Ulf Ekman, katolska kyrkan och protestantiska fördomar

Ulf Ekman, när han hade skägg
Ulf Ekman, när han hade skägg

En Livets Ord-medlem här i stan berättade om hur han och några församlingsmedlemmar åkte ut till Gamla Uppsala 1989 när Johannes Paulus II var där och bad emot de demoniska makterna, inte i syfte att beskydda påven utan för att befria honom. Att Ulf Ekman de senaste åren tagit avstånd från sådan antikatolicism och välsignat sina katolska syskon är bara bra; min Bibel säger att alla som bekänner Jesus som Herre kommer bli frälsta (Rom 10:9), och påven är inte antikrist. Tvärtom, Franciskus tycker jag är mycket bättre på att följa Jesus än många protestanter.

Det finns många fördomar bland protestanter om katolska kyrkan som helt enkelt inte är sanna och som behöver överbryggas. De senaste veckorna har det pågått en intressant debatt i Dagen om Maria – protestanterna Mats Olofsson och Stig Andreasson hävdar med emfas att Maria inte kan kallas för ”Guds moder” eftersom hon inte är Faderns moder och eftersom Jesus inte blir Gud i och med sin mänskliga födelse, och katolikerna Lillemor Hallin och Anders Piltz menar att det finns inget fel med att kalla Maria för Guds moder eftersom Jesus är Gud. Det intressanta med den här debatten är att alla fyra debattörer tänker exakt likadant i den här frågan. Exakt likadant! Ingen menar att Maria är Faderns moder, ingen menar att Jesus inte är Gud. Att begreppet Theotokos skulle innebära någon skillnad läromässigt från protestantisk kristologi (som vi ärvt av katolikerna) är en protestantisk myt.

På samma sätt är det en protestantisk myt att katoliker skulle tillbe Maria eller något annat helgon. Jag tycker det är ohederligt att anklaga dem för det när de själva inte tänker så. Enligt katolskt och ortodoxt tänkande är alla som somnat in hos Herren levande hos Honom, och vi kan tala med dem och be om deras förbön lika enkelt som Jesus kunde samtala med Moses på förklaringsberget (Matt 17:3). Däremot tror jag katoliker bör erkänna att det finns en risk för avgudadyrkan, inte minst på folklig nivå, och att praxisen inte finns i Bibeln. Men att avvisa alla katoliker och ortodoxa som människodyrkare är inte seriöst, för det är inte så de ser det.

Såna här protestantiska myter går Ulf Ekman tydligt emot. Dock är det speciella med hans hållning till katolska kyrkan, som skiljer sig från många andra protestantiska ledare, att han inte bara erkänner katoliker som syskon och betonar enhet trots olikheterna, utan han försvarar aktivt katolska läror och sympatiserar med dem. I dagarna har ett herdebrev från Ukraina snurrat runt i frikyrkocyberbubblan, undertecknat Leonid Padun som förut samarbetade med Livets Ord men som nu har brutit med dem, vilket dock berodde på andra saker än teologi. I brevet kritiserar han framför allt saker Ekman skrivit i sin bok Andliga rötter från 2009, typ:

I detta resonemang, som handlar om hur man läser Bibeln, kommer en del svårigheter med synen på Sola Scriptura fram. När nu reformationen mer eller mindre ersatte det historiska läroämbetet med den enskildas samvete, öppnades för en lång rad problem. Bara det faktum att tusentals människor, som alla tror på Bibelns auktoritet, ändå kommer till så många olika slutsatser, har kanske mer än något annat bidragit till splittringen i Kristi kropp.

Ofta brukar man säga , i polemisk ton, hur litet Nya Testamentet egentligen talar om Maria.Med detta menar man att främst katolikerna har spunnit oerhört mycket på ett litet material.Nu är det nog inte så. .. men även vid en ytlig genomläsning slås man av hur mycket , inte hur litet,det faktiskt står om Maria. Det är nog vår motvilja att närma oss henne som gör att vi minimerar allt som har med henne att göra. faktum kvarstår att hon är mycket central i evangelierna.

Och från en ledare i Världen idag:

Att därför acceptera dop av barn till troende och gudstjänstfirande föräldrar bör inte ses som obibliskt eller ogiltigt..Att påstå att barndop som har utförts i den treenige Gudens namn och på grundval av kyrkans tro är ogiltigt, är problematiskt och dessutom sårande för många kristna.

Padun reagerar kraftigt mot detta, och missar till stor del de poänger Ekman försöker göra. Samtidigt finns det problem med Ekmans resonemang – när det gäller Maria exempelvis nämns flera andra lärjungar mer än henne, och hennes roll tonas ned två gånger om i evangelierna (Mark 3:31-35, Luk 11:27-28), så det går knappast att basera den katolska Mariafokuseringen på Skriften.

Vidare finns det olika sorters Sola Scriptura – att se Bibeln som en isolerad ö som en grupp förtappade katoliker ofelbart lyckades komponera ihop för att sedan misstolkas i över tusen år tills Martin Luther kom är förstås ohållbart – traditionen kanoniserade ofrånkomligen Skriften. Men som jag skrev i min förra bloggpost uppfattades traditionen inte som en källa till uppenbarelse vid sidan om Skriften utan som den direkta tradition som överlämnats från apostlarna till vidare generationer för att uttolka den – och den är inte skottsäker. Ju längre tid som går från apostlarnas död desto större risk att läran förvanskas, varför kanon skapades för att hålla kyrkans lära på banan.

Begrepp som sakrament och apostolisk succession fanns helt enkelt inte i den apostoliska undervisningen, utan det kom senare. Och även om grundtankarna med dessa inte är dumma så kan de leda teologin snett. Det är det jag tycker har skett med katolska kyrkan, och därför tycker jag Ekman ska vara försiktigare med att försvara typ alla av deras läror i ur och skur. För medan protestantiska fördomar om dem måste bemötas, tror jag vi faktiskt lämnar den apostoliska tron om vi köper dem alla.

57 kommentarer

 1. Bra och balanserat skrivet Micael!
  Du kastar inte ut barnet med badvattnet. Som du vet är jag själv katolik, men håller med dig om din försiktiga hållning. Jag är inte helt bekväm med att protestanter okritiskt kastar sig i Katolska kyrkans armar (det tycker jag nu inte att Ulf Ekman gör). Också Katolska kyrkan har en väg att gå, och visst finns det historiskt bråte som behöver rensas ut. Det säger också påve Franciskus. Hans sista apostoliska maning Evangelii gaudium är nyttig självkritisk läsning för oss katoliker, men också tror jag för måga protestanter. Samtidigt är det en maning till evangelisation och att sätta Jesus i centrum. Sakramenten står inget implicit om i Bibeln, men samtidigt finns de handlingar som ligger till grund för dem beskrivna i Bibeln. Sakramenten är en naturlig följd av inkarnationen: Utan att vara magiska på något sätt är de synliga tecken på Guds nåd.

  Gilla

  1. Tack så mycket, broder!

   Jag ser inga problem med kategorisering av sakrament i sig – särskilt dop, nattvard och smörjandet av olja tycker jag det är logiskt att tala om i grupp – eller att betona deras roll i kyrkans liv, men jag har svårt för när man anklagar andra kyrkor för att ha fel syn på sakramenten eller räkna dem fel eller för att de inte år tillräckligt sakramentala, just för att om vi åkte tillbaka till apostlarnas kyrka och bad om deras åsikt skulle de nog vara ganska främmande för att applicera mysterion på de grejer vi gör det.

