Guds rike är inom er

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMin predikan från i söndags i Hagakyrkan Gamleby, veckan har temat Kallelsen till Guds rike i kyrkoåret, vilket jag upptäckte först efter predikan formades i mitt hjärta och huvud… tyvärr glömde jag spela in, men här kommer iaf texten.

Sv. Psalm 287

Guds värld är en skimrande gåva till oss, som dess yta bebor.
Men ack, hur den gåvan vi slösat i trots och i bristen på tro!
För pengar kan Skapelsen fångas, förrådas och pinas till döds.
Hur mycket av den har ej redan av otron och hatet förröts!

Din skapelse suckar och våndas, o Herre, befria den, Du!
Från synden och djävulens välde befira, befria den nu!
Gör haven och floderna rena, håll världsalltet fritt ifrån krig,
låt bergen och öknarna lysa som smycken på vägen till dig!

En gång skall Din skapelse räddas från våldet och hånet, o Gud!
En gång skall till bröllop den klädas, fast hatet nu fläckar dess skrud.
Ack, Skapelsen suckar och våndas, o Herre, befria den, Du!
Från synden och Djävulens välde befria, befria den nu!

Guds rike är inom er

Rom 8 19(Ty) skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. 20Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om 21att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. 22Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. 23Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.

Gud satte oss att härska som förvaltare och underkungar på jorden. Han lånade ut sin skapelse till oss men vi förstörde den. Istället för att vårda Hans egendom som Hans snodde vi den och betraktade vi den som vår egen. Med satans hjälp förstörde vi…

Utnyttjade, utrotade, skymfade… vi förslavade människorna, stängde in djuren, förgiftade naturen..

Och till slut kom Gud ned och bosatte sig i en skapelse som gått sönder. För att upprätta den och oss. För att ge den en chans att bli den Han skapade den till att vara. Guds konstverk. För att älska den tillbaka till sig själv.

Och Han vandrade bland oss, tältade bland oss säger Bibeln, tältade i en människokropp. För att ge oss en chans att bli dem Han skapade oss till att vara. Guds avbild. För att älska oss tillbaka till sig själv.

Och Han viskade

Matt 4:17 ”Omvänd er. Himmelriket är nära.”

Det är en av två huvuddelar av vad Jesus kom för att säga och visa ”Omvänd er. Himmelriket är nära.”

Vad gjorde människorna då?

De hängde Honom på en träpåle. Utnyttjade, utrotade, skymfade…

Men det gjorde inte Jesus något. Han sade bara

Joh 18:36 ”Mitt rike hör inte till denna världen”

Det gjorde däremot något med människorna…

Joh 1 17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. 18Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. 19Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”

Han kom för att befria oss från döden, förgängelsen, våldet, själviskheten… för att älska världen tillbaka till Gud.

Men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Människorna älskar mörkret mer än ljuset. Vi älskar mörkret mer än ljuset.

Vart är då detta rike?

Luk 17:21 ”Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Vi brukar tala om att vi inte ska leva av världen utan i världen men i riket Annorlunda, Guds rike…

Jesus sa:

Mark 7:20-23 ”Det som kommer ut ur människan är det som orenar människan. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: hor, stöld, mord, otrohet, begärelse, ondska, bedrägeri, utsvävningar, avund, förtal, prestige, tanklöshet. Allt detta onda inuti kommer ut och orenar människan.

Guds rike inom oss kommer ut, har vi inte det inom oss kommer något annat ut, i tankar, ord, ställningstagande, val, handlingar.

En som har Guds rike inom sig älskar inte mörkret mer än ljuset.

Jesu återkomst

För en dag kommer Jesus tillbaka…

1 Joh 2 28Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. 29Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom. 31Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. 2Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 3Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

Nu

Kanske Jesus kommer ikväll, imorgon, eller om tusen år. Innan dess lever vi här och nu.

1 pet 1 13Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. 14Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. 15Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. 16Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. 17Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här.

