117 Bibelverser om invandrare och flyktingar

Kristna i Sverige har ett akut behov av att sätta sig in i vad Bibeln säger om flyktingskap och migration. Det är så lätt att dras med i denna världens tankegångar och attraheras av populistiska politikers budskap. Vi behöver stå fast i bibelordet och bevara den undervisning som Gud själv gett oss gällande hur vi ska se på flyktingen och invandraren.

Nedan är 117 verser direkt citerade från Bibeln som jag samlade ihop när jag gjorde research för Jesus var också flykting. Översättningen är Bibel 2000 om inget annat anges. Relevanta ord har markerats med fetstil av mig. Se även kommentarer om de hebreiska och grekiska orden för invandrare och främling längst ner.

Här kan du ladda ner materialet som en utskriftsvänlig PDF


Gamla Testamentet

Moseböckerna

2 Mos 3:9-10 – Nu har israeliternas klagorop nått mig, och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu: jag sänder dig till farao, och du skall föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.

2 Mos 12:37-38 – Israels barn bröt upp och drog från Raamses till Suckot, omkring 600 000 man till fots förutom barn. En stor blandad folkhop drog upp med dem, och dessutom en mycket stor hjord av får och kor. [Folkbibeln]

moses.jpg

2 Mos 12:49 – Samma lag skall gälla för den infödde och för invandraren.

2 Mos 22:21 – En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten.

2 Mos 23:9 – En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare, ni var ju själva invandrare i Egypten.

3 Mos 19:33-34 – Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.

3 Mos 24:22 – En och samma lag gäller för er alla, för invandraren som för den infödde, ty jag är Herren, er Gud.

3 Mos 25:23 – Jord får inte säljas för all framtid, ty landet är mitt och ni är främlingar och gäster hos mig.

3 Mos 25:35 – Om din broder kommer på obestånd och inte längre kan försörja sig, skall du ta dig an honom som man gör med en invandrare eller en tillfälligt bosatt och låta honom bo hos dig.

4 Mos 9:14 – Och om någon invandrare som bor hos dig vill fira påsk till Herrens ära, skall han göra det enligt den stadga och det bud som gäller för påsken. En och samma stadga skall gälla för er alla, för invandraren likaväl som för den infödde.

4 Mos 15:15-16 – En och samma stadga skall gälla i församlingen för er och för invandraren som bor hos er. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. Ni och invandrarna skall handla på ett och samma sätt inför Herren. Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för invandraren som bor hos er.

4 Mos 35:15 – Både israeliterna och invandrare eller tillfälligt bosatta bland folket skall ha dessa sex städer till asylplatser. Dit skall var och en som har dödat en människa utan uppsåt kunna fly.

5 Mos 1:16 – Då uppmanade jag era domare: ”Lyssna på era bröder och döm rättvist mellan dem och även mellan en landsman och en främling.”

5 Mos 10:17-19 – Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store Gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas, som ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten.

5 Mos 14:21 – Ni skall inte äta ett självdött djur. Ge det att äta till invandraren i dina städer eller sälj det till en utlänning. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud.

5 Mos 16:11 – På den plats som Herren, din Gud, väljer ut och där han vill låta sitt namn bo skall du glädja dig inför Herren, din Gud, tillsammans med din son och din dotter, din slav och din slavinna, liksom med leviterna i dina städer samt invandrarna, de faderlösa och änkorna som du har hos dig.

5 Mos 23:7 – Du skall inte visa avsky för edomeerna, ty de är dina bröder. Du skall inte visa avsky för egypterna, ty du var en gång invandrare i deras land.

5 Mos 24:17 – Du skall inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant.

5 Mos 24:19-21 – Om du glömmer en kärve när du skördar din åker, skall du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör. När du har slagit ner dina oliver skall du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. När du har plockat druvorna i din vingård skall du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan.

5 Mos 26:11-13 – Och över allt det goda som Herren, din Gud, har gett dig och din familj skall du sedan glädja dig tillsammans med de leviter och invandrare som du har hos dig. När du det tredje året, året för tiondet, har samlat ihop allt tionde av din skörd och gett det till leviterna, invandrarna, de faderlösa och änkorna, så att de har kunnat äta sig mätta i dina städer, skall du säga inför Herren, din Gud: ”Nu har jag tagit ut det heliga ur mitt hus, och jag har gett det till leviterna och invandrarna, de faderlösa och änkorna, alldeles som du har befallt mig.

5 Mos 27:19 – Förbannelse över den som vränger rätten för invandraren, den faderlöse eller änkan. – Hela folket skall svara: Amen.