   Faktum är ju att Augustinus, den förste sakramentala teologen, inräknade Herrens bön och den Nicaenska trosbekännelsen i sakramentslistan just eftersom ”synligt tecken på osynlig nåd” är ganska bred definition. Och det tror typ ingen idag. Så oavsett om vi tror på sju eller två eller noll eller som de ortodoxa massvis med sakrament så tycker jag bara det inte ska vara upphov till att klanka ner på andras traditioner och att vi är medvetna om att urkyrkan inte ens talade om sakrament.

   Guds välsignelse!

   Gilla

  2. Hej Bema! Katolska kyrkan är den falska organiserade församlingen som förföljt Guds väckelse genom alla tider. Det finns ingen frälsning i den katolska läran. Alla människor som har besmittats av henne måste draga ut ur henne för att få frälsning. Detta är ett aktivt val som Herren Jesus visar alla de som kommit till tro genom att den Helige Ande pekar på Ordet att ”så säger Herren” Hon är en sköka och en moder för all står villfarelse.
   Katolska kyrkan är den stora skökan i uppenbarelseboken och det är profeterat Guds dom över henne. Den katolska kyrkan organiserades (blev formell) vid Nicea 325, men dess ande, antikrist blev utgjuten samtidigt som den Helige Ande blev utgjuten på pingstdagen.

   Det står skrivet i bibeln om antikrist ( 1 Joh. 2:19) ” Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss…..”

   Här kommer en liten historisk resumé:

   Vid Nicaea konciliet år 325 fanns många trosinriktningar, var av en stod för sanningen. Katolska kyrkan och staten bildade en villolära som blev en tvingande religion redan år 380 av romerska kejasaren Theodosius. Han avskaffade religionsfriheten. Sanningens församling fick gå under jorden. Den blev olaglig i hela Romarriket.

   Kejsaren skriver följande ang. den tro som folket tvingas att tro på:

   ” I enlighet med den apostoliska undervisningen och evangeliets lära skall vi tro på Faderns, Sonens och den Helige Andes gudomlighet i likvärdigt majestät och helig treenighet. De som följer denna lag ger vi rätt att anta titeln katolska kristna”.

   Sammanfattning: Ingen kommer att kunna komma till Jesus ”på den dagen” och säga att jag är katolik och jag har fått min tro genom dem som lär ut Herrens evangelium. Dessa lärare är påven och hans biskopar och följe. Vi har trott på dem. Jesus kommer då säga: Till avgrunden skall ni få gå, alla som trott på dem, för inga ursäkter finns. Allt är profeterat i skrifterna ang. antikrist och skökan med dess falska lära och domen är given innan himmel och jord skapades. Herren förutbestämde detta innan skapelsen påbörjades. Djävulen med hans barn har ingen del i himmelriket.

   Låt dig döpa dig enl. Apg.2:38, ”Gören bättring och låten döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse, då skolen I såsom gåva undfå den Helige Ande”

   Katolska kyrkan och hennes döttrar motsätter sig denna formulering i dopet. De avskyr
   Apg. 2:38-39. (Prova detta så får du se. Katolska kyrkan känner till att de tog bort detta tidiga apostoliska dop vid Nicea 325 och ersatte det med titlarna istället)

   Guds välsignelse till dig
   lärjungen

   Gilla

    1. Ja, många sanna kristna har avrättats av katolska kyrkan under den mörka medeltiden. Dessa som fick lida martyrdöden p.g.a sanningens evangelium och som gick emot den katolska kyrkan är våra äkta bröder och systrar i Kristus.

     Katolska kyrkans lära dödar människors själar så de inte kommer till insikt om sanningen. Detta leder till helvetet.

     Gilla

 2. Jag ser några problem i din text
  1) Katolska kyrkan är inte en monolit. När vi bedömer Sverigedemokraterna gör vi inte det utifrån deras partiprogram (vanligen) utan för de attityder som framträder på andra sätt. Järnrör till exempel. På samma sätt är det med andra rörelser, partier och Katolska kyrkan. När du säger KK tycker, avser du då KKs katekes? Avser du det som lärs ut på olika håll i världen? Avser du den teologi som aktiva medlemmar i olika delar av världen ger uttryck för?

  Jag har en god vän som är katolik. Han talar enbart om sin relation med den treenige Guden och om Bibelns som Guds ord. Andlig gemenskap med honom är inga problem. Men det finns också andra uppfattningar.

  2) I KKs katekes uppmuntras inte katoliker att tillbedja (worship) Maria men väl att tala till henne och andra döda. När KK tillfrågas om tillbedjan säger man att man inte tillber, men förtiger att man uppmuntras (i katekesen) att tala till de döda. Detta är en lära och ett andligt bruk som det varnas tydligt för i Bibeln. Jag uppfattar inte att du, i din text, tar avstånd ifrån kommunikation med de döda.

  Gilla

  1. Hej broder!

   1. Oavsett om det gäller SD eller katolska kyrkan måste man särskilja vad som är den officiella läran och vad som är enskilda representanters uttalanden och handlingar. De senare är inte oviktiga men om man ska göra en generell kritik måste man se till att det är en generell lära. Katolska kyrkan är till skillnad från många protestantiska kyrkor väldigt mån om att vara tydlig med vad kyrkans officiella lära är. Sen skriver jag i texten att det finns lokala, folkliga varianter av katolicism som är urspårade och det ska katoliker vara medvetna om och motverka.

   2. Jag antar att du syftar på Femte Moseboken 18:10-11:

   ”Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda.”

   Det varnas helt enkelt för ockultism och olika exempel på hur detta ser ut radas upp. Att söka råd hos de döda är alltså en tydlig ockult praxis, som Saul senare ägnar sig åt när han med hjälp av en spåkvinna kontaktar Samuel.

   Men om vi därmed drar slutsatsen att ”tal med de döda” (som ju är levande enligt katolsk teologi) alltid är ockult per definition, då är Jesus ockult enligt Matt 17:3 eftersom Han talar med Moses som är död. Och det är förstås orimligt. Alltså tror jag inte på att det katoliker och ortodoxa ägnar sig åt med nödvändighet är ockultism

   Sen förekommer ”bön” till helgon inte i Bibeln, varför jag aldrig skulle ägna mig åt det. Och jag tycker fokus definitivt blir fel. Men det är inte samma sak som ockultism.

   Gud välsigne dig

   Gilla

 3. Jag kan ibland tycka att vad Ulf företar sig är hans ensak, tyvärr uppstår ofrånkomligen problematiken att han ensam ännu är teologisk försteherde för alla dessa församlingsmedlemmar som inte får berättat för sig att de undervisas i katolsk lära.

  Om du inte sett det Micael så bemöter pastor Joakim detta med LO´s katolicism i en krönika nyligen, i min mening föga övertygande med tanke på hans egna förkärlek till katolska helgonberättelser i sina predikningar. Det känns befängt att detta ens ska behöva tas upp i post-väckelse Sverige.

  What would Lewi Pethrus, Laestadius or Sven Rosén do?

  http://www.livetsord.se/kronikor/haaller-livets-ord-paa-att-bli-katolskt

  Gilla

 4. Anders Arborelius befrämjar sakramentaliedyrkan i form av kroppsdelar från döda helgon
  http://www.tidenstecken.se/kkrelik1.htm

  Anders Arborelius predikar här själv om att tillbe Maria
  http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/252/1/
  Hur resonerar ni som läser denna predikan?
  Är det så farligt med en till att tillbe?
  Gud kan väl inte vara svartsjuk….eller?

  Här finns predikan av Anders Arborelius om Maria på 54 ställen medan Jesus finns på 9 ställen.
  http://www.katoliknu.se/html/bskp_anders.htm

  Gilla

 5. 5 Mos 18: 10-11

  ”10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda.”

  Att påstå att man kan be Maria om hjälp av olika slag är att ge henne en gudomlig uppgift som andlig medlare som inte givits åt någon annan i skapelsen än Jesus Kristus.

