Lars Eklunds misslyckade försök att beskriva en ”kristen” flyktingpolitik

Idéhistorikern Lars F. Eklund skrev för ett tag sedan i Dagen om ”ett kristet svar om integrationen” där han kritiserar Sveriges kristna råd för att de uppmanar till familjeåterföreningar. Han tycks argumentera för att ett kristet förhållningssätt snarare är att i vissa fall låta familjer vara separerade – barn från sina föräldrar, makar från varandra och så vidare – om man anser att det finns ekonomiska skäl till det.

Han hänvisar till en artikel i Samtiden som han skrev för ett år sedan, titulerad ”En kristen flyktingpolitik”, där han utvecklar sina tankar om hur subsidaritetsprincipen, härledd ur den katolska idén om kärlekens ordning, bör påverka migrationspolitiken. Kontentan är att ens egen familj och folk ska prioriteras, flyktingar från länder långt borta ska enbart hjälpas om det finns resurser till det, och i debattartikeln uttrycker Eklund att han tror att det inte längre finns det på grund av en feltolkning han gör av Joakim Ruists forskning om invandringens kostnader (som jag har kommenterat här).

Jag tycker att Eklunds ingång i frågan är hedervärd, han skriver att vi alltid behöver ”få reda på hur en viss fråga ter sig ur kristendomens och ytterst Guds perspektiv” – något jag helt håller med om. När jag och Stefan Swärd började skriva Jesus var också flykting förvånades jag över hur litet som redan var skrivet om migrationsteologi. I en tid när migrationsproblem är akuta och förväntas öka tiofalt eller hundrafalt de kommande decennierna behöver den kristna kyrkan vara medveten om hur vi ska ställa oss till detta och hur vi ska agera för att vara i enlighet med Guds vilja och hjälpa så många som möjligt.

I likhet med mig och Swärd inser Eklund att vi behöver identifiera etiska principer för att kunna uttala oss om huruvida stater agerar bra eller dåligt när det gäller migration: Bibeln är ingen instruktionsmanual för politik, men utifrån den moral som presenteras behöver vi inte fundera två gånger om huruvida Nero eller Pol Pot agerade på bra eller dåliga sätt.

Det finns dock väldigt stora skillnader i hur Eklund respektive jag och Swärd identifierar de etiska principer som är relevanta för diskussionen, där den tydligaste är att Eklund knappt använder sig av Bibeln.

En bibelgrundad migrationsetik

Det finns hundratals bibelverser om migration och flyktingskap, och genom både Gamla och Nya Testamentet är sensmoralen att vi ska välkomna och välsigna främlingar. Ett axplock:

3 Mos 19:33-34 – Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.

3 Mos 25:35 – Om din broder kommer på obestånd och inte längre kan försörja sig, skall du ta dig an honom som man gör med en invandrare eller en tillfälligt bosatt och låta honom bo hos dig.

5 Mos 24:17 – Du skall inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant.

Ps 146:9 – Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.

Jes 16:3-4 – Göm de skingrade, röj inte de flyende! Låt Moabs skingrade folk få en fristad hos dig. Var deras skydd mot skövlaren.

Jer 22:3 – Så säger Herren : Utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk inte främlingen, den faderlöse och änkan och bruka inte våld mot dem. Spill inte oskyldigt blod på denna plats!

Matt 7:12 – Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Matt 25:35 – Jag var främling och ni tog emot mig.

Heb 13:2 – Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

Här kan ni se fler. Även om kristna naturligtvis inte ska verka för att moderna stater på ett konstantinskt sätt ska förändras till att se ut som det gammaltestamentliga Israel med alla dess lagar och seder, så finns det här ett moraliskt budskap som står intakt genom både gamla och nya förbundet. Detta moraliska budskap är att ta emot, älska och visa gästfrihet gentemot främlingen.

Behandlingen av främlingen vävs ofta samman med andra utsatta i samhället – de faderlösa och änkorna – som Bibeln har ännu mer att säga om: vi ska hjälpa de fattiga, kämpa för deras rätt, vara deras vän. Bibeln uttrycker till och med vid flera tillfällen att det är synd att inte hjälpa de fattiga när man kan (5 Mos 15:9, 1 Joh 3:17).