GT:s historiska och poetiska böcker

Jos 8:33 – Hela Israel med dess äldste och förmän och domare stod på båda sidor om arken, med de levitiska prästerna som bar Herrens förbundsark framför sig. Den ena hälften av folket, både främlingar och infödda, stod vänd mot berget Gerissim och den andra hälften mot berget Ebal, i enlighet med vad Herrens tjänare Mose tidigare hade befallt för att välsigna Israels folk.

ruth.jpg
Rut

Rut 1:15-16 – Noomi sade: ”Du ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt folk och till sin gud. Följ med henne tillbaka.” Men Rut svarade: ”Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.”

2 Krön 2:17 Salomo lät räkna alla invandrare i Israel, liksom hans far David tidigare hade räknat dem: det var 153 600 män.

Esra 1:4 – Alla som finns kvar, på varje ort där de bor som främlingar, ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem.

Job 31:32 – Främlingen behövde inte övernatta på gatan, jag öppnade mina dörrar mot vägen. [Folkbibeln]

Ps 22:28 – Hela jorden skall minnas vad som skett och vända om till Herren, alla folk och stammar skall tillbe inför honom. [Folkbibeln]

Ps 47:2 – Klappa händer, alla folk, hylla Gud med jubelrop! [Folkbibeln]

Ps 146:9 – Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.

Profeterna

Jes 2:2-4 – Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.

Jes 14:1 – Herren ska förbarma sig över Jakob och än en gång utvälja Israel och låta dem få ro i deras eget land. Främlingar ska ansluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus.

Jes 16:3-4 – Göm de skingrade, röj inte de flyende! Låt Moabs skingrade folk få en fristad hos dig. Var deras skydd mot skövlaren.

Jes 19:23-25 – Den dagen skall det finnas en banad väg från Egypten till Assyrien, och assyrierna skall komma till Egypten och egypterna till Assyrien, och egypterna skall frambära offer tillsammans med assyrierna. Den dagen skall Israel vara jämställt med Egypten och Assyrien och bli en välsignelse på jorden, när Herren Sebaot välsignar jorden och säger: ”Välsignat är Egypten, mitt folk, Assyrien, mitt eget verk, Israel, min egendom.”

Jes 21:14-15 – Gå ut till de törstande med vatten, ni som bor i Tema, möt de flyende med bröd! Ty de flyr undan svärdet, det skarpa svärdet, undan den spända bågen, undan krigets gissel.

jesaja.png

Jes 56:3 – Främlingen som sluter sig till Herren ska inte säga: ” Herren kommer att skilja mig från sitt folk.” Inte heller ska eunucken säga: ”Jag är ett förtorkat träd.” [Folkbibeln]

Jer 7:5-7 – Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.

Jer 22:3 – Så säger Herren : Utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk inte främlingen, den faderlöse och änkan och bruka inte våld mot dem. Spill inte oskyldigt blod på denna plats!

Hes 22:7 – Hos dig skymfas fäder och mödrar, invandrare förtrycks, änkor och faderlösa kränks.

Hes 47:22 – När ni utskiftar det som egendom skall de invandrare som bor hos er och har fått barn bland er räknas som infödda israeliter. Ni och de skall gemensamt utskifta landet som egendom mellan Israels stammar.

Sak 7:10 – Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.” [Folkbibeln]

Mal 3:5 – Jag kommer till er för att hålla dom, och utan dröjsmål skall jag ställa trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare till svars och alla som förtrycker daglönare, änkor och faderlösa och som förfördelar invandrare – alla dem som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot.

Nya Testamentet

Evangelierna och Apostlagärningarna

Matt 2:13-15 – När de vise männen hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.” Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.

Matt 7:12 – Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Matt 8:11 – Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.

Matt 25:34-40 – Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. [Folkbibeln]

Matt 28:19 – Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.

Luk 6:32-36 – Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.

samaritis2-OCN.jpg

Luk 10:33-37 – Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”

Joh 4:7-9 En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat.  Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.)

Joh 4:21-23 Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.

Joh 10:16 – Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.

Apg 2:9-11 – Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.

Apg 10:34-35 – Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör.

Apg 13:47-48 – För så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns.” När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro, alla som var bestämda till evigt liv.

Breven

Rom 3:29 – Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas.

Rom 12:13 – Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. [Folkbibeln]

Gal 3:8 – Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade.

Gal 3:28 – Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Ef 2:14 – Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.

Fil 3:20 – Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Kol 3:11 – Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

1 Thess 3:12 – Och måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er.

Heb 11:8 – I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma.

Heb 11:13 – I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden.

Heb 13:2 – Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

Upp 7:9-10 – Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

crwo.jpg


För mer detaljerade kommentarer om dessa bibelord och för bemötande av bibelord som används för att stänga gränserna för flyktingar (såsom 1 Mos 11 och Apg 17:26), se min och Stefan Swärds bok Jesus var också flykting.