  Om du får tag på ”Guds sjufaldiga förbund” skriven av Sten Nilsson så läs den 🙂 Hade Sten fortfarande levat hade han aldrig tillåtit sin svärson att glida in i sådant här.
  Detta handlar egentligen inte om barndop, sakrament eller petrusämbeten, utan det finns en djupare andlig sanning i det hela.
  Det är ju så sjukt mycket snack, diskussioner och flummiga debatter som bara pålästa fattar inom detta ”ekumeniska projekt”. Ledarna babblar på och går in på sidospår medans medlemmarna inte fattar något alls om dem inte är akademiska och kan historian och det teologiska språket.
  Jag tror inte att Jesus skulle kasta ut vare sig barnet eller badvattnet. Han skulle bara kliva in i badrummet och säga till barnet: ”Ta ditt kors, väx upp och lämna badkaret, vi ska ut och rädda själar. Men sitt kvar du och sila vatten om du hellre vill det, jag kommer tillbaka snart och då kommer badrummet ändå slås i spillror.” Och sen får han gärna dra en repris av Matteus 23.

  Gilla

  1. Jan-Åke, Daniel, SÅ Gerdvall!

   Ni läser och talar utifrån er förutfattade mening att Katolska kyrkan måste vara fel.

   Maria, Guds moder: Nej katolsk tro innebär inte tillbedjan av det skapade (till vilket Maria hör), inte heller ”spådom, teckentydning, svartkonst, häxeri, trolldom eller att söka råd hos de döda.” Katolsk Mariafromhet handlar om de heligas gemenskap och förvissningen om att Kyrkans gemenskap inte begränsas av döden, efersom frälsningen har övervunnit döden. Bland de heliga intar självklart den som fött Frälsaren en särskild plats, det är bibliskt.

   Biskop Anders predikningar från Oskarström som länkas till: Observera att hela predikan fokuserar på att komma närmare Jesus. Att Maria ses som exempel och förebild som pekar på sin Son är i detta avseende inget märkligt alls.

   Reliker: Skulle vi inte vörda kvarlevor av heliga män och kvinnor? Är vi inte alla känslomässigt fästa vid att besöka våra förfäders gravar? Det är inget fel med detta, inget magiskt. Det finns en beröringsskräck för allt som har med det materiella att göra hos vissa protestanter. Men Jesus blev människa. Inkarnationen gör att det inte är orent att befatta sig med det jordiska. Vi hjälper de fattiga, gläds när människor växer i helighet. Kristendomen räds inte för det jordiska, är inte överandlig.

   ”Ledarna babblar på och medlemmarna inte fattar något alls”
   Detta tycker jag är ett populistiskt budskap. Man skall inte förakta teologin och att förstå den rätta läran. Det är ledarnas uppgift att sätta sig in i detta, reflektera, diskutera förstå så att man kan förkunna på ett uppbyggande sätt och inte vilseleda.

   Gilla

   1. Bema, du är på god väg att bli helt förförd. Tråkigt! 😦

    Även om det finns exempel i Bibeln att Jesus talade med Mose och Elia, så behöver detta inte innebära att de lever. Gud står utanför tiden och kan ha gett en förtida uppenbarelse både av deras uppståndelse och av Jesu kommande härlighet i sin uppståndelsekropp.

    Att Gud är patriarkernas Gud, en Gud för levande och inte för döda, innebär att uppståndelsen är en verklighet för att detta skall vara sant. Jesus försvarade här den fariséistiska läran om de dödas uppståndelse när han debatterade mot sadducéerna som avvisade den.
    Här tolkar katolsk tro fel och menar att Gud är patriarkernas Gud eftersom patriarkerna anses leva utan uppståndelse. Maria är död och begraven och befinner sig i paradisets väntrum (vad nu detta innebär) i väntan på uppståndelsen, hon som alla andra. Hon kan inte ta emot eller förmedla några böner. Det är istället farligt rent andligt att rikta böner om hjälp till en människa som anses gudomlig. Det finns en andlig värld som kan bedra den som inte håller sig till Herren och hans Ord.
    Men den vill tro att Maria togs upp levande med kropp till himlen, får väl tro på denna katolska saga.
    Gud välsigne dig (i alla fall) 🙂

    Gilla

    1. Gud välsigne dig också broder! Uppskattar din iver för den rena läran och din vaksamhet mot andlig infiltration från fel håll, även om jag inte kan anse att du ensam bär upp hela kyrkans auktoritet.

     Gilla

   2. Att som Katolik hävda att Mariatillbedjan och hyllning av det döda inte stämmer klingar lika ila som att höra på politikerdebatt från SD där deras ord många gånger klingar välljudande i mångas öron men i praktiken går de lös på stan med järnrör och kallar flickor för ”hora” (ingen direkt jämförelse med järnrör och ”hora”).
    Se på frukten av Katolsk lära så förstår du liknelsen.
    http://ivarfjeld.com/category/vatican-skulls-and-bones/

    Observera att ovanstående länk är ingen ENSTAKA företeelse eller i ett speciellt land.

    Upp 22:18-19
    …..Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

    Katolicismen har lagt till en mängd saker i sin religion som vi med ”protestantiska fördomar” aldrig kan acceptera.

    Hur är det med ”nåden allena”?
    Att katolicismen måste ”bända in” skärselden som endast Påven kan befria oss ifrån eller att vi kan köpa oss fria från en lång vistelse i skärselden är vad jag kallar för ”Hädelse”

    Var finner ni bibelstöd för detta?

    Att Muslimerna också tillhör himmelriket tar ju bort orden i nedanstående bibelord direkt från Jesus.

    Joh 14:6
    Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig

    Om Livets Ords medlemmar och många i våra kyrkor visste vad Katolsk lära stod för skulle de bara stå och gapa över det Ulf Ekman håller på att konvertera till.

    Gilla

   3. Jag varken talar utifrån förutfattade meningar eller min egen filosofi utan håller mig endast till Bibeln och sanning. Det är raden: ”…eller att söka råd hos de döda.” jag var ute efter. Det kan inte förnekas att den katolska läran söker råd och förbön av Maria…

    Luk 9: 59 Till en annan sade han: ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.”
    60 Jesus sade till honom: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!”

    Kol 3: 1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.

    Det handlar inte om beröringsskräck. Vi får äta offerkött om vi vill och sitta framför TV’n, men i Jesu lärjungaskap finns det egentligen inte plats för något annat än Honom. Det är inte fel att gå till en nära väns grav, men vi har ett liv att leva.
    Jag menar att all religiositet (protestantisk som katolsk) lära som rör sig utanför Guds bud och som tynger ned evangeliet måste dö och lämnas bakom för att Andens kraft ska kunna få plats.

    Jag talar om ledarna utifrån ett medlemsperspektiv (folk jag känner som är/varit med i LO) som inte fattar vad som egentligen händer. Evangeliet är enkelt! Och det finns djupare sanningar och uppenbarelser i Bibeln såklart, men en församling måste vara tydlig med att gå emot korset och Jesus! Det är inte teologi som får oss att förstå Gud, det är Anden! Men ledarna myser omkring i samtal och svåra ord som är av köttet.

    Frid 🙂

    Gilla

 6. 2009 resonerade Henrik Engholm ungefär som du, försiktigt positiv till katolsk tro men avvisade mariologin och helgondyrkan m m. Idag är han i full färd med att konvertera. Katolsk tro är falsk från treenighetslära till rättfärdiggörelse. Allt brobyggande till denna institution är dömt att misslyckas. Negativt måhända men sant.