Baserat på denna bakgrund med hundratals bibelverser formulerar jag och Swärd principen att biblisk moral inte motsätter sig migration från fattiga, krisdrabbade länder till rika trygga länder. Det finns inget i de bibliska texterna som uttrycker att något sådant vore fel, tvärtom är det snarare välkommet. Profeterna, Jesus och apostlarna förväntar sig alla att till och med järnåldersbönder ska välkomna och visa gästfrihet gentemot migranter, hur mycket mer bör då inte de rika göra det?

Eklunds traditionsgrundade migrationskritik

Eklund har en helt annan approach till detta än jag och Swärd. I sin 3600 ord långa artikel på Samtiden hänvisar han till fyra bibelpassager, varav tre enligt honom själv inte kan användas för att diskutera modern migrationspolitik. Här kan vi alltså konstatera en ganska drastisk skillnad i metodologi. Medan jag och Swärd var noggranna med att dammsuga allt vad vi kunde se att Bibeln undervisar om ämnet för att kunna formulera hur kristna bör förhålla sig till migration, använder sig Eklund i praktiken av en enda bibelvers.

Till hans försvar skulle man kunna påpeka att han har enbart formulerat två artiklar om detta medan vi hade en hel bok på oss: samtidigt har detta inte hindrat honom från att formulera sitt perspektiv som ”det kristna”, och hans artikel i Samtiden är ganska lång, inte mycket mindre än ett vanligt bokkapitel.

Dessutom förklarar Eklund explicit att han inte vill göra en exegetisk utläggning av vad Bibeln säger om migration och flyktingskap, för han tycker den metoden är förrädisk:

”Vi behöver inte ge oss in i den individuella bibeltolkningens förrädiska farvatten, som om inte annat historien lärt oss regelmässigt landar i befängda idéer och stundtals i veritabla katastrofer. Nej, det finns i själva verket sedan hundratals år en väl etablerad bred kristen idétraditon för att analysera frågor som dessa. Det handlar om det som sedan tidig medeltid kallas för Ordo Caritatis – Kärlekens ordning.”

Eklund hänvisar vid flera tillfällen till katolska teologer och påven, så jag skulle gissa att han är katolik eller åtminstone uppskattar den katolska traditionen. Och där har man generellt lägre bibelsyn än vad exempelvis jag har. Men detta ursäktar inte ens katolska debattörer från att rätt och slätt blunda för det bibliska materialet och använda traditionen istället för exegetik. Och hur kan man vara säker på att ens individuella tolkning av traditionen är mer tillförlitlig än ens individuella tolkning av Skriften?

Ironiskt nog hindrar inte denna bibeltolkningsskepsis Eklund från att som sagt inleda sin artikel genom att applicera individuell bibeltolkning på tre berättelser: den heliga familjens flykt till Egypten, Israels uttåg ur Egypten samt liknelsen om den barmhärtige samariern. Inga av dessa tre bedöms – av Eklund, individuellt – ha någon relevans för diskussionen: i två av fallen därför att de inblandade var få (Jesu familj och mannen som hjälptes av samariern), och i det tredje därför att Israels migration ledde till en ”folkmordspolitik” i Kanaan (något som inte stämmer).

Det är ett väldigt grunt resonemang. Det råder närmast konsensus bland exegeter och bibelkommentarer att Jesus framför en generell moralisk princip utifrån berättelsen om samariern – ”Gå du och gör som han” – som går ut på att vi inte ska ta hänsyn till människors ursprung när vi hjälper dem. Att den skulle upphöra om antalet människor som vi kan hjälpa uppgår till ett visst antal är väldigt godtyckligt, och inget som texten ens hintar om. Jesus och hans föräldrar är förvisso bara tre personer, men knappast de enda som migrerade i Romarriket, och poängen som vi som pekar på denna text gör är tvåfaldig:

 1. Gud väljer att bli flykting när han blir människa i Jesus Kristus.
 2. Om Romarrikets provinser hade varit emot migration hade den heliga familjen inte kunnat fly från Herodes våld.