Orden som används i ursprungstexten

Det hebreiska ordet som översätts till ”invandrare” eller ”främling” ovan är oftast gêr. Det används 92 gånger i Gamla Testamentet. Gêr är bland annat ordet som Abraham använder när han förklarar för hettiterna att han var en främling hos dem (1  Mos  23:4), som Moses använder när han beskriver sin situation som flykting i Midjan (2 Mos 2:22) och som Gud använder för att beskriva israeliterna i Egypten (3 Mos 19:34). Ordet användes alltså både för att beteckna invandrare som permanent bosätter sig i ett nytt land, likt Abraham, och de som kortvarigt befinner sig i ett nytt land, som Moses, och det syftar till och med på ättlingar till invandrare, såsom Israels barn i Egypten. Alla dessa ska räknas som infödda och vara föremål för jämlik nästanskärlek.

I Nya Testamentet används ordet xenos för att beskriva främlingen (exempelvis i Matt 25:35). Det används tolv gånger och syftar på invandrare, gäster och utrikes födda (3 Joh 1:5, Heb 11:13. Det kan även syfta på den som erbjuder gästvänlighet till andra (Rom 16:23).

Här kan du ladda ner materialet som en utskriftsvänlig PDF

För fler texter i kampen för främlingsvänlighet, besök vår resurssida.

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

14 kommentarer

 1. Flyktingarna på Bibelns tid var över ett begränsat område., Våra flyktinar kommer långt mesatade,s ifrån Syrien. Det finns anledning att tycka att de har åkt lite för långt och till en mycket annorlunda kultur häruppe. Klart vi ska ta hand om främligar, inom rimlighetens gränser. Om någon motsvarighet till invandringen i Sverige finns i bibeln så säg mig det.

  Gilla

  1. I Bibeln finns ingen som helst tanke på att avståndet mellan hemland och mottagarland skulle spela roll. Invandrare och flyktingar ska välkomnas, hjälpas, välsignas och behandlas som infödda. I Bibeln är tanken att flyktingar ska tvångsutvisas bort helt frånvarande. Enligt den gyllene regeln ska vi behandla alla människor som vi själva vill bli behandlade – och du vill väl inte tvångsutvisas till Syrien, eller hur Siv?

   Allt gott!

   Gilla

   1. Micael!

    Varför gör du inte själv det du säger? Låt alla flyktingar komma hem till dig, låt dem bo hos dig, ge dom mat, kläder, ja allt vad dom behöver.

    Du vill ju att vårt land skall ta emot många fler flyktinga, fyll din lägenhet först och gör själv vad du vill andra skall göra så blir du trovärdig.

    Bb

    Gilla

   2. Jag är rädd att mina efterkommande i framtiden kommer att tvingas lämna Sverige för sin kristna tros skull, och för att de vill bekänna namnet Jesus. Vilket land kan då ta emot oss?

    Gilla

 2. Helt OBibliskt Vinkllat alltihopa!!
  Alla främlingar som kom skulle ansluta sig till Abrahams Gud! Annars skulle dom förleda till att Israels barn till avgudadyrkan! Alltså det är tydligt genom hela GT och NT Att vår nästa, minsta, främlingen etc är först och främst en troende kristen eller Jude. Motsatsen 5 mos 7:4 när du tex släpper in muslimer tex Esra 9:12
  5mos 28 43-44 som ett brev på posten, när man är naiv i sin religionsfrihet

  Och hoppa absolut inte över Apg 17: 26-27 Att Herren tycker att man skall vara inom sitt lands gränser för Evangeliet. Samt vad som händer när man på Läs gärna hela 5 mos 28 2Du skall ge lån till hednafolk” (inte ge bort ditt land)

  Eller är det förbannelse Sverige dragit på sig 1milj aborter = 1milj muslimer?

  Sven

  Gilla

 3. Alla främlingar som kom skulle ansluta sig till Abrahams Gud! Annars skulle dom förleda till att Israels barn till avgudadyrkan!
  Alltså det är tydligt genom hela GT och NT Att vår nästa, minsta, främlingen etc är först och främst en troende kristen eller Jude. 1tim 5:8 mat 25:40 minsta bröder=juden. Humanitär hjälp var till dom Heliga rom15:26 2kor 9:12 Det Fanns hedningar på den tiden, men i Paulus/NT talar aldrig om ngt annat än hjälp till dom heliga. Motsatsen 5 mos 7:4 när du tex släpper in muslimer tex Esra 9:11,12 med 5mos 28 43-44 som ett brev på posten, när man är naiv i sin religions synkretism=religionsblandning. Som Bibeln varnar sååå tydligt för. Egypten denna smältdegeln, smältdegel för vad? Synkretism, tolerans, liberalism etc Utan Guds folk skulle gå ut, vara avskilda, ett utvalt släkte 1pet 2:9 Där vi skall var Heb 13:12,13 (en brist i dagens församlingar…. vi har blivit ett med samhället)
  (Den blandade hopen som följde med vid uttåget från Egypten var ju knappast mot Abrahams Isaks eller Jakos Gud. Dom skulle ju utrotas i det förlovade landet, förutom dom som gick emot Mose blev dödade av Herren. Mose var ju Guds vän, han släppade knappast med sig femtekollonare hela vägen till .)