  Så ta dig till vara min vän! 🙂

  Gilla

 7. Har inte läst just nu hela texten, men att påstå att katolikerna inte ber, och ger María ett alldeles för stor plats kan det vara sant för en del katoliker, men inte för de flesta. Jag är döpt och uppväxt som katoliker och vet vad jag pratar om, dessutom är inte det så svårt att se det i alla länder som bekänt sig till den religion. Det finns gott om läror som tydlig och klart bygger på Den Heliga Apostolika Katoliska kyrkan och inte på Guds ord. Det är närmast en kränkning för oss före detta katoliker när man påstår en massa gott som inte är sant om den religionen. Var finns barmhärtigheten till alla som har drabbas av Katolkska kyrkans prästens sexuella övergrepp? Det är bara en liten exempel, kommer Franciskus att göra de rättvisa och trösta de på olika sätt? Kommer Franciskus att tillrätta visa och avsätta de som get seg på svaga barn eller vuxna och utsatt de sexuella övergrepp? Jag är inte drabbad själv men det är något allvarligt. Vi får se, tiden och Gud kommer att visa vad våra hjärtan går för, för vi är alla syndare… men visa har lite mer makt och möjligheter både till det ena och till det andra.

  Gilla

 8. Michael…..”är detta en av mina protestantiska fördomar”

  Joh 8:32
  ”och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

  Det bästa sättet att angripa en villolära är att själv studera vad den säger och lovar.
  Nedanstående text är taget direkt från en katolsk sida, så det är inget eget tyckande.

  Nedan följer de 15 löften som Maria givit de kristna som ber Rosenkransen:
  http://www.katoliknu.se/html/artcl_rosenkr_prom.htm

  1. Den som tillitsfullt vill tjäna mig genom att be Rosenkransen skall få särskild nåd.
  2. Jag lovar särskilt beskydd och största nädegåvor åt dem som kommer att be Rosenkransen.
  3. Rosenkransen kommer att vara en kraftfull rustning mot helvetet. Den kommer att förstöra lasterna, minska synderna och besegra irrläror.
  4. Rosenkransen kommer att få dygder och goda gärningar att blomstra och uppnå överflödande nåd från Gud. Den kommer att dra bort människans hjärta från kärleken till denna världen och dess fåfänglighet. Rosenkransen kommer att lyfta till att längta efter de eviga tingen. O, dessa människor skulle på detta sätt helga sig själva.
  5. De som anbefaller sig åt mig genom att be Rosenkransen kommer inte att gå under.
  6. De som ber Rosenkransen andäktigt och vinnlägger sig om att betrakta mysterierna, ska aldrig besegras av olycka. Gud ska aldrig straffa dem i sin rättfärdighet, de ska inte omkomma i en oförberedd död. Om de är rättskaffens ska de förbli i Guds nåd och bli värdiga det eviga livet.
  7. Den som har en sann hängivenhet för Rosenkransen skall inte dö utan Kyrkans sakrament.
  8. De som andaktsfullt ber Rosenkransen kommer att ha Guds ljus och Hans nåd i överflöd under sitt liv och vid sin död. I dödsstunden kommer de att få ta en del av de heligas förtjänster i paradiset.
  9. Jag ska befria från skärselden de som var hängivna för Rosenkransen.
  10. Trogna dyrkare av Rosenkransen skall förtjäna en större ära i himmelen.
  11. Ni skall få allt ni ber mig om genom att be Rosenkransen.
  12. Alla de som sprider den heliga Rosenkransen ska bli hjälpta med det de behöver.
  13. Min gudomlige Son har lovat mig att alla som kämpar för Rosenkransen kommer att få hela det himmelska hovet som förbedjare under livet och…………………………….
  14. Alla de som ber Rosenkransen är mina barn och min ende Sons Jesu Kristi bröder och systrar.
  15. Hängivenhet för min Rosenkrans är ett stort tecken av predestination.

  Gilla

  1. Jan-Åke, det är starka utfästelser som en död människa gör. Vilken ande döljer sig måntro bakom denna ”Maria” och njuter av denna tillbedjan? Om detta inte är irrlära och lögn, vad annars! 😦

   Tack Jan-Åke att du för fram detta i ljuset.

   Gilla

 9. I Rosenkransen tillber katolikerna Maria 54 ggr men Fader vår bara 6 ggr.

  Mariabönen:

  Ave Maria
  Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus.
  Heliga Maria, Guds Moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Rosenkransen
  http://www.paxetbonum.se/boner/rosenkransen.html

  Michael:
  Menar du på fullaste allvar att det är en ”protestantisk myt att katoliker skulle tillbe Maria eller något annat helgon”?

  Du skriver också:
  ”Jag tycker det är ohederligt att anklaga dem för det när de själva inte tänker så”

  När en katolik 54 ggr ber:
  ”Var hälsad, Maria, full av nåd” och ”Heliga Maria, Guds Moder bed för oss syndare nu”

  Är detta en anklagelse jag kommer med eller är det vad katolikerna själva menar att de gör?

  Är Anders Arborelius också ”ohederlig” när han predikar om att tillbe Maria?
  http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/252/1/

  Skulle vara intressant att höra din åsikt om katolikernas eget synsätt om rosenkransen och egna böner till Maria.

  /Jan-Åke med ”protestantiska fördomar”

  Gilla

  1. Hej Jan-Åke!

   Funderar om det är värt att svara men gör ett försök 🙂 Som sagt så ser katoliker inte detta som en bön till en gud utan som att be en annan människa om förbön, enligt deras tänkande är alla insomnade hos Herren levande och därför kan man be om deras förbön precis som vi ber andra kristna om förbön. Se http://www.varldenidag.se/debatt/2011/05/16/Katoliker-ar-inga-helgondyrkare/ och http://www.patheos.com/blogs/standingonmyhead/do-catholics-pray-to-mary Återigen, detta är inget jag uppmuntrar till, det finns inte i Bibeln och det finns en risk för att det leder över till människodyrkan, men det går inte att säga att det per definition är avgudadyrkan för det är inte ens deras intention och inte heller deras synsätt.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. HaHa……jag var tvungen att skratta lite när du skrev ”Funderar om det är värt att svara men gör ett försök”.
    Du har inte haft det lätt med mig 😉
    Även om jag inte håller med dig i de debatter jag går in i så skall du ha ”kredit” för att du håller humöret uppe 🙂

    Åter till ämnet 😉

    Jag förstår vad du vill säga, men där menar jag med många att de ber till döda människor och söker råd m.m.
    Trots allt så ber de till Maria att bära fram mina böner till Jesus.
    Sedan är det ”hårklyveri” vad man vill kalla det.
    För min del och den bibel jag läser är det en tillbedjan viket Gud förbjuder.
    Att de sedan lovar frälsning om man beder ”Rosenkransen” är ett bedrägeri.

    Det påstås att det inom påvedömet finns de som vill införa Maria som den fjärde Gudomen.

    Sedan har Katolicismen mängder med irrläror.
    Enklast är att själv läsa http://www.katekesen.se för att där se alla konstigheter.
    Allt från köpa sig fri från skärselden (nr 1031) till att himmelriket även tillhör Muslimerna.
    Detta innebär i praktiken att Katolska kyrkan anser att Muslimernas Gud och min Gud är samma Gud.
    Jag har läst en hel del i Koranen, och jag kan sätta min tro på att det inte finns någon som helst likhet mellan Muslimernas barbariska Gud som hatar de otroende och min Gud som älskade oss syndare så enormt mycket så att han köpte oss fria genom Jesus Kristus.

    För er som är intresserade att läsa http://www.katekesen.se har ni här några nummer ni kan fundera på om ni vill applicera i era församlingar.