Inget av detta har att göra med att den heliga familjen bestod av tre personer snarare än tre miljoner. Och om Eklunds poäng är att en fattig egyptisk provins inte hade klarat av en invandring mycket större än tre personer, så är det enbart ett argument för att fattiga länder såsom Egypten eller Jordanien idag inte bör ta emot så många invandrare som de gör på grund av att rika länder som Sverige inte tar sitt ansvar (utvecklingsländer tar emot 84% av världens flyktingar).

Det enda bibelord Eklund använder sig av som stöd för sin syn på migration är 1 Tim 5:8: ”Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.” Detta är dock inte en vers om migration. Det är en vers om att hjälpa de mest nödlidande, vilket asyl syftar till.

Eklund förstår versen inom ramen för det katolska begreppet Ordo Caritatis, som han sammanfattar med orden ”Ansvaret är större för den egna familjen än för familjer i allmänhet och för fäderneslandet snarare än stater i allmänhet.”

Paulus talar dock inte om ”fäderneslandet”. Han tänker sig en ordning där vi börjar med att hjälpa vår familj, men det handlar inte om att se till att vår familj har det bättre än andra. I en värld där våra familjer ofta är rikare än de flesta andra människor, och vårt land är rikare än nästan alla andra länder, blir det helt uppochner att använda 1 Tim 5:8 som stöd för att vårt rika land inte ska hjälpa de svagaste med asyl. Paulus poäng i 1 Tim 5 är det motsatta: att de änkor som har det svårast ska prioriteras.

Slutsats

Kristna tycker olika i många frågor, och vi är ofta frestade att tänka så fort det finns oenighet att alla alternativ är lika legitima och att det säkra kortet är att inta en mellanposition mellan ”ytterligheterna”. Men bara för att det finns olika åsikter betyder inte det att de alla har samma stöd.

Vi ser här att medan min och Swärds syn på migration grundar sig på noggrann bibelläsning där vi tar hundratals verser i beaktande tillsammans med Bibelns övergripande moraliska budskap, så undviker Eklund aktivt Bibeln och anger enbart en enda vers till stöd för sin syn – som inte ens handlar om migration och vars budskap är det motsatta än vad Eklund försöker få det till.

Skillnaden i hur vi använder Skriften i vår argumentation för en kristen syn på migration är gigantisk. Kristna som tilltalas av Eklunds retorik bör ta sig en funderare på om Bibeln verkligen är deras auktoritet i den här frågan.

29 kommentarer

 1. Finns föga biblisk grund för den invasionsliknande migration som
  svenska myndigheter och media
  trumfat igenom de senaste åren och
  som Swärd – Grenholm okritiskt naivt
  och provokativt understöder och hejar på.

  Gilla

 2. Jag har tyvärr inte läst Lars Eklunds inlägg så detta är inget försvar för vad han skriver, men stor heder åt de människor som osjälviskt ställer upp och hjälper invandrare de möter utan tanke på att kräva något tillbaka ja till ock med upplåter bostad åt dem, det är dessa goda exempel vi finner i Bibeln.

  Det vi däremot ser i vårt land idag är ofta något helt annat, det är högljudda människor som driver igenom politiska agendor och beslut som kräver att stat och kommun eller någon annan än de själva skall stå för kostnaden.

  Jag kan inte hitta något exempel i Bibeln där ett land med öppna armar välkomnade främlingar och låter dessa fritt uppföra avgudatempel ( moské er och Buddatenpel som i Sverige) och dessutom uppmuntrar dem att leva ut sina hädiska seder och bruk (genom stadsbidrag som i Sverige) utan att det slutade med katastrof för landet och dess folk.
  Jag tycker att exemplet med Josef och Maria som flydde med Jesus till Egypten haltar betenkligt när det används som försvar av vårt land s okontrollerade invandring. Vad man gärna då inte nämner är att Jesu föräldrar troligen själva kunde betala för sitt uppehälle i Egypten, dessutom var de ledda av den ende levande Guden, inte Muhammed, Budda eller någon annan avgud som uppmanat dem att fly. Deras avsikt var dessutom inte att permanent flytta till landet de flydde till.