Tit 2 11Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. 12Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. 14Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

Tro vs gärningar

Varför är detta så viktigt? Paulus skriver ju:

Rom 3 28Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.

Det verkar då inte spela någon roll vad vi gör… men jo!

Inte för att vinna frälsning, inte som efterföljande av en lag utan som C.S Lewis skriver om helgat leverne…

”…not hoping to get to heaven as a reward for your actions, but inevitably wanting to act in a certain way because a faint gleam of heaven is already inside you.” (Lewis, C.S. 1978, Mere Christianity, Glasgow: William Collins, s.127.)

Vi ska inte älska vår nästa I hopp om att få belöningen himmelriket, utan för att himmelriket redan bor i oss, finns inom oss, och kommer ut. Såsom det som är i hjärtat kommer ut i ord, i val, i handling.

Det handlar alltså om att svara på frälsningen, svara på nåden. För att Gud har älskat oss älskar vi vidare. Och det är i detta sammanhang som Jakob skriver:

Jak 2 14Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? 15Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, 16vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? 17Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. 18Nu kanske någon frågar: ”Har du tro?” – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. 19Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar. 20Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? […] 26Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.

Det är alltså inte någon motsättning mellan Paulus och Jakob. För att komma till tro behövs inga gärningar, vi kan inte vinna frälsning. För det spelar det ingen roll vad vi gör. Men när vi väl tror ställs större krav på oss än så. Jakob skriver till de redan troende. Hur ska jag veta att du tror om det inte märks i dina handlingar? Hur ska jag veta vad du har i ditt hjärta om du inte låter det komma ut i dina ord, dina val, dina händers verk? Om du inte är som, Paulus skrev till Titus: ”uppfyllt av iver att göra vad som är gott.”?

Älska nästan

Vad vill då Gud? Hur ska vi agera? Det första och andra:

Mark 12 29Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, 30och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.”

Jag hoppar det första så länge, det får bli ämnet för en annan predikan. Det andra: Älska din nästa som dig själv. Vem är min nästa? Jesus har varnat oss från att göra som prästen och leviten i berättelsen om den barmhärtige samariten och bara gå förbi de som lider. De hade inte själva orsakat den misshandlade mannens lidande, men de lyfta inte ett finger för att minska lidandet. Vad ska man då säga om oss idag som genom våra val orsakar ofantligt lidande världen över?

Samariten gjorde ett val. Han mötte en person som påverkades av vad han valde i den stunden. Skulle han låta honom dö i sina plågor?

Den som påverkas av mina val är min nästa!

Vi lever i en global värld, där det som förut fanns runt knuten av grannhuset nu är runt knuten av vår världsdel. Vi lever i en global by där nära är fjärran och fjärran kommer nära. Nu är inte längre vår nästa den som bor i grannhuset…

Om en kvinna i Bangladesh som får svältlön för att sy kläder mitt i en giftig fabrik påverkas av mina val, är hon min nästa.

Om en pojke i Afrika som inte får något att äta för att multinationella företag odlar kakao eller bryter mineraler på hans fädernesmark påverkas av mina val är han min nästa.

En som omvänder sig till Guds rike, öppnar sig för himmelriket, tar det här på allvar.

Jesus sade

Joh 13:17 ”Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.”

Fasta

En tredje sak är fasta. Genom mycket bedrövelse måste vi tillträda till Guds rike, läste jag C.O. Rosenius skriva igår. Vi har en lidande frälsare och då kan vi förvänta oss att i våra liv också ge avkall på bekvämligheter. Jesus sade:

Luk 5:35 ”Det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta.”

Vad betyder fasta? Jesaja förklarar

Jes 58:5-12

5Är det en sådan fasta jag vill se:

en dag då man späker sig,

hänger med huvudet som ett strå,

ligger i säck och aska?

Kallar du det fasta,

en dag som behagar Herren?

6Nej, detta är den fasta jag vill se:

att du lossar orättfärdiga bojor,

sliter sönder okets rep,

befriar de förtryckta,

krossar alla ok.

