigare inlägg om Vildjurets Märke) som den logiska förklaringsmodell på implementation av Vildjurets Rike. Deduktionsmodellen är köpmännens och ingen kan köpa och sälja.
    Vertyget är alltså vilken problemformulering du vill använda utanför Bibeln (kända pastorat och präster) eftersom de alla saknar logisk grund och förklaring utifrån problemformuleringen.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s