  Gilla

  1. Hej Inge! Förstår jag dig rätt om du vill att Sverige inte längre ska ha religionsfrihet? Över hälften av infödda svenskar ägnar sig åt olika former av new age, vill du förbjuda det också?

   Gilla

   1. Hej Michael.
    På din första fråga vill jag påminna dej om att du ställde samma fråga i ett tidigare inlägg, se svar i länken nedan.

    https://helapingsten.com/2019/10/07/finn-fem-fel-i-sd-motionen-om-en-sekular-stat/#comment.

    Din andra fråga förstår jag troligen inte?

    Du antyder i frågan som att new age skulle var något positivt?
    Om det stämmer det du skriver att över hälften av alla infödda svenskar ägnar sig åt olika former av new age så är det verkligen ett allvarligt tecken på att något gått mycket snett i vår naivitet att släppa fram och uppmuntra destruktiva, främmande religioner och seder i vårt land? Måste ses som ett stort misslyckande för den kristna församlingen. Att lagstifta mot detta är antagligen fel väg, lika fel som man gör idag att lagstifta för dessa destruktiva religiösa krafter, vi låter dessa främmande eldar brinna, trots att vi vet att de på sikt bryter ner vårt samhälle. Här har vi som kristna verkligen en stor utmaning att ta oss an.

    Gilla

    1. Naturligtvis anser jag inte att new age är positivt – jag är ju kristen pastor – utan min poäng är att religionsfrihet är positivt. Jesus vill inte att vi tvingar lärjungaskap på någon, för det är omöjligt. Du får det att låta ovan som att invandrare inför ickekristen religiositet och att invandring därför är dåligt. Men de flesta infödda svenskar är ickekristna redan. Det är konsekvensen av att ha religionsfrihet, invandring förändrar inte det. Det blir inkonsekvent att klaga på hednisk religiositet när det gäller invandrare men inte infödda.

     Gilla

     1. ”Men de flesta infödda svenskar är ickekristna redan. Det är konsekvensen av att ha religionsfrihet,”

      Där pekar du troligen på en otäck sanning som det socialististiska styret kände till när man drev igenom lagen.

      Att staten sedan göder diverse främmande religioner med bidrag så de kan sprider sina främmande eldar i vårt land, bidrar troligen ytterligare till att tränga bort grogrunden för den kristna tron i landet.

      Jag delar naturligtvis din uppfattning att ”människor är kristna, inte stater”
      Men hur ser verkligheten ut idag?
      Ett land som domineras av muslimer betraktas tveklöst som ett muslimskt land, knappt någon politiker eller pastor skulle ifrågasätta detta.
      I Sverige däremot är man snabb med att rasiststämpla de som anser att det är bättre med ett land dominerat av Kristna människor jämfört med ett land dominerat av Muslimska eller andra människor som hänger sig åt andra främmande religioner?
      Jag är absolut inte för att tvinga på någon den kristna tron, men verkligheten bland våra invandrare vittnar tyvärr om något helt annat, människan och religionen är ett, barn födda av Muslimska föräldrar har knappast något val att själva välja sin tro? De borde ha det men fungerar knappast så i praktiken, inte ens i världens mest jämställda och sekulariserade land.

      En mångfald av människor är inte fel, som kristna vet vi att alla människor har ett lika värde. Att lagstifta mot andra religioner än sin egen är fel väg att gå (även om de muslimska länderna lyckats ganska väl genom historien) frågan jag börjat reflektera över är om den Svenska jämställdhets modellen att genom lag och stadsbidrag jämställa alla religioner är så lyckat? Även om de kristna inte direkt missgynnas jämfört med andra så gynnas knappast den Kristna trons utveckling heller, snarare tvärtom.