    Enligt katekesnummer 846 så finns ingen frälsning utanför den katolska kyrkan.
    Samt att frälsningen även tillhör muslimerna (nr 841)

    Traditionen är lika viktig som Bibeln (nr 81)
    Uppdraget att autentiskt tolka Guds ord har enbart anförtrotts åt kyrkans läroämbete, åt påven och biskoparna som har gemenskap med honom (nr 100).
    Så du Michael kan sluta med denna sida så vida du inte följer den katolska läran (men nu är du ju inte katolik 😉

    Lite fler nummer att ”grotta” ned sig i.
    491,495,508,966,969,971-975,834,816,882,891,2035,958,1257,1261
    1250,1263,1267,980,1030-1032,1414,1353,1357, 1368,1370,1371,1376-1378,
    1493,1495,1498,1471,1478,1479,1674,2014
    http://www.katekesen.se

    Lite att läsa en mörk vinterkväll.
    http://www.tidenstecken.se/kkkateke.htm

    Ps.
    Katekesen är katolikernas ”rättesnöre” jämte bibeln.
    Så katekesen får tala för sig själv.

    Den ”Protestantiske fördomsfulle” Jan-Åke 😉

    Gilla

    1. Hej igen broder!

     Som sagt håller jag med om att den katolska tron på flera sätt frångått den bibliska, det är det jag skriver ovan och jag tror att en ganska snabb genomläsning av flera av mina 900 blogginlägg på den här sidan tydliggör att jag inte är katolik utan snarare karismatisk anabaptist. Men som sagt ska kritiken av den katolska läran vara saklig och korrekt, och inte bygga på överdrifter och missförstånd.

     Till exempel, du säger att katolska kyrkans katekes för det första säger att muslimer blir frälsta och för det andra att ingen frälsning finns utanför den katolska kyrkan. Nå, in case you didn’t notice, de två påstående är motsatser, dvs. de kan inte vara sanna samtidigt. Det 841 säger är att ”frälsningsplanen omfattar också dem som erkänner Skaparen, framför allt muslimerna. De bekänner att de har Abrahams tro och tillber med oss den ende och barmhärtige Guden, som skall döma människorna på den yttersta dagen”. Nå, detta likställs inte med att alla muslimer därmed blir frälsta, eftersom ”ingen frälsning finns utanför kyrkan” (845, 846). Och det i sin tur innebär inte att protestanter inte blir frälsta, för ”De som i dag föds i [protestantiska] samfund som framgått ur sådana söndringar och där lär sig tro på Kristus kan inte tillskrivas personlig skuld för splittringen, och den katolska kyrkan omfattar dem därför med broderlig kärlek och aktning…. Dessa troende har blivit rättfärdiggjorda av tro i dopet och är inlemmade i Kristus; de har därför all rätt att kallas kristna, och den katolska kyrkan erkänner dem med rätta som sina bröder och systrar i Herren” (818)

     Det katekesen säger är alltså att frälsningen finns i katolska kyrkan, men den överflödar även till andra kristna, och människor som tillhör de andra abrahamitiska religionerna (judar och muslimer) är en del av frälsningsplanen och tillber samma Gud men behöver Jesus för att bli frälsta. Det katekesen inte säger är att bara katoliker och muslimer blir frälsta.

     Guds välsignelse!

     Gilla

    2. Tack Jan Åke! Man kan få ”helig vrede” över allt felaktig konstgjord teologi de hittat på, men var och en bär sitt eget ansvar att lyssna rätt och inte låta klia för mycket i öronen och lyssna efter det man väljer att tro oavsett det går mot Guds ord. Det står skrivet! Vi får välsigna och passa på när någon ärligt vill veta sanningen om Jesus.

     Gilla

   2. För många av oss som växt i en katolsk land och sett mycket på nära håll och sedan möt Jesus, är det rätt tydligt att man dyrkar Maria och helgon. Är det inte meningen? Tillåt mig att ifrågasätta det. Man köper ikoner i små kort så man hänger i halsen, lägger i plånboken och vid nattbordet och så ber och pussar man de. Hela sättet det görs på… alltså! Visst har man kommit längre och det finns i våra länder de katoliker som möt Jesus men de är en liten del vad jag förstår. Jag dömer inte de, men den Helige Ande talar till mig och jag tror jag har med åren fått en sund tro tack vore honom. Jag sväljer inte allt med hull och hår och försöker inte försvara det som inte bör att försvaras. Det är så mycket yta, ceremonier, organisation, makt, etc. som jaaa… ”Kära nån” Bevare mig att hamna där igen. Jag kan besöka katolska kyrkan för jag söker människorna, jag respekterar, jag är inte radikal på ett fel sätt, men mycket är alldeles för galet anser jag… och tiden kommer att visa det… håll i er! Vilka överraskningar väntar! Med kärlek i Kristus, för man bryr sig. Manuel.

    Gilla

 10. Det finns fortfarande Romkatoliker som medvetet eller omedvetet tillber Maria. B.la. genom att hon upphöjs till en sådan grad som är i likhet med hängivenheten till Gud, genom hängivenhet till Maria och de egenskaper och titlar som hon tillskrivs.

  En del katoliker menar ju att man måste gå genom Maria, vilket är helt obibliskt eftersom Bibeln b.la. säger: ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Heb 4:16).
  Vissa menar t.o.m. att hängivenhet till Maria är nödvändigt för frälsning.

  Här är några citat av katoliker:

  ”Holy Scripture was written for Mary, about Mary, and on account of Mary.” — St. Bernard

  ”She is the mediator between us and Christ, just as Christ is the mediator between us and God.” — St. Bonaventure

  ”The foundation of all our confidence is found in the Blessed Virgin Mary. God has committed to her the treasury of all good things, in order that everyone may know that through her are obtained every hope, every grace, and all salvation. For this is His will: that we obtain everything through Mary.” — Ven. Pope Pius IX

  ”no grace comes from Heaven without passing through her hands. We cannot go into a house without speaking to the doorkeeper. Well, the Holy Virgin is the doorkeeper of Heaven.” — St. John Mary Vianney

  Dock tror jag det finns och har funnits Romkatoliker som är frälsta.

  Gilla

  1. Just det! Gud ser till hjärtat oavsett vi har dålig information och handlar fel, Jesus dog ju för alla våra synder. Visst frälsningen är för alla som söker Herren eller följer sitt samvete. Gud ska döma rättvist. Däremot är mycket av teologin hel fel, hel galet. Många i katolska länder följer Maria istället för Jesus eller Fadern. Av kyrkorna och katedral hur många är till Marías ära? Hur många olika namn har María inte fått beroende på vilket ställe har hon setts! Kan man verkligen se María eller är det någon annan som tar hennes påstådda gestalt för att dra uppmärksamheten från Jesus? För ingen vet hur hon såg ut!? Hur kan man påstå att María var utan synd när hon själv bekände när hon möte sin kusin? Hon var ju en kvinna! Och alla människor har syndat står det all läsa! Ja, finns det något hopp för detta blindhet, valt blindhet… är den värsta av alla!

   Gilla

 11. Michael…..
  Blir det inte ett problem när bibeln är glasklar hur evangeliet är och skall vara, men själv slirar vi på sanningen och accepterar den ena avarten efter den andra.

  ”det kan väl inte vara så farligt…..”
  ”Gud kan väl ändå inte vara så noga med hur han tillbeds, samt med vilka han får dela sin tron med”

  Michael…..
  Ju mer jag läser Gamla Testamentet, ju mer förstår jag vilken enormt helig Gud vi har.
  När jag läser Nya Testamentet så inser jag att Jesus räddade mig från Guds Helighets vrede mot min synd.

  När jag läser gamla testametet ihop med nya testamentet så inser jag vilken enormt kärleksfull Gud jag har som lät sin egen son ta på sig mina synder så att jag kan stå rättfärdig inför Honom den dagen jag dör.

