Låt inte terrorn stänga gränser

sverige-karta.jpg

Debattartikel i dagens Dagen.

Något som dök upp ganska snart efter det hemska attentatet i Stockholm skaver i oss. Flera har hävdat att anledningen till attentatet var svensk flyktingpolitik.

Man argumenterar för att vi måste utvisa fler människor och stänga Sveriges gränser ännu hårdare för att undvika framtida terrorism. Detta, menar vi, är en tankevurpa.

Människor flyr från krig och konflikter. Människor flyr från just den här typen av attentat, från terror, våld och ond, bråd död. De allra, allra flesta som tvingas fly är inte själva våldsutövare, utan vanliga människor, som söker trygghet och en framtid för sig själva och sina familjer. De är som folk är mest.

Ändå blir responsen på terrorattentat i vårt land att vi ska stänga gränserna, införa hårdare ID-kontroller, försvåra för papperslösa, utvisa fler och ha en ännu mer restriktiv asylpolitik.

Varje asylsökande eller papperslös person utmålas som en potentiell terrorist – när anledningen till att människor över huvud taget behöver söka asyl i själva verket är att de flyr från just väpnade konflikter och terrorism.

Utvisningar bekämpar inte brott överhuvudtaget. Även om man skulle utvisa en brottsling kan den personen begå brott någon annanstans. Och att utvisa eller förbjuda inträde åt människor som inte begått något brott eller tänkt begå något brott, gör inte världen bättre på något sätt.

I dagens debatt lyfts papperslösa fram som brottslingar som bör sättas i förvar. Att leva som papperslös bör dock inte betraktas som ett brott då det finns hundratals fall där människor fått felaktiga utvisningsbeslut och därefter asyl efter att de har gömt sig i landet.

Vad är alternativet till en generös asylpolitik? Att tvinga människor, som många gånger är barn, att stanna kvar i konfliktområden? Människor som skyller terrordåd på flyktingpolitiken tycks resonera att människor gärna får utsättas för våld, bara det inte sker här. Det här är ett tydligt exempel på hur vi värderar människor olika och gör skillnad på människor baserat på ursprung.

En kristen hållning måste vara annorlunda. Gud gör inte skillnad på människor (Apg 10:34). Om Jesus har dött för hela mänskligheten, om påskens budskap gäller alla – då kan vi inte heller som kyrka göra skillnad på människor.

Vi kan inte gå med på att människoliv i Syrien eller Egypten värderas lägre än människoliv i Sverige. Och vi kan inte gå med på den främlingsfientliga tankevurpan om en än mer restriktiv asylpolitik. Låt i stället fruktansvärda händelser nära oss påminna oss om livets skörhet och frambringa solidaritet med människor som varje dag tvingas leva med våldet närvarande.

Emma Andersson,

folkhögskolelärare

Micael Grenholm,

teolog och debattör

15 kommentarer

 1. Fast nu gör ju också ni (Emma och Micael), inte en, utan flera ”tankevurpor”.

  För det första så är det ganska självklart att ”stängda gränser” helt klart leder till att färre ”brottslingar” kan beträda ”vårt” territorium. Det är händelsen i Stockholm ett klart bevis på.
  I en sund gränskontroll kontrolleras just de personer som passerar gränsen för att utestänga element som kan skada oss, på ett eller annat sätt.

  För det andra så vet vi ingenting om de motiv som var och en kommer till vårt land har. Att göra generella uttalanden som ni gör är meningslösa och vilseledande.

  För det tredje så betyder det inte att vi värderar andra länders människor sämre än de som bor här bara därför att vi inte ger dem fritt tillträde till ”vårt territorium. Det är en absurd och fullständigt ologisk inställning.

  För det fjärde så har vår kristna tro ingenting med asylpolitik att göra. Asylpolitik är för de ogudaktiga, medan den kristna tron handlar om Jesus verk på korset. Dessutom, med bibelcitat, kan vem som helst bevisa vad som helst, kristna som ogudaktiga.

