Kontrasterna mellan kristen tro och nationalism

42660563_245034789498837_2295117054241406976_nav Sven-Gunnar Hultman, pastor Grindtorpskyrkan i Täby.

Under den senaste tiden har jag personligen lite yrvaket konstaterat att det har blivit en intensivare debatt kring nationalism, medborgarskap och kristen tro.

Att jag har mitt medborgarskap i Sverige och därmed har rättigheter och skyldigheter gentemot svenska staten är en självklarhet. Samtidigt har jag ett annat medborgskap, som står över detta, nämligen mitt medborgarskap i Guds rike. Det som kommer att bestå, det som har evighetsvärde, är min relation till Jesus Kristus och de löften som han har gett. Jag försöker leva mitt liv efter hans vilja.

För mig är det en helt främmande tanke att nationalstaten är något frälsande/räddande. Om jag i en given situation där min bekännelse till Jesus Kristus hotas av staten, så blir det samma svar som Petrus och Johannes gav i Apg 5:29-32 till Jerusalems makthavare:

”Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Orsaken till att vurmen för nationalstatstänkande blivit starkare hos en del kristna, är enligt min analys, att man tror att staten kan garantera en kristen tro och kultur. Idag är Sverige ett senmodernt post-kristet, post-sekulärt land, med en starkt kristen historia och med många nutida kulturkristna inslag. Men! Hur kristet det blir i framtiden beror enbart om människor kommer till tro på Jesus Kristus och vill leva ett liv i hans efterföljd. Religionsfriheten, som är en grundläggande rättighet, gör att en demokratisk nationalstat inte kan förbjuda någon religion eller religionskultur, inte heller tvinga enskilda att avstå från religion eller religiösa handlingar.

Apg 17:26

Bibelordet som används för att försvara nationalstaten är: Apg 17:26 ”Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo.” Det har skrivits många goda argument för att detta uttalande av Paulus inte handlar om nationalstaten. Se Lars Gunthers inlägg om detta.

Guds stora plan

Vi kan inte bygga en lära på en bibelvers. Bibeln säger själv att det behövs två eller tre vittnen. En sund bibeltolkning bygger på att enskilda ord, meningar, versar först förstås och tolkas utifrån sitt sammanhang. För att sedan bygga en lära behövs stöd från flera bibelsammanhang.

Bibelns stora budskap är att Gud skapade himmel och jord och allt levande. Människan lurades till att söka bli lik Gud, d.v.s. bestämma själv. Detta medförde en katastrof för människans relation till Gud, till andra människor, sig själv och till den övriga skapelsen. Istället för att vara en vårdare av skapelsen efter Guds vilja, blev människan någon som drev rovdrift och skadade skapelsen.

Vid människornas bygge av Babels torn väljer Gud att förbrista språken, för att förhindra människan att bygga en stark stat till sin egen ära. 1 Mos 11  6 Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. 7Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”

Gud var helt enkelt rädd för att människan skulle utveckla ett samhälle som drevs allt längre bort från relationen med honom. Därmed skulle ondskan allt mer breda ut sig.

Gud väljer att kalla Abraham för att på nytt få människor som vill följa honom. Guds plan är att återupprätta skapelsen. I kallelsen till Abraham ser vi att det inte bara handlar om Abrahams ättlingar, utan det handlar om alla människor:  

Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.” (1 Mos 12:1-3, SFB)

Gud skulle genom Abraham få ett folk som skulle bli välsignade av Gud, men i kallelsen till Abraham så inkluderas alla människor. När vi läser vidare i Bibeln ser vi att ett Guds folk formas, Israels folk. Ett folk som får en lag från Gud och ett land. Men, Guds kallelse till Abraham, att Guds välsignelse gäller alla ser vi gång på gång i profetböckerna i Gamla Testamentet. Jes 66:18: ”Jag kommer för att samla alla folk och alla språk. De skall komma och se min härlighet.”  Dan 7:13-14: ”Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.”

Jesus

När Jesus föds, växer upp och vid 30 års ålder träder fram och förkunna om Guds rike, så är budskapet tydligt. I synagogan i Nasaret ger han sin programförklaring. Luk 4:18-19: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” Jesus hade kommit för att ge befrielse för och välsignelse till alla människor. Det sista Jesus säger till sina lärjungar är att gå ut i hela världen, för att berätta om honom. Jesus förkunnade om Guds rike. Ett rike som saknar geografiska gränser. Ett rike som består av människor som tar emot frälsningen genom Jesus Kristus och vill följa honom.

När Paulus beskriver evangeliet om Jesus, så utgår han från Guds löfte till Abraham. Gal 3:7-9: ”Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet: Alla folk skall bli välsignade genom dig. Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham, som trodde.”

Här finns det inga begränsning till att var född jude eller att vara en judisk proselyt, utan det handlade om tro på Jesus Kristus för att bli medborgare i Guds stora familj.

Petrus skriver så här 1 Petr 2:9-10: ”Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.” Det är inte tal om några geografiska eller nationella gränser, utan det handlar om tron och överlåtelsen till Jesus Kristus, för att tillhöra Guds heliga folk.