7Dela ditt bröd med den hungrige,

ge hemlösa stackare husrum,

ser du en naken så klä honom,

vänd inte dina egna ryggen!

8Då bryter gryningsljuset fram för dig,

och dina sår skall genast läkas.

Din rättfärdighet skall gå framför dig

och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.

9Då skall Herren svara när du kallar,

när du ropar säger han: ”Här är jag.”

Om du gör slut på allt förtryck hos dig,

hot och hån och förtal,

10om du räcker ditt bröd åt den hungrige

och mättar den som lider nöd,

då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,

din natt bli strålande dag.

11Herren skall alltid leda dig,

han mättar dig i ödemarken

och ger styrka åt benen i din kropp.

Men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Människorna älskar mörkret mer än ljuset. Vi älskar mörkret mer än ljuset. Vi vill inte ha ljuset.

Därför fastar vi inte. Snarare lever vi våra fina små liv och försöker att inte bry oss om de bojor vårt liv innebär för andra, vilket ok som läggs på andra på grund av oss, vilka som förtrycks för vår skull. Andra får gå hungriga, vara utan husrum, gå i trasor, för att vi ska ha vårt liv så som vi vill ha det.

Vi gör inte slut på det förtryck vi understödjer, men ändå förväntar vi oss att Gud ska höra våra böner!?

Förkunna evangeliet för hela skapelsen

Något av det sista Jesus säger här på jorden innan sin himmelsfärd får bli punkt fyra:

Mark 16:15”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.

För hela skapelsen! Inte bara för alla män, alla vita, alla människor… HELA skapelsen.

Och steg ett i det här är att inte dölja evangeliet med mitt liv och mina val.

Men det gör jag ju inte?! Jo!

Jag har mött många människor som frågar: Hur kan du tro på Jesus, de där som tror på Jesus är experter på att döda, förtrycka och utnyttja! De dödade indianerna i Amerika för att ta deras land, de förslavade de svarta för att ta deras arbetskraft, och nu använder de samma argument – att de är kronan på Guds verk, satta att härska över Hans skapelse, för att utnyttja djuren på alla tänkbara sätt. Djur som är kännande individer, enligt Bibeln själv skapade med liv och känslor, för att vara människans vän. De står i förgrunden för den västerlänska rika livsstilen som förslavar 80 procent av världens befolkning och gör så att människors önskade levnadsstandard har höjts så pass så att om vi rättvist skulle leva på samma nivå skulle behöva tre till fem jordklot till.

Men vi har inte tre till fem jordklot, och Gud verkar inte planera att göra några till heller. För Jesus har en annan lösning. Han sa:

Mark 10:21 ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”

Konkret

Hur gör vi det här konkret?

Det handlar om att göra livsval i tro. Då bygger vårt vardagsliv upp vår tro. Mitt i din vardag kan du leva i Guds rike. Sälj allt du äger kanske är ett för stort steg för dig och mig just nu. Men låt oss inte gå bedrövade bort, som mannen som Jesus sa det här till. Låt oss börja nu istället!

Det har så klart många aspekter, samtala med Gud, höra Ordet, osv. Ni vet nog allt det. Jag ska koncentrera mig på Ordets görande. Låt oss ta några exempel:

Du tycker att du behöver en ny klänning till midsommarfesten. Kolla hur många du har hemma. Kanske det snarare är dags att ge bort några än köpa en ny. Tänk på din nästa, kvinnan som syr kläder i dammiga lokaler i Bangladesh för svältlön.

Fungerar din telefon? Köp ingen ny bara för att få senaste modellen. Tänk på den femåriga pojken i Afrika som hungrar för att ett multinationellt företag bryter uran till dina nya teknikprylar där det borde odlas mat till honom.

När du går i affären för att handla mat – tänk efter vart varorna kommer ifrån.