  Gamla testamentets Gud är PRECIS den samme i går, idag och i evig tid.
  Därför tolererar Gud inget annat upphöjande vid sidan om sig själv.

  Hur kan Påven själv avgöra om en människa skall gå fri från skärselden eller inte?
  Hur kan Påven lova att han kan minimera tiden i skärselden om man betalar en avlat?
  Hur kan Katolsk lära lura människor att ”nåden allena” inte räcker, utan att de även behöver gå genom skärselden?

  Låt oss som kristna inte acceptera alla dessa avarter som katolsk lära vill lära ut.

  Jan-Åke

  Gilla

 12. Bor här en liten antikatolsk cenSur-ande här också (lik den på Aletheia/Pravda).

  Att ni orkar. Litar på Tidens Tecken o stänger ute all katolsk argumentation.

  Strutsar är modigare.

  Gilla

 13. För att inte tala om all antikatolsk smörja, som har lika stor trovärdighet som ufonauter (för den som inte har ett antikatolskt obildbart filter, som gör att man tror på Bertil:s antikatolska propaganda, men bortser från hans totala galenskap på ufoområdet).

  Selektiv varseblivning, i katolikilliterat tappning, som även uppvisas ibland kommentatorerna ovan…

  Allt gott i att bekämpa det (du lyckades bra med muslim/”utanför Kyrkan ingen frälsning” ovan). Keep up the good work!

  Gilla

 14. Vet inte om denna tråden dött ut… Skriver ändå.
  Du är lite för snäll Michael mot katolska kyrkan i detta inlägg. Det bästa du skriver står sist, och hjälper dej precis över godkänt…
  Jag tycker man måste vara mkt kritisk mot katolska kyrkans lära och inte försöka närma sig den. Obs läran, inte katoliker.
  Bara detta att man tror att en ande/själ går till himlen efter döden och som man kan kommunicera med, suck! De döda vet inget och när Jesus kommer, med dunder och brak, så ska alla de döda uppstå. Bibeln är väldigt tydlig och klar på den punkten.

  Gilla

  1. Hej Janne! Kul att läsa dina tankar! Men jag blir förvånad att du skriver: ”Bara detta att man tror att en ande/själ går till himlen efter döden och som man kan kommunicera med, suck!”. Redan i gamla testamentet kunde ju Samuel ‘från andra sidan’ tala med Saul. OBS, det var fel att Saul sökte denna hjälp, men det betyder inte att det inte fungerade. På den tiden hade även döda profeter statusen som ‘döda”. Allt det ändrades med Jesus, som talade om att den som tror på honom ‘skall leva om han än dör’. Jesus talade själv med Moses på berget (Moses var död, Elia bara upptagen till himmeln, varpå Kyrkan har lärt att han skall komma tillbaka tillsammans med Henok, den andra människan som inte dött, och utföra sitt uppdrag som de två vittnena). Är det fel av Jesus att tala med Mose? Skall inte hans liv vara den perfekta förebilden för oss? Varför skulle inte vi kunna få tala med helgon om Jesus gjorde det? Dessutom säger Hebreerbrevet att vi är omgärdade av en sky av vittnen, och att vi HAR KOMMIT till andarna av de rättfärdiga som nått fullkomningen. Hur skulle vi ha kunnat komma till dem om all kontakt med dem är bruten? Döm inte efter skenet, döm rättvist 🙂 Guds välsignelse önskar jag dig!

   Gilla

   1. Hej Michael! Hej Johannes!
    Ja, varför är det fel att kontakta andra andar om så man tror det är ”helgon” jungfru Maria eller någon annan? Ja, därför att det är ett lögnens ande som är infiltrerad i hela tanken att söka någon annan än Jesus, Guds fader eller den Helige Ande! Så som jag läser bibeln och som jag förstår det och inte tror jag är det egen förtjänst, ska vi söka den Helige Andes ledning i allt. Vad gjorde Jesus? Han sökte just Guds faders vilja och bad ensam, Han lätt sig ledas helt och hållet av Anden.
    Han gjorde undret med vinet, inte för att ”hans mamma” så det, utan bara för att han leddes av H. A. och hon ”råkade” förstå, snappa vad som var i görningen, hon var ju ”from”. Vid den här tidpunkten så följde hon Jesus, även om hon tog sig en plats eller ansvar som inte var hennes, därför Jesus svar till henne.
    Gud ville uppenbara för de närmaste Jesus ställning och härlighet trots att han bara var en människa på jorden, inte vilken människa som helst, klart inte! Ingen man var med på befruktningen av Maria, därför var han redan Gud, fastän en Gud som lämnat sin Gudomlighets förmåner och krafter och ledes enbart av Helige Anden! Det var inte meningen att Jesus skulle samtala och fråga de döda! Det var ett tecken för de närmaste, det var även uppmuntrande för Jesus själv som stod inför ett nästan omöjlig uppdrag.
    Så söka döda människor eller andar? Nej, tack! Det gjorde inte Jesus, det har inte gjort andra stort använda Guds män och kvinnor, utan den Helige Anden är os nog! Vi, jag i alla fall, håller på med så mycket annat onödig i livet… slösar tiden med så mycket annat än att göra Guds vilja och var leda hela tiden av den Helige Anden så som Jesus var.
    Jag är föd i Katolska Kyrkan och säger som Johannes akta verkligen er för dess teologi men utestäng inte människorna, fotfolket.

    Gilla

 15. Jag läste Ditt intressanta inlägg om debatten angående Maria som Guds Guds Moder, där Du skrev:”Det intressanta med den här debatten är att alla fyra debattörer tänker exakt likadant i den här frågan. Exakt likadant! Ingen menar att Maria är Faderns moder, ingen menar att Jesus inte är Gud.” Det verkar också som att Du accepterar faktumet att Jesus inte blir Gud genom sin mänskliga födelse. Eftersom Du menar att alla deltagarna i debatten tänker exakt lika, så måste det betyda att även de katolska debattörerna tänker så. Men då är ju saken klar och problemet löst. Då blir det precis som en fransk katolskt skribent uttryckte det;” Då vi säger att Maria är Guds Moder kallar vi henne för något som hon rent bokstavligt helt enkelt inte KAN vara.”
  Stig Andreasson

  Gilla

  1. Hej Stig!

   Ja naturligtvis menar både katoliker och protestanter att Jesus är Gud även innan inkarnationen. Det är det som är det intressanta i den här frågan: teologin är identisk men man är inte överens om Marias titel.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 16. Hallå Mikael,
  De här funderingarna kring katolsk och evangelisk syn på Maria blir alltmer intressant. Rör det sig verkligen bara om en titelfråga? Det resonemang vi hittills vanligen har hört är följande: ”Jesus Kristus är ju Gud. Maria är hans mor. Alltså är det naturligt att kalla henne ”Guds Moder.” Men Anders Pilts tankegång går i motsatt riktning och vänder därmed på orsak och verkan, då han säger: ”Om Maria inte är Guds Mor då är Jesus bara en vanlig människa”. Betraktar man inte Maria som Guds Mor, då förnekar man alltså, enligt hans uppfattning, också Jesu gudom. Tron på Jesu gudom blir med andra ord beroende av bekännelsen av Maria som Guds Moder. Detta placerar då automatiskt alla evangeliska kristna bland förnekarna av denna Kristi gudom. Protestanterna tycks inte vara ensamma om att ha fördomar. Sådana tycks finnas också på katolsk sida.
  Om katolsk och evangelisk teologi verkligen är helt entydiga med avseende på Jesu eviga gudom, då borde det väl vara fullt möjligt att bekänna sin tro på denna Hans gudom oavsett vilken titel man ger den priviligierade kvinna som blev redskapet till Hans inkarnation och människoblivande? Eller måste man som Anders Piltz sätta plogen framför oxarna och säga: Tror du inte på Maria som Guds Moder, då påstår du att Jesus bara är en vanlig människa?
  Allt gott!
  Stig Andreass

  Gilla

  1. Hej Stig!

   Jag tror verkligen inte Anders Piltz är så dum att han förnekar att (de allra flesta) protestanter bekänner att Jesus är Gud. Han försöker snarare argumentera för att eftersom vi tror just detta borde det inte vara ett problem för oss att kalla Maria för Guds moder. I hans ögon är Maria Guds moder oavsett vad de kallar honom på grund av att Jesus är Gud, och därför försöker han övertyga protester om att det inte finns något hinder för dem att använda den titeln.