  Och hoppa absolut inte över Apg 17: 26-27 Att Herren tycker att man skall vara inom sitt lands gränser för Evangeliet. Samt vad som händer när man överger Herrens plan. på Läs gärna hela 5 mos 28 2Du skall ge lån till hednafolk” (inte ge bort ditt land)Alltså hela globalisering grejen/EU öppna gränser är väl mot Guds Tanke. Varför annars splittrade Han till folkslag och nationer vid Babels torn. Förutom matt 28:19 Gå ut i hela världen, det blir också lite bakvänt då…

  Och ja Herren gör skillnad på den som anslutit sig till Abrahams gud 5 mos31:11-13 det är ”främlingen” som kommit till tro på den levande Guden, och inte tex 5mos 23:20 ränta av utlänning,5 mos 15:3 fordran på utlänning 5 mos 20:11under dig 5 mos 20:16-18 förgör avguda folk/hedna folk Så vi ser det finns en skillnad från utvalt släkte inkluderat fattig änka etc, efter det främlingen som anslutit sig till Abrahams Gud, för det tredje utlänningen som inte inkluderades i samma ”socialförsäkringsgrupp” som dom två tidigare grupperna och till sist avgudadyrkare/hednafolk som skulle bort milt uttryckt.. Så det fanns ett socialt ansvar, men med en tydlign differentiering. Så det populistiskt utryckta uttrycket ”främlingen” som används idag Har inte samma betydelse idag som då.
  Dom som vill använda det utrycket från moseböckerna får isåfall löpa linan ut och utrota folkslag i det förlovade landet med Josua.

  Ja listan kan göras hur lång som Helst på Skillnader i Förmåner i den sociala försäkringen Men förutsättningen börjar såsom med rut 1:16 Moabitiskan Ruts svar till Noomi ”Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud”
  5mos 15:7-11 sin broder först, sen den fattige i din stad och sist den fattige i ditt land 2 mos 21:2,8 ej sälja en slav till främmande folk 3mos 25:42,43 inte en hebre som slav men ok med utlännigen 3mos 45-46 Alltså utrycket slav var inte i den bemärkelsen heller som vi tänker slav; livegna varor. Utan en mjukare form av omvårdnad i ett socialförsäkrings system. Men som sagt differentierat.

  Med det sagt skulle vi behöva ha mer riktad hjälp till kristna och Judar som flyr och svälter i Sverige och världen och ett tydligare ställningstagande.

  Ska vi ta missbruket av bibelordet ”Älska din nästa”? Som är också ryckt ur ”älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela dit förstånd” Det största och det första budet. Är det att vi har övergivit Kärleken till att följa guds bud? Vem är min Mor min bror min syster om inte den som gör Guds vilja. Sverige och många församlingar följer hellre toleransens lag med; Pride, homosexualitet, darwinism,vin, skilsmässor, aborter som förleder dom yngsta. Det är knappast att älska Herrens bud eller sin nästa. Är det förbannelse Sverige dragit på sig 1milj aborter = 1milj muslimer? Ja inte är det välsignelse. Inte i ngt fall. Inte i ngt land varken i Europa eller i mellanöster Asien Afrika. Den negativa statistiken och observationen är negativt överbevisande.

  Del 2 kommer på förfrågan, MVH Sven

  Gilla

  1. Det står att samma regler skall gälla för invandraren som för den infödde. I GTs Israel innebar det att alla var tvungna att tillbe Israels Gud. I dagens Sverige har vi religionsfrihet. Om vi ska ha samma regler, så måste antingen invandraren få ha sin religion, eller så tar vi bort religionsfriheten för infödda svenskar. Vilket förespråkar du?

   Gilla

   1. Hej Gustavsson,

    Utrikespolitiska institutet skriver på sin hemsida:

    ”Israel är en judisk stat och drygt tre fjärdedelar av invånarna är judar. Omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till de palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948. De dominerande språken är hebreiska och arabiska.”

    Har jag uppfattat saken rätt att de som försvarar SD genom att lägga fram irrelevanta GT-texter tror att Sverige är ”Israel 2”? Varför talar man i så fall inte svenska i Israel?

    Gilla

 4. Sven Gren skriver i sin kommentar ”Eller är det förbannelse Sverige dragit på sig 1milj aborter = 1milj muslimer?”

  Vilken grovt sjuk och förvirrad slutsats.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s