  Gilla

  1. Hej Bror!

   Ja, stängda gränser förhindrar vilka brott som begås här. Det vi skriver i artikeln är att man genom utvisningar helt enkelt exporterar brottslighet i stället för att förhindra den, vilket vi ser som problematiskt.

   Jag jobbar med undervisning i svenska som andraspråk och träffar dagligen människor som flytt hit, både vuxna och ensamkommande ungdomar. De flesta jag möter söker framför allt en framtid för sig och sina barn. Utifrån min yrkesroll gör jag ett generellt uttalande.

   Ditt tredje argument förstår jag inte riktigt. Varför inte? Varför är gränser heliga?

   Avslutningsvis så tror jag att Jesus är intresserad av hela våra liv, inte bara en religiös sfär. Den kristna tron handlar inte bara om Jesu död utan också om hans undervisning, liv och uppståndelse. I övrigt hänvisar jag till Annies inlägg nedan.

   Vänliga hälsningar,
   Emma

   Gilla

   1. Tack för dina synpunkter på mitt inlägg, Emma!

    Ja valde att inte kommentera det absurda i ert inlägg där ni menar att det är bättre att kriminella begår brott i Sverige än att de gör det i andra länder!!

    Det är ju självklart att alla människor vill få det bättre, för vem vill få det sämre?
    Men, varje människa är unik och och precis som var och en formar sin egen framtid varhelst de bor så har var och en som anländer hit har sina egna motiv. Så, om du frågar någon varför de valt att bo i ett land (vilket som helst) så kommer de att svara dig på samma sätt, dvs att de vill ha ett bra liv.

    Den tredje punkten avses som svar på ert påstående att någon anser att människoliv är mindre värt i ett annat land (”Vi kan inte gå med på att människoliv i Syrien eller Egypten värderas lägre än människoliv i Sverige.”).

    Gränser förändras med tiden, men gränser är gränser annars hade det inte varit gränser. Däremot de som är globalister och antikrister strävar att gränserna ska upphävas mellan folken, tvärtemot Guds vilja.

    Av utrymmesbrist kunde jag inte återge HELA evangeliet, så jag fattade mig kort med förhoppning att kristna fattar vad jag menar, dvs. att Guds Son kom ner i mänsklig gestalt som Jesus och betalade för alla våra överträdelser på korset och därigenom öppna en väg till försoning med Gud Fadern genom frälsningens gåva.
    ”Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.” säger Jesus och vidare: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

    Faktum är att Jesus aldrig talade om asylpolitik, tvärtom när han gav Moses lagarna så sa han: ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.” Redan på Noas tid så delade Gud upp folkslagen: ”Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden.” Observera att det var Gud som själv spred ut folken över jorden och inte folken själva.

    Nåd och Frid.

    Gilla

  2. Insrämmer med Emma. Att utrota hela Sveriges befolkning kommer också innebära färre brottslingar i Sveriges territorium. Men det innebär inte att det är en bra lösning. Utvisningar är inte brottsbekämpande åtgärder, det är förflyttning av problem. Så om vi utvisar brottslingar till fattiga länder där det är enklare för dem att begå brott istället för att låsa in dem, så värderar vi i praktiken andra länders människor som mindre värda. Det är ungefär samma sak som att släppa en bomb bland dem och sedan säga att man bara för det inte värderar dem mindre.

   Vår kristna tro har JÄTTEMYCKET med vår syn på asylpolitik och invandring att göra. Bibeln talar om invandring hundratals gånger och uppmanar till gästfrihet och välkomnande. Några exempel, från min och Stefan Swärds bok Jesus var också flykting:

   I Sinai mottar israeliterna många budord från Gud, varav flera handlar om invandrare. Flera gånger påminner Gud israeliterna om att de själva var främlingar i Egypten och blev orättfärdigt behandlade där. ”En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.” (2 Mos. 22:21) ”Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land.” (23:9).