      Gilla

      1. Skönt att du vill behålla religionsfriheten. Ja, man kan beskriva länder som muslimska, kristna, hinduiska osv. baserat på vad majoriteten tror på av rent praktiska skäl, men teologiskt kan jag inte tala om ett kristet land mer än jag kan tala om en kristen colaflaska eller kristen utter. Och sett till majoriteten i Sverige är vi inte ett kristet land, utan ett new age-land, där vi kristna är missionärer i minoritet.

       Allt gott!

       Gilla

       1. Om nu Sverige enligt dig blivit ett New age land välsignad och godkänd av den religionsfrihetslag vi har infört i vårt land. Borde det inte då leda till någon form av eftertanke?
        Denna lag som på knappt 50år i stort sätt utplånat den över 1000 åriga kristna traditionen i Sverige. Om detta var det Vänstersocialistiska målet när lagen antogs så får man säga att de lyckats väl i sitt syfte.

        Gilla

        1. I mitt tycke är det värre när människor tvingas vara kristna, vilket var fallet innan religionsfriheten, eftersom det strider mot missionsbefallningen och förvränger kyrkan till något demoniskt och våldsamt istället för att vara salt och ljus i världen.

         Gilla

         1. Mikael ursäkta ifall jag hamnat lite utanför ämnet men jag delar naturligtvis din uppfattning att man aldrig skall tvinga på någon en kristen tro. Däremot bör alla få möjlighet att få höra Guds Ord.
          Den kristna församlingen är troligen ganska ensam om att inte vilja tvinga på någon den kristna tron. Andra trosriktningar som exempelvis New age drivs av andar som knappast ber om lov innan de tar kontrollen över människan.

          Jag tror det är viktigt att din och min generation får lite perspektiv och samtidigt visar lite ödmjukhet inför de generationer som gått före oss, de som byggde upp det Sverige som då fortfarande räknades som ett kristet land där Korset och kyrkan placerades mitt i byn, de gjorde heller inte allt rätt men de förstod antagligen vad den kristna tron betydde för ett samhälle och ett lands utveckling.
          Den kunskapen håller nu på att helt gå förlorad.

          Den generation som nu växer upp lär bli analfabeter vad det gäller kunskap i Guds Ord, de har knappt sett en bibel, än mindre dess innehåll.
          I min generation hade man morgon andakt i skolan, man sjöng psalmer och läste i Bibeln, ja fröken tillockmed bad för barnen och skoldagen. Tror du verkligen att någon tog skada av detta trots att det inte var frivilligt?
          Jag kan berätta för dig att i min hemby skickade alla föräldrar sina barn till Söndagsskolan (även ateister) där de fick en god grund i Guds Ord. Du kallar kanske detta för tvång. Möjligen att någon förälder fick tvinga sina barn ibland, men mej veterligt tog ingen skada av det.
          Glöm inte att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds Ord.
          Om ingen predikar kommer troligen heller ingen tro.

          I praktiken innebär den lag som du så ivrigt försvarar att vi med tvång nu fråntar våra barn möjligheten att få komma i kontakt och höra Guds Ord i det offentliga rummet, inte då konstigt att det skapar grogrund för allehanda villoläror som new age och annan bråte som då fyller det andliga tomrum som uppkommit.
          Predikaren uppmanar ”Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar”
          Om de barn som nu inte har turen att få växa upp i en kristen familj nu av staten till varje pris skall skyddas från att inte bli påverkade eller påtvingade den kristna tron, hur får de då möjlighet att få höra Guds Ord och själva kunna välja?

          Gilla

 3. Självklart ska vi i Sverige försöka hjälpa en stackare som flyr för sitt liv, men lika viktigt är det, när det lugnat sig, att vi hjälper denna människa tillbaka till sitt hemland igen.

  Viktigt nu att politikerna jobbar fram en rationell metodik att hjälpa f.d flyktingar att komma hem igen.

  Borta bra men hemma bäst !

  Gilla

   1. Nej, Micael., Samerna ska få stanna där uppe i norr….

    Det här ör svåra och känsliga frågor, precis som många andra frågeställningar du brukar ta upp.