   Det är ungefär som att jag skulle säga till USA:s birther movement ”Om Barack Obama inte var amerikan skulle han inte kunna vara USA:s president.” Det innebär inte att jag tror att de förnekar att han är president, utan snarare vill jag få dem att inse att på grund av att han redan är USA:s president så måste han enligt konstitutionen vara amerikan.

   Eller för att uttrycka det schematiskt:

   1. Om inte A, så inte B.

   2. B.

   3. Alltså A.

   B är alltså inte det som debatteras, utan det förutsätts av båda parter och just därför kan det hänvisas till i argumentationen.

   Guds välsignelse!

   Gilla

 17. Naturligtvis är Maria Jesu moder, inget annat. Israels Gud är av evighet och har varken fötts eller dött. Ni är helt förvirrade.
  Ordet blev människan Jesus, inte Gud Sonen. Medlaren är en människa, annars hade han inte kunnat medla genom att dö. Läs om den sanna gudsbilden i 1 Tim 6:15-16.
  SÅ (är det förvisso) 🙂

  Gilla

 18. Hej igen Mikael,
  Jag tror inte att Anders Piltz är dum, även om han många gånger har skrivit saker i Dagen som jag upplevt som ganska billig katolsk propaganda. Men trots att jag har bott i ett katolskt land i över 50 år kan jag ibland fortfarande ha svårigheter att förstå hur katolska präster och teologer tänker. Fast jag har också mött katolska präster som haft problem med sin egen kyrkas undervisning och som exempelvis försökt få bort både helgonbilder och liknande saker från kyrkan. Ditt exempel om Obama och USA har kanske en poäng. Men jag tror att problemet egentligen är att titeln ”Guds Moder” faktiskt är en s.k. ”sofism”. Och då kan jag kanske tillåta mig att ta ett exempel från Frankrike som visar vad en ”sofism” egentligen är. Inte för att jag tror att Du inte ved vad en ”sofism” är. Men alla som läser detta vet det kanske inte.
  ”Herr Dupont har två ämbeten. Dels är han parlamentsledamot, som är en hög och viktig funktion. Dessutom är han också ”Maire” (borgmästare) i en liten by på landet. Det är en funktion som en vanlig bonde ofta har i mycket små byar. Men i den lilla byn har herr Dupont en sekreterare vid namn Martin, som sköter det lilla skrivarbete som där behövs. Nu lider sekreteraren av fåfänglig ärelystnad. Då han presenterar sig själv säger han: ”Jag är parlamentsledamoten Duponts sekreterare.” Somliga menar att det stämmer ju precis. Martin ÄR Duponts sekreterare och Dupont ÄR verkligen parlamentsledamot! Men stopp ett tag! Det hela stämmer ändå inte. Martin är ju inte Duponts sekreterare i dennes egenskap av parlamentsledamot men bara som borgmästarens skrivhjälp i den lilla landsbyn.”

  Vi har ingen matematisk eller filosofisk förklaring på Guds treenighet. Men Bibeln säger att ”Herren, vår Gud, Herren är en”.(5 mos.5:4) Gud är alltså på ett sätt odelbar. Men samtidigt är Han en trefald. Både Fadern och Sonen och Anden är Gud och av evighet. Ingen av personerna i gudomen kan därför som sådan tänkas ha en mänsklig och jordisk mor. Marias roll begränsar sig till att vara redskapet till Sonens människoblivande. Den katolske skribenten som jag sist citerade sa det väldigt träffande: ”Då vi kallar Maria Guds Mor så är det klart att vi titulerar henne för något som hon BOKSTAVLIGEN helt enkelt inte KAN vara”. Vi vet ju också att den nuvarande katolska Mariagestalten utvecklats sakta men säkert genom tiderna. De senaste fastställda dogmerna om hennes obefläckade avlelse (att hon föddes syndfri) och att hon uppstod ur graven, for till himlen med både kropp och själ och kröntes till Himlens drottning, kom till på 1800 respektive 1900 – talet. Om detta kan mycket sägas och skrivas.
  Men bara några ord till slut. Då vi på 1960-talet arbetade i en mycket katolsk provins i Frankrike mötte vi en mycket extrem form av Mariakult. Men också det får jag spara till en annan gång. Faktum är att vi nästan aldrig träffade på någon ute i byar och samhällen som ens ägde en Bibel. Ofta hörde vi folk säga: ”Bibeln är ju en protestantisk bok.” Tala om fördomar! Vem hade uppfunnit sådana befängda myter? På grund av okunnigheten om Bibelns verkliga budskap mötte vi stor andlig nöd bland befolkningen. Idag är jag en gammal man. Men kunde jag bli ung på nytt skulle jag gärna åter gå till sådana katolska områden för att förkunna frälsningens enkla väg. Jag skulle önska att fler evangeliska kristna i vårt land kunde gripas av den andliga nöden i de katolska länderna och satsa på att komma människorna där till andlig hjälp. Den tonen fanns med i pingsttidningen ”Evangelii Härold” förr i tiden och det grep mitt unga hjärta mycket starkt. Tänk om det kunde ske också i vår tid! Där tror jag att Du, Mikael, har en viktig uppgift. Du har en klar tanke, ett hängivet hjärta och en vass penna. Gud välsigna Dig!
  Stig Andreasson

  Gilla

 19. «min Bibel säger att alla som bekänner Jesus som Herre kommer bli frälsta (Rom 10:9)», skriver du.
  I min Bibel står det også skrevet «Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør det de sier, jeg skal vise dere hvem han ligner. Han ligner et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var godt bygd. Men den som hører og ikke gjør etter det, ligner et menneske som bygde huset på bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det sammen med en gang og ble fullstendig ødelagt.» (Luk 6:46)
  Det står også skrevet: «Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’» (Matt 7:21-23)

  Gilla

  1. Hej Lars-Thoralf!

   Ja, Jesus säger det i Bergspredikan, i slutet av denna närmare bestämt, så de gärningar Han i båda passagerna betonar att man ska göra måste rimligtvis syfta på de gärningar Jesus undervisar om i Bergspredikan. Hela Bergspredikan handlar ju om gärningar. Och vilka gärningar snackar vi då? Jo, att vända andra kinden till, älska sina fiender, inte vara rik, ge ivrigt till de fattiga, med mera. Om man inte gör detta är Jesus ju uppenbarligen inte ens Herre oavsett vad man kallar sig, för att Jesus är Herre måste ju rimligtvis innebära att Han bestämmer. Därför kan Luk 6:46 och Matt 7:21-23 användas som argument för att kristna som inte är aktivister inte är kristna, men knappast katoliker.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 20. Micael!