   Herren vill dock inte bara att israeliterna ska låta bli att förtrycka invandrare, utan också behandla dem som infödda och älska dem som sig själva:

   ”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud.” (3 Mos. 19:33-34)

   Detta bud hittas i samma kapitel som det möjligtvis ännu mer kända budet om att älska sin nästa som sig själv (3 Mos. 19:18), ett bud som enligt Jesus är det näst viktigaste budet i Lagen, efter budet om att älska Herren av hela sitt hjärta (Matt. 22:37-40).

   En snabb läsning av 3 Mos. 19:18 kan ge intrycket av att det endast gäller andra etniska israeliter: ”Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv”. Men Gud har inte en etnisk definition av ”folk” och därför är invandrare inkluderade i dem som ska älskas som en själv i vers 34. Invandraren ska räknas som infödd.

   Det hebreiska ordet för ”främling” som används här är gêr. Det är samma ord som Abraham använder när han förklarar för hetiterna att han var en främling hos dem (1 Mos. 23:4), som Moses använder när han beskriver sin situation som flykting i Midjan (2 Mos. 2:22) och som Gud använder för att beskriva israeliterna i Egypten, som vi redan har sett (3 Mos. 19:34). Ordet användes alltså både för att beteckna invandrare som permanent bosätter sig i ett nytt land, likt Abraham, och de som kortvarigt befinner sig i ett nytt land, som Moses, och det syftar till och med på ättlingar till invandrare, såsom Israels barn i Egypten. Alla dessa ska räknas som infödda och vara föremål för jämlik nästanskärlek.

   Detta är en revolutionerande tanke. Så mycket av vårt tankesätt i både samhället och kyrkan idag handlar om att göra distinktioner mellan svenskar och utlänningar, mellan infödda och invandrare. I en enda mening punkterar Bibeln den uppdelningen.
   Gud vill att hans folk ska älska invandrare för att han själv älskar dem: ”Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni skall älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.” (5 Mos. 10:17-19).

   Att israeliterna ska älska och hjälpa invandrare beror alltså både på att de själva varit invandrare och därmed vet hur svårt det kan vara att komma till ett nytt land, men också för att Gud helt enkelt älskar invandrarna och ger dem mat och kläder. Gud står för främlingskärlek, inte främlingsfientlighet.
   […]
   Ruts bok berättar om hur israeliterna Elimelek och Noomi och deras söner Mahlon och Kiljon flydde till Moabs land eftersom det var hungersnöd i Israel. Mahlon gifte sig med en moabitiska vid namn Rut, men efter tio år hade alla tre männen dött. Noomi hade hört att Herren hade givit bröd åt Israel igen och ville återvända, och Rut insisterade att hon skulle följa med: ”Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud.” (Rut 1:16).

   Väl i Israel levde kvinnorna på att Rut plockade ax från åkern, vilket änkor och invandrare hade rätt att göra. Åkerägaren Boas förälskade sig i henne, och när lite teknikaliteter var avklarade gifte de sig. De fick en son vid namn Obed, som blev kung Davids farfar.

   David själv blev politisk flykting när han tjänade som befälhavare och underhållare vid hovet. En ond ande uppfyllde kung Saul som kastade ett spjut mot David i ett försök att döda honom (1 Sam 19:10). Det fick David att fly ända bort till filistéernas land. Han förde gerillakrigföring mot Saul men lät bli att döda honom även när han fick tillfälle, och till slut blev han kung själv.

   Psaltaren 146:9 talar om att Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer. Psalmisten pekar på att Herren vill ge skydd åt främlingen, men han behöver ha villiga händer och öppna hjärtan hos människor, för att kunna göra detta. Det visar att det är Gud som manar människor att öppna sina hjärtan och bry sig om utsatta flyktingar och invandrare.