    Vi kanske kan börja med att hjälpa dem människor som kommit hit och som faktiskt vill komma tillbaka till sitt hemland. Vad tror du om det?

    Gilla

    1. Ja, de som vill flytta tycker jag också ska få hjälp om de behöver. Det är tvångsförflyttningar och tvångsutvisningar jag vänder mig mot, eftersom det är oförenligt med Matt 7:12.

     Gilla

     1. Micael!

      Du använder ofta Matt 7:12 som argument och försvar för din teologi, men detta ord tycker jag väger tyngre: Mat_6:33  Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

      Man kan ju som du gör, slänga sig med olika bibelord för att få rätt, det kan jag också göra fast det blir inte bra, för om jag förstår dig rätt, så står bibelordet över Gud själv, han som vet bäst. Matt 7:12 är en bra grundprincip, men Gud kan faktiskt säga nej trots detta bibelord.

      Bb

      Gilla

      1. Hej Björn!

       Jag ser för det första inte vad motsättningen mellan 6:33 och 7:12 skulle vara. För det andra förstår jag inte varför Jesus skulle vilja att vi gör undantag från Matt 7:12 när han säger att det sammanfattar hela den bibliska moraliska undervisningen (”Lagen och profeterna”). För det tredje, om Gud vill att vi gör undantag från vad han har beskrivit som den viktigaste moraliska principen i universum behöver han tydligt säga det. Jag ser ingenstans i Skriften att tvångsförflyttningar skulle vara ett legitimt undantag från att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Faktum är att tvångsförflyttningar aldrig uppmuntras genom hela Bibeln.

       Allt gott!

       Gilla

     2. Ja, det är tråkigt när ett land måste ta till tvångsförflyttningar, men ibland blir det tyvärr nödvändigt. Listan kan göras lång på vilka olika skäl som ligger bakom en utvisning av någon från ett land. Nedan några exempel:

      destruktiva människor som kommer till ett land i syfte att utföra kriminella handlingar
      Människor med avsaknad av alla former av respekt för andra människor och avsaknad av intresse att följa Matt 7:12, exempelvis ISIS krigare
      Människor som kommer till ett land pga flyktingstatus, men inte fått sin flyktingstatus godkänd. Ett exempel är de tusentals Afghaner som hamnat i Sverige
      Människor som medvetet förfalskat sin identitet

      Listan kan göras lång, men ovanstående grupper, plus de människor som önskar tillbaka till sina hemländer kan man börja med omedelbart

      Gilla

      1. Att utvisa ISIS-krigare till länder där de har fritt spelrum att korsfästa och våldta är ju helt fruktansvärt! Tvångsutvisningar löser absolut ingenting. Det är som att under andra världskriget utvisa nazister till Tyskland. Det är att stödja vansinnigheterna, inte motarbeta dem.

       Bibeln talar klart och tydligt mot att ha olika lagar för invandrare och infödda. Jag kan förfalska min identitet hur mycket som helst och begå massa brott utan att jag någonsin blir tvångsutvisad till ett land där jag förföljs eller utsätts för krig. Därför går jag emot Matt 7:12 om jag kräver att andra ska kunna straffas på ett sätt som jag själv aldrig kommer utsättas för även om jag skulle göra samma sak. Det är att vilja ha dubbla straffskalor, där Den Andre behandlas värre än jag själv. Jag har svårt att se det som något annat än egoism.

       Gilla

       1. Så, Micael, du anser att ISIS-krigarna bör stanna i Sverige, tillsammans med de människor som flytt ifrån dem, och även nyttja vår välfärd ?

        Svara gärna enbart med ett ja eller nej, utan inblandning av Nazister.

        Berätta gärna även för mig och alla andra som inte känner dig så bra, om du är en troende Kristen (Svenska kyrkan ? ). Är du en Muslimsk fundamentalist har jag lättare att förstå att du skriver som du gör.

        Även Satan känner till vad som står i bibeln, och gillar att laborera med ord som främling/invandrare. Varför ersätter du inte främling mot turist?