Hur kan den där köttbiten vara så billig? Är det ens möjligt att producera kött på som ni kallar ”humant” sätt med den prislappen? Tänk på den dödsångest en kännande individ full av liv känner inför stanken av död i ett slakthus. Tänk på männen och kvinnorna som dag ut och dag in får förhärda sina hjärtan för att ta död på hundratals skrikande djur.

Och vad är det som gör grönsakerna så stora, skördarna så stora? Konstgödsel som övergöder och i längden dödar vattendrag, gifter som dödar långt fler arter av djur och växter än de är ämnade för. Tänk på dem som får hantera detta, särskilt i länder bortom Europa där skyddslagar inte finns.

Det finns många att tala om, många som får förbli onämnda.

Skulle du vilja vara i dessas kläder, leva deras liv? Låt inte dom göra det då heller!

Älska istället din nästa som dig själv. Fasta i väntan på brudgummen. Gör dig av med det du inte behöver. Bli fri!

Joh 8:32b ”Sanningen skall göra er fria”

Positiv förändring

Låt oss vända detta till något positivt.

Det finns alternativ, som ger frihet och ett gott samvete. Det finns frihet i sanningen, i Jesus!

Det finns frihet från senaste modet, från köpsuget och från behovet att låta mina grejer definiera mig. Jesus kan befria dig”

Det finns frihet från förtryck och förtryckande. Jesus kan befria dig!

Det finns frihet från död, från ångest, från rädsla, från förhärdning. Jesus kan befria dig!

Och det finns ekologiskt, närproducerat, rättvisemärkt.

Val att göra som gör skillnad i världen. Som löser förtrycktas bojor, som befriar de förtryckta, mättar de hungriga. Som ger evangeliet ett gott rykte. Som förkunnar evangeliet till hela skapelsen. Som är i linje med det förvaltarskap Gud har anförtrott oss.

I detta finns friheten. Låt inte din kropp bli ett rövarnäste, som templet Jesus måst rensa. Låt dig rensas här och nu. Det är bra för bönelivet, självkänslan, hälsan, det ger lycka i inombords, det stärker din tro.

Det bästa i det hela är kanske att du kommer att få pengar över. De kan du ge till de fattiga, de som verkligen behöver. Och få en skatt i himmelen istället.

(Erbjudande

Nu känns kanske det här svårt, oöverstigligt. Kanske ni undrar: Förväntar hon sig att vi ska vända upp och ned på våra liv helt plötsligt? Nej. Allt har sin tid och måste få ta sin tid. Men låt oss inte dröja med att börja!

Vi är kallade att ingå i Guds rike. Här och nu kan Guds rike bryta fram, och på just denna punkt kan vi hjälpa till.

Jag är en mycket ofullgången människa, under uppbyggnad, och har långt kvar på många punkter och långt ifrån Gud i aspekter som ni kommit långt i. Vi får hjälpa varandra. Det jag kan erbjuda är det Gud har lagt i mitt hjärta och fostrat mig till genom att leda min omgivning och mig.

Och när jag kom hit och började bekanta mig med Equmeniakyrkan och Equmenia fann jag att här fanns fler som fått den ledningen. Vår egen kyrkoledare Lasse Svensson har skrivit en hållbarhetspolicy för Equmeniakyrkan och styrelsen för Equmenia har gjort en likaså.

Jag vill jobba i deras sällskap i detta i denna kyrka. Vi vill jobba för Guds rike konkret i våra val. Så att ingen dödas, ingen förtrycks, inga bojor behövs. Vi vill ta förvaltarskapet Gud gett oss på allvar, och vi vill vara redo för Jesu återkomst och inte skämmas för hur vi behandlat Hans jord, Hans djur, Hans människor. Jag ska skicka ett brev till styrelsen också nu när det ska bestämmas om jag vill och de vill att jag stannar kvar här i församlingen.