   I profeten Jesajas bok kan vi läsa ”Göm de fördrivna, röj inte flyktingarna! Låt mina fördrivna bo hos dig, Moab var ett gömställe för dem undan fördärvaren.” (Jes. 16:3-4). Och senare: ”Möt de törstande med vatten. Må invånarna i Temas land möta flyktingarna med bröd. Ty de flyr undan svärd, undan draget svärd och spänd båge, undan krigets vedermöda.” (21:14-15). Det senare är extra aktuellt idag då Tema låg i Arabien. Dessa ord uttalades som del av domar som Jesaja profeterade skulle komma över Moab och Arabien, men nöden för flyktingarnas lidande och den moraliska plikten att hjälpa dem praktiskt framgår fortfarande tydligt.

   Jesaja profeterar också om hur fler folk än israeliterna tillber Honom och hur de öppnar sina gränser för varandra:

   ”På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna Herren tillsammans med assyrierna. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!” (Jes. 19:23-25)

   Gillad av 1 person

   1. Micael,

    Du har många goda sidor, Micael, men handen på hjärtat, vem orkar med dina upprepade misstolkningar av Skriften när det gäller dessa frågor?

    Men, eftersom du bemödat dig att göra ett så pass lång inlägg, så vore det oartigt att inte besvara, åtminstone några av dina punkter:

    A.) Förhoppningsvis är det ingen kristen i vårt land som förtrycker främlingar, men i Texterna står det också att de är främlingar, inte obegränsat antal invandrare med främmande kulturer som israeliterna ska acceptera och ta efter. Dessutom så glömmer du att dessa texter avser Guds Folk i dess tid och är inget generellt påbud.

    B.) Abraham (och hans ättlingar) var och uppfattade sig själva som främlingar. De väntade ju på något bättre. Det har inget med dagens flod av folk som söker sig en bättre framtid på andra folks bekostnad.

    C.) Jesus sammanfattar alla tio budorden i två och givetvis ska vi älska alla människor, men det betyder inte att alla måste bo på din bakgård.

    D.) Du citerar mycket ur GT, men glömmer att nämna hur Gud straffade sitt folk när de OCKSÅ tillät och tillbad avgudar från andra folkslag. Det är den straffdomen som nu råder över alla f.d. kristna länder, om du råkat missat det.

    Slutligen, Bibeltexterna ska läsas som det står, inte vad man själv vill att det ska stå, inte heller vad andra säger att det står.

    Gilla

    1. Jag skall inte kommentera dina religiösa utvikningar, men du skriver i punkt B något som tyder på den mest monumentala och rent ut sagt skrämmande okunnighet om världen.
     ”dagens flod av folk som söker sig en bättre framtid på andra folks bekostnad”
     Har det verkligen undgått dig att det är vi som lever ett gott liv på deras bekostnad?
     Om du någonsin hade öppnat en historiebok så hade du känt till kolonialismen och imperialismen. Dessa blodbesudlade överfall på tredje världens folk för att förslava dom, stjäla deras råvaror och hålla dom nere i kaos och religiös förvirring hör till världshistoriens allra värsta brott. När folk nu flyr från krig och elände, som till stor del är skapat av den rika västvärldens terror i arabvärlden så är det vår mänskliga skyldighet att försöka hjälpa dom. Det betyder inte att vi skall ha fri invandring, men dom som behöver vårt skydd måste vi också försöka ge det.

     Gilla

     1. INGA KRIG = INGA FLYKTINGAR!!
      Just därför är nedrustning den viktigaste frågan!
      Märkligt nog är det minst sagt tyst om detta från de flesta hållen, inte minst från FN och deras annars så ”genomarbetade” agendor.

      Gilla

      1. Det lär bero på att USA stått för nästan varenda krig vi sett sedan andra världskriget och att ytterst få eller rättare sagt ingen i västvärlden vågar utmana dom.
       Nordkorea räknas inte.

       Gilla

 2. Hej!

  Tack för detta fantastiskt bra inlägg! ( Emma och Michael). Det här är exempel på frågor där både troende, icke-troende och agnostiker kan samlas kring solidaritet och medmänsklighet.