Allt detta leder sedan fram till att Jesus Kristus kommer att uppenbaras sig, kommer tillbaka, för att helt upprätta skapelsen och människan.

Nationalstaten

Nu har vi människor valt att forma nationalstater för att hantera det vi har gemensamt. Nationalstater som är fullt ut demokratiska och har grundlagar som respekterar de mänskliga rättigheter är det bästa vi kan åstadkomma i egen mänsklig kraft och visdom. I dem finns rättigheten att förkunna om och bygga Guds rike. Vårt mål som kristna är ett Guds rike som blommar ut i full kraft. Det kommer inte ske på vårt initiativ, utan på Guds.

Vi ska inte förlita oss på eller försöka använda statens makt för att förhindra andra religioner. En demokratisk stat som bygger på det mänskliga rättigheter tolererar en mångfald av religiösa uttryck, men kommer att ingripa emot dem som begår brott emot andra människor, egendomar eller staten, oavsett om det sker i någon religions namn eller inte. Detta gäller likväl kristna som andra.

Istället kan vi som kristna glädja oss åt att under de senaste åren har många flyktingar med muslimsk tro, kommit till tro på Jesus Kristus. Personligen har jag haft glädjen att få döpa flera f.d. muslimer. Detta är människor som vi aldrig annars har kunnat nå med evangelium. En stängd nationalstat hade aldrig släppt in dessa människor.

17 kommentarer

 1. Jag hoppas att jag får mer tid framöver att gå i en djupare saklig dialog med anti-nationalisterna. Tills vidare konstaterar jag att det fanns en tid då många renläriga och goda kristna hittade alla möjliga argument MOT DEMOKRATI. Det fanns också en tid då man på liknande sätt argumenterade MOT den framväxande ARBETARRÖRELSEN, i Sverige och i andra länder. En del av argumenten LIKNAR argumenten MOT NATIONEN och den nationella gemenskapen. Jag rekommenderar att vi alla försöker lära sig oss historien.

  Gillad av 1 person

 2. Sverige har korset i flaggan. Se till att du inte sågar av grenen som du sitter på som gör att vi kan bedriva mission inom och utom landet. Självklart ska kristen tro fortsätta ha ett företräde i Sverige, ska du säga nej till det? Det ger ju möjligheter att nå ut med evangeliet här och utomlands via utsända missionärer. Skulle du säga nej till att få tillbaka kristendomsundervisningen i skolan? Jag hoppas att du kommer att få döpa muslimer till Kristus här i Sverige men som det kan bli, så är det muslimerna som tar över när kristna slutar be och tro på att Sverige kan vara ett kristet land. Vi måste enligt bibelns ord ”behålla fältet”.

  Gillad av 1 person

 3. ÄR GLOBALISM FÖRENLIG MED BIBELNS LÄRA?

  Det framhålls ofta från kristet håll att det är vår plikt att hjälpa ”främlingen” eftersom 2 Mos 23:9 säger: ”En främling ska du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land.” Men det glöms bort att det även står ”En och samma lag ska gälla för er, såväl för främlingen som för den infödde, för jag är Herren er Gud.” 3 Mos 24:22. ”Lag” i detta fall gäller Mose lag, d v s främlingen skall leva som Israels folk och acceptera samma religion som värdlandet.

  Vi kan tyvärr notera, att ”samma lag” inte gäller för främlingen i Sverige. Dagligen får vi läsa om särbehandling av invandrare. Man tillåter månggifte och bekostar flera olika bostäder, som Nacka kommun som köpte bostäder för 14 milj till en man med tre fruar och 16 barn. Tvångsäktenskap, könstypning, liksom halal-mat i skolor, särskilda badtider- och kläder försvaras och kvinnors frihet begränsas i invandrartäta enklaver. Statistik på brottslingars identitet förtigs, statsmedel betalas till odemokratiska institutioner (länk 1). Störande böneutrop tillåts, samtidigt som kyrkklockor anses som störande (länk 2).
  Exemplen för anpassning till invandrarnas nya krav i Sverige är många och blir allt fler, samtidigt som en markant ökad brottslighet i invandringens spår har noterats tydligt.

  Enligt Bibeln är det en horribel tanke att Israels folk skulle inbjuda eller tolerera främlingar som hade en annan religion – det skulle kunna bli en snara för gudsfolket. Har då Jesus ändrat på detta? Naturligtvis inte! Det kommer en Karmeldom för all avgudadyrkan. Domen kommer också över Sverige, inte på grund av att vi tagit emot för få människor med ickebibliska religioner, utan domen kommer över all ogudaktighet vad den än heter och där ingår islam.

  Vad är då avgudadyrkan? Den tro eller religion som inte har en rak linje från Abraham – Mose – profeterna – Jesus och hans apostlar, är inte enligt Guds tanke. Den tron är en falsk religion som inte bygger på uppenbarelsen från Israels patriarker och profeter där också Messias ingår, om även i dold form.