Och rent konkret skulle jag vilja erbjuda minst en rättvis, miljövänlig, vegetarisk fest för Gud, skapelsen och er. Jag gör det när jag har hand om lördagskvällen i Lofta den 9e juli. Det kommer komma på tal när Micael Grenholm kommer den 2a juli, men då har inte jag hand om programmet i övrigt. Vill ni göra det fler gånger är det bara att säga till. Tillsammans kan vi utforska hur vi kan leva i Guds rike. Hur vi kan älska världen tillbaka till Gud. Det kommer ta tid, men låt oss börja nu.)

Avslutning

Hela skapelsen väntar så som i födslovåndor på att vi ska födas igen som Guds barn… och det kan vi göra här och nu.

För: Himmelriket är nära, sa Jesus. Guds rike är inom er, sa Jesus. Det som finns i hjärtat kommer ut, sa Jesus. Följ Jesu ord!

Omvänd er, Himmelriket är nära!

Amen

Sv Psalm 62

1.
Än finns det en värld.
Den lever trots makter av död och fördärv.
Ty ordet blev motsagt, Guds skapelseord,
och redan satt yxan till livsträdets rot,
men räddningen sändes oss ovanifrån:
Guds enfödde Son.

2.
I tjänargestalt
kom Ordet till oss och försonade allt,
steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup
och älskade världen tillbaka till Gud.
Det brustna blev helt i hans kärlek till oss
på Golgata kors.

3.
Apostlar gick ut
med budskap till folken att Kristus är Gud.
De lade ett hav mellan makternas hot
och livet i tro på Guds mäktiga Ord:
ur döpelsens hav steg en mänsklighet fram
i tron på hans namn,

4.
Att leva i tro
är grenarnas liv från Olivträdets rot,
att bära ett ok i sitt jordiska kall
men själv vara buren av den som bär allt
och svara på åklagarmakternas dom
försoningens ord.

5.
Guds offrade lamm
ges ut för oss alla som Herren har sagt,
att världen må leva och syndare tro
och förbönen omsluta himmel och jord.
Av änglars och människors bön i hans namn
står jordkretsen fast.

6.
En ångest går fram
och ofreden rister i livsträdets stam.
Då kallar Guds Ande de kristna till bot,
att bedja sig samman att världen må tro.
O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt
försoningens kalk.

 

Kategorier:

2 kommentarer

 1. Tack Suri för en bra predikan!
  Det är dock några faktafel som bör rättas till.

  Du skriver: ”Och till slut kom Gud ned och bosatte sig i en skapelse som gått sönder. För att upprätta den och oss.” ff. Jesus uppdrag på jorden var att betala för våra synder med sitt liv och därigenom öppna upp en väg till vår försoning med Gud Fadern genom frälsningens gåva. Skapelsen i sig kommer att återupprättas efter att Jesus kommit tillbaka och hållit dom.

  Du skriver: ”utan för att himmelriket redan bor i oss” och ”Guds rike inom oss kommer ut…” och vidare ”En som har Guds rike inom sig…”. Det är inte himmelriket som bor i oss utan Guds Ande, vilket framgår tydligt i t.ex 1 Kor.2:11: ”Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.”

  Du skriver: ”Jakob skriver till de redan troende.” Jakob adresserar alla som utger sig för att vara troende, men deras handlande visar på motsatsen.

  I Mark.12:29-31 sammanfattar Jesus alla tio budorden i två meningar, Dvs mot Herren och mot människorna. Ordet ”nära” som används betyder precis som det låter, därför är dina exempel dåligt valda. Vi är inte ansvariga för det som händer utanför vår händelsehorisont av rent praktiska skäl.

  Gilla

  1. Thomas, självklart har du rätt att ha teologiska uppfattningar, men det är inte samma sak som ”fakta”. Det ordet bör nog förbehållas just fakta, typ att Pilatus var samtida med Jesus och sådant.
   Vad gäller Guds rike så säger faktiskt Jesus att riket är invärtes i er och att man inte kommer att kunna peka ut det som här eller där.
   Riket kan nog vara mellan människor (och djur) också och förverkligas, konkretiseras, runtomkring oss.

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s