  Till Bror som lagt en kommentar här ovan vill jag säga: Asylpolitik har med alla att göra. Var finns kärleken till nästan i din text? Från mitt perspektiv är det dina egna åsikter i frågan som är ogudaktiga. Vill Gud stänga gränserna? Vill Gud att människor dör av svält och krig?
  Har du tänkt på att även vi skulle kunna bli beroende av andras välvilja någon gång i framtiden? Nu sitter vi här i för tillfället relativt trygga och välmående Sverige. Men om vi var tvungna att fly, och ingen skulle vilja ta emot oss, skulle du då också hävda att Gud inget har att göra med asylpolitik?

  Borde vi inte som Micael och Emma skriver, göra allt för att hjälpa?

  Vänligen,
  Annie Svensson

  Gillad av 2 personer

  1. Visst, Annie, ska vi hjälpa andra, oavsett om vi är kristna eller ogudaktiga.
   Frågan är bara vilka ska vi hjälpa och hur ska vi hjälpa?
   Exempelvis (jag förutsätter att du förstår att vi inte har superkrafter, utan begränsade fysiska resurser), ska vi ge några få tusen här i Sverige 24/7-service, eller ska vi hjälpa miljoner att inte svälta ihjäl?

   När det gäller min kommentar om stängda gränser så avsågs det att vi har koll på vilka som kommer in i landet. Det har vi, och har de flesta andra länder, alltid haft, fast det kanske var innan du var född. Gränskontroll har alltså inget med min (eller andras) kärlek att göra, utan är en normal regleringsmekanism mellan olika länder.

   När det gäller Guds uppfattning av gränser så var det han som började. Människorna ville inte ha några gränser, men det ville Gud (se 1 Mos. 11).

   När det gäller varför man flyr, så har du en viktig poäng där. Varför ”flyr” människorna. Många säger att det är pga krig, så vilka är det som startat dessa krig?
   Jo, vi (västerländerna, inkl Sverige)!!
   Det är alltså där vi ska lägga vårt krut!
   FÖR INGA KRIG BETYDER INGA FLYKTINGAR!
   Intressant om detta är att varken Agenda21 eller Agenda30 talar om att vi ska rusta ned krigsindustrin som står för upp till 95% av alla naturresurser och utsläpp!

   Gilla

   1. Hej!

    De flesta i Sverige lever i överflöd, om vi jämför med resten av världen. En utjämning av levnadsstandard skulle oundvikligen göra att vi får avstå vårt överflöd. Men är inte det en tanke som Jesus, om han levde idag, skulle tala om?

    Visst måste vi motverka krig – där håller jag med dig helt och hållet. Men hur skulle vi kunna neka den som är hungrig mat, den hemlösa tak över huvudet? Som världen ser ut idag lever vi mer och mer på varandras bakgård. Och på något sätt måste vi bemöta de som tagit sig hit. Ska vi stoppa dem vid gränsen, slänga ut dem ur landet? Eller ska vi vara välkomnande och öppna?

    Gränser är något som vi människor skapat. Det finns inte något som är en gräns om inte vi bygger murar och upprätthåller dem. Gränser, är som jag ser det, inte relevanta när vi bedömer om en handling är etiskt försvarbar eller inte.

    Eftersom du verkar intresserad av hur gammal jag är kanske du kan svara på hur gammal du själv är? Att behålla sin nyfikenhet och sitt engagemang trots stigande ålder, måste väl vara bra? Jag tar ditt uttalande som en komplimang!

    Vänligen,
    Annie Svensson (äldre än du tror)

    Gilla

    1. Tack Annie för dina reflektioner!

     Jag håller verkligen med dig att en utjämning måste ske. Åttio familjer med runt tretusen medlemmar äger nästan allt på jorden! De måste avkrävas vad de stulit från hela världen genom århundradena!! Och inte bara stulit, utan förslavat, krigat och mördat, har varit deras kännetecken! Vilka de är? Det är de namn som aldrig dyker upp utan frontas av andra namn som Rotschild, Soros, Gates, osv. Vem är deras master? Det kan du nog gissa iaf.

     Om du verkligen förstod hur världen ser ut, då skulle du också förstå vad jag menar..

     Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s