  Tycker att Du missar en sak här likt många andra.
  Vår förebild skall inte vara RKK eller kyrkofäder eller samfundsledare utan bibeln och urkyrkan på apostlarnas tid.
  RKK inkl många kyrkofäder skiljer sig mycket oerhört mycket från urkyrkan. Dyrkar vi Maria så ska vi kanske först läsa om hur Jesus lyfte fram lärjungarna som ”som sin familj”, varken Maria eller sina köttsliga bröder.

  Därtill kommer att man kan vara Jesu lärjungar, älska Maria, hennes söner liksom kristna i olika kyrkor trots att den kyrka de är med i förfallit och skall drabbas av Guds dom.

  Gilla

  1. Lennart, du säger. ”Vår förebild skall… vara … bibeln och urkyrkan på apostlarnas tid.” Varifrån har du fått det? Redovisa gärna hur du vet att det är så. Jag är uppriktigt intresserad till hur du vet detta!

   Ja, Jesus lyfte fram lärjungarna som sin familj, men evangelierna lyfter alltid fram Maria som Jesu mor. Kolla varenda ställe hon nämns. Att Jesus utvidgar familjebegreppet innebär väl inte att Jesus relation till sin mor förändrades? Vem idag skulle säga att han älskar och respekterar sin mor mindre för att båda är kristna? Är det inte snarare så att de naturliga familjebanden stärks genom livet med Gud? Skulle detta inte gälla Jesus och hans familj?

   Gilla

  2. Hej Lennart!

   Ser inte riktigt hur det du skriver skulle motsäga vad jag skriver. Bibeln och urkyrkan är absolut auktoriteten. Men alla måste relatera till traditionen och kyrkohistorien på nåt sätt, protestanter har en tendens att istället för kyrkofäder inspireras av reformatorer som Martin Luther eller moderna predikanter som Ulf Ekman. Men kyrkofäderna var närmre apostlarna i tid, i synnerhet de apostoliska fäderna. Så jag tycker att de bör ta moderna predikanters roll till viss mån hos kristna, men inte Bibelns roll.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 21. Nej, det handlar om den ”andliga” familjen, inte den biologiska. Jesus är tydlig.
  Jesus säger lika tydligt att Hans ord skall bestå men även döma oss.
  Och apostlarna bekräftar det. Inget utöver vad skrivet är. T ex begreppet Fader strider mot Jesu direkta ord. Ändå envisas RKK med sina mänskliga traditioner.
  Lärjungarna och de första församlingarna är också en tillgång för alla tider.

  Gilla

 22. Hej Lennart. Jag förstår inte riktigt vad du menar.

  Så Paulus stred mot jesu ord när han sa: ”Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan för att visa er till rätta som mina kära barn. Om ni så skulle ha tio tusen lärare som vill göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet.” ! Kor 4:14-15

  ”Jag blev er FAR i Kristus”, alltså. Stred Paulus mot Kristi ord?

  Gilla

 23. Hej bröder;
  Innan du bestämmer dig att följa någon ”Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig”
  -Katolska kyrkans doktrin ”katekesis ”säger ; Maria är likvärdig med Jesus . Hon och helgonen har förvaltaskap och förmyndaskap av våra själ . De (Maria och katolska helgonen) ber till fadern för vår frälsning .Maria enligt deras menning är vår advokat inför Gud enligt RKK.
  I bibeln står Jag (Jesus) är vägen sanningen och livet ingen kommer till fadern utom genom mig.
  Maria själv erkänner sin syndlig natur och behov av frälsning i lukas 1.47” Och ber och prisar Gud min frälsare”
  Vi sammanfattar; Maria är inte Gud och ingen medlare enligt bibeln utan det är Han (JESUS) vår frälsare.
  – Katoliker dör utan att veta om de är frälsta eller inte . De går till skärselden . Det är en ställe som inte finns i bibeln . I den katolska läran så kommer man att renas eller pinas i skärselden.
  Bibel säger ; Inte sänder Gud sin son (Jesus Kristus) till världen för att döma utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
  Vi sammanfattar; RKK kyrkan har hittat på en mellan läge mellan himlen och jorden som inte finns i bieln . Men vi kristna tror på Gud ,Himlen och frälsning genom Jesus Kristus vår herre och frälsare.
  – När katoliker firar nattvarden så tror de att de äter en del av Jesus fysiska kropp och att i liturgiet dör Jesus på nytt i varje mässa. Enligt katekesis får bara katoliker delta och vi andra som inte tror på det nya korsfästelsen av Jesus är förbannade och evigt förlorade enligt Thomas Aquino stiftare av RKK nattvardens katekesis.
  Vi, evangeliska kristna firar nattvarden i minne av honom (Jesus) vi äter brödet och dricker vinet som symboliserar blodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse (helt enligt bibeln)
  Vi sammanfattar ;att döda Jesus på nytt är helt bisarr bara djäveln önskar sig en död Jesus kropp . Vi evangeliska kristna firar nattvarden för att påminna oss om vad han(JESUS) gjorde på korset och för att minnas hans nåd.
  – RKK döper små barn . Vi bibelntrogna gör inte det eftersom Herren befaller oss att predika evangeliet , sedan göra dem till lärjungar dvs ”undervisa människor om frälsnings betydelse” ,doktriner och bibeln” för att sedan döpa i Fadern Sonens o den Helige andes namn .
  Vi sammanfattar ; små barn har ingen medvetenhet, de vet inte vad de gör. RKK gör detta till en tradition som de kallar sacrament för att bibehålla kyrkans storlek. Men beslutet att följa Jesus saknas helt . De döptas medvetenhet om Jesus gärning på Golgota finns inte någonstans!!!
  -Vi Kristna vill se våra ledare gifta och lykliga, Se dem som starka ledare som det står i Thimotheusbrevet”Prästen, pastorn eller ledaren ska ha en enda kvinna och han ska hålla sina barn (biologiska )under lydnad.
  RKK befaller prästerna till celibat dvs ingen sexuell aktivitet under hela sitt liv . De påstår att eftersom Jesus blev ogift hade han aldrig något sexuell umgänge i sitt liv . Därför ska prästerna följa hans exempel.
  Paulus säger att de som klara av att leva i celibat är få och att det är bra om man klara av det . Men pga av människas natur och synden är det bättre att hitta en fru/man.
  Paulus säger ; Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda .
  Vi sammanfattar; Det står ingenstans i bibeln att man ska avhålla sig från äktenskapet och familjelivet om man vill tjäna Gud . Vi känner till de tusentals barn som har blivit utnyttjade av katolska präster.
  -RKK tror och predikar att det är bara påven och biskoparna som kan tolka bibeln . I vissa avseende kan bara påven uttala sig. I bibeln står i 1korinthebrevet att ”Gud har uppenbarat skriften för oss, vad inte ögat har sett och inte örat har hört vad inget människohjärta har kunnat tänka vad Gud har berett för oss som älskar honom. Ty oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande . Anden utrannsakar allt.”
  Sammanfatting ; Rkk har aldrig varit intresserade av att folket lär sig bibeln. Sanningen gör oss fria står i min bibeln . Vi kristna läser bibeln och vet att Gud uppenbarar för oss allt genom sin Ande. Vad vill RKK att vi inte ska få reda på? . Kanske någon uppenbarelse i skriften?
  – Det RKK doktrinen katekesis är en salig blandning av traditioner och mänskliga synviklar som är gamla och har blivit till lagar inom RKK. Vi evangeliska kristna tror enbart på bibeln, vi tror inte på människors lära . Vi tror att bibeln är vår fötters lykta och ljus på vår stig . Vi tror på det som står i biblen och ”om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd” Jesus sade till fariseerna ; sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull? Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sade: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.
  Vi evangeliska kristna tror inte på något som inte står i bibeln, vi tror enbart på treenigheten med Jesus kristus som vår frälsare, vi förjer inte en man utan vi följer Jesus. fdta katolik.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s