  Globalism innebär imperiebyggande. Alla imperier med början i Babel är emot vad Gud tänkt för denna tidsålder. Vi kan följa imperierna från det Assyriska väldet via det Babyloniska, Medo-Persiska, Grekiska till Romarriket. De fyra sistnämnda skildras som vilddjur i Daniels bok. Den tidens globalism representerade det onda och sataniska, men Gud kunde trots eller tack vare detta använda dessa onda imperier för sina domshandlingar. Strävanden att skapa stora enheter av flera folk eller nationer har alltid varit mot Guds vilja allt ifrån Babels tornbygge via alla världsriken fram till dagens EU.

  Nationerna måste finnas för att inte ondskan skall växa sig övermäktig i denna tidsålder. När allt har fullbordats och Gud blivit allt i alla, så kanske nationerna har spelat ut sin roll, men nu i denna tidsålder och även i det kommande fridsriket skall nationerna finnas kvar.

  Vi läser hos profeten: ”Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, blir det heller inget regn över dem. Detta blir den plåga som Herren låter drabba de hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Det blir straffet som drabbar Egypten, straffet som drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.” Sak 14:16-19.

  Vi ser med önskad tydlighet att nationerna finns kvar ändå in i fridsriket. Vi vet också att nationer och folk är samma ord. Grekiskans ”ethnos” och hebreiskan ”gojim” betyder både folk och nationer.

  Kontentan blir att Gud är mån om nationalstaterna, men står emot strävanden till imperier. Globalism är inget annat än strävan efter makt och rikedomar vilket är imperiernas mål och syfte. Att vi kan vinna några muslimer för kristen tro är bra, men det betyder inte att vi skall medverka till att förvandla Sverige till en arena för islam, som enligt Bibelns kriterier innebär hedendom. Gud kommer inte att ge välsignelse till den invandringspolitik som förts under senare år i Sverige.
  Stig-Åke Gerdvall

  Gillad av 2 personer

  1. SÅ!

   Äntligen skriver någon sanningen och att det är du gör mig extra glad.
   Tro dock inte att du får gehör för det du skrivit av någon på hela pingsten.

   Tack för att du skrivit detta!

   Bb

   Gilla

   1. Björn gamle bloggarvän, tack för att jag fick göra dig extra glad idag. Låt Messias glädje vara med dig.

    Gilla

  2. ”Enligt Bibeln är det en horribel tanke att Israels folk skulle inbjuda eller tolerera främlingar som hade en annan religion – det skulle kunna bli en snara för gudsfolket.”

   Gudsfolket behövde inte inbjuda någon för att helt på egen hand börja tillbe avgudar. I min bibel ägnar sig Jeremia år ut och år in att varna gudsfolket för sin avgudadyrkan. Vid den tiden var Islam inte uppfunnit men förmodligen var väl även detta muslimerna fel?

   Gilla

   1. Ulrika, det ÄR en horribel tanke att Bibeln skulle inbjuda främlingar med en annan religion, d v s en hednisk sådan. Att sedan avgudadyrkan ändå etablerades i Israel, bekräftar ju det jag skrev. Det ledde ju till de 70 åren av fångenskap i Babylon och det första templets förstörelse.

    Gilla

    1. Stig Åke,

     Vad säger du då om att kristna medborgare i Israel ska vara inbjudande (tydligen) till svenskar som åker till Israel för att där och hit sprida sin nyjudaistiska villolära?

     Gilla

  3. Du skriver att ”domen kommer över all ogudaktighet vad den än heter”. De flesta judar förnekar Jesus som sin herre och frälsare. De flesta judar tillber inte den kristne guden med sina tre hypostaser. Så hur kommer domen att se ut för dem?

   Gilla

   1. Johan, den Gud som finns i hela Bibeln är Israels Gud. Det är Abrahams, Isak och Jakobs Gud som är den sanne Guden. Någon ”kristen Gud” talar inte bibelns om.

    Gilla

    1. Okej, menar du att den sanne Guden inte är den treenige guden, med Fadern, Sonen och Anden som hypostaser?

     Gilla

     1. Jag tänker inte låta det glida in i ett annat ämne. Den ende sanne Guden är Abrahams, Isak och Jakobs Gud, d v s Israels Gud.

      Gilla

      1. Annat ämne? Du skriver om ogudaktighet. Hur ska vi kunna veta vad du egentligen avser med ogudaktighet om du själv inte lämnar tydliga besked kring denne gud. Är han treenig? Ingår Sonen? Om han är treenig och om Sonen ingår, så kan jag inte dra någon annan slutsats utifrån ditt resonemang än att de judar som förnekar Sonen och förnekar treenigheten är ogudaktiga.

       Gilla

       1. Men snälla Johan, hur ologisk får man vara. Är Gud treenig så är ju också Abrahams, Isaks och Jakobs Gud treenig. 🙂

        Gilla

        1. Johan, jag gror du har missat att just SÅ Gerdvall är en person som förnekar både treenighetsläran och Sonens gudomlighet (i betydelsen väsensenhet med den evige Guden), så dina argument blir något missriktade.

         Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s