        Om vi nu ska grunda vårt resonemang på bibeln vad säger dig budordet ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”? Är detta budord förenligt med import av ISIS avgudar till Sverige tycker du, eller vill du att Sverige ska genomsyras av Kristna värderingar?

        Religionsfrihet i Sverige? Nej tack! Denna religionsfrihet ser vi nu hur den missbrukas i händerna på ateistiska Socialister.

        Ska vi tillåta Socialism/kommunism i Sverige? Nja, men det ör viktigt att barn/ungdomar får lära sig i skolan hur Socialismen förstört vårt land, och vad dem bidrog med till Nazisterna.

        Jag vill se ett Sverige med ett ledarskap som står upp för det svenska folket, och som vilar på en Kristen värdegrund, och till detta samhälle har inga ISIS-krigare någon befogenhet att få uppehållstillstånd i.

        (Har kanske inte med saken att göra, men jag har bott tillsammans med en ISIS man i 1 1/2 år, och därmed fått en viss känsla för vilken värld dem drämmer om, och där kvinnan har ett lägre värde än en grävling)

        Gilla

        1. Jag anser att ISIS-krigare ska fängslas och buras in, inte släppas på fri fot i Irak eller Afghanistan där de kan våldta och döda kristna kvinnor utan någon som stoppar dem. Tvångsutvisningar löser inte problemet med ISIS-extremism, de förvärrar dem.

         Du vill alltså avskaffa religionsfriheten. Är det för att Jesus säger att religionsfrihet ska avskaffas, eller är det för att få ihop ditt motstånd mot invandring på ett konsekvent sätt? Går missionsbefallningen ut på att kristna ska ta över länder, avskaffa deras religionsfrihet och tvinga befolkningen att vara kristen? VI har redan provat det. I hundratals år saknade Sverige religionsfrihet, så att ickekristna som judar och romer fängslades och dödades om de vägrade döpa sig. Jag tycker inte det är särskilt förenligt med Jesu undervisning i Bergspredikan. Jesus tvingar sig inte på människor. Han vill inte att vi har andra gudar än honom, men han vill inte heller att hans efterföljare ska tvinga människor att vara kristna.

         Några som i likhet med dig vill avskaffa religionsfriheten är, ironiskt nog, ISIS-krigare och kommunister.

         Gilla

         1. Ahhhh…. jag trodde du ville att ISIS skulle gå före våra gamla fattigpensionärer i vårdkön. Förlåt mig kompis att jag så fullständigt missförstod dig. Jag ber om ursäkt Micael….
          (Jag återkommer med det övriga, måste jobba ihop mitt dagliga bröd)

          Gilla

         2. När det gäller religionsfrihet så är ju tanken i grunden god Micael, men om denna religionsfrihet missbrukas av ett svenskt ledarskap (Socialismen) som vi ser prov på nu i Sverige, där Kristendom ska ersättas mot Islam, så måste den lag förändras för svensks folkets bästa.

          Ja, det har gått så snett med Sverige nu att Jesu missionsbefallning verkligen gäller dvs det behövs Kristna missionärer från utlandet som kommer till Sverige, för du vill väl leva i ett Kristet land Micael, eller vill du leva efter sharialagarna?

          Bra ändå att vi ör överens om alla de grupperingar som omedelbart måste skickas tillbaks till sina hemländer (alternativt enligt dig själv buras in)

          Gilla

          1. Frågan om jag vill leva i ”ett kristet land” är felställd – människor är kristna, inte stater, och vad gäller mig vill jag vara missionär och leva i ickekristna länder för att sprida evangeliet. Naturligtvis är jag mot sharia, precis som jag är emot ateism och new age – de dominerande andemakterna i Sverige. Jag vill sprida evangeliet och det är omöjligt att tvinga på människor. Jag vill verka för att människor frivilligt tar emot Jesus. Därför vänder jag mig emot den antikristliga Konstantinismen som befläckar Jesu namn och får människor att handla rakt emot Bergspredikan.

           Gilla

          2. Micael: När du beskriver ateism som en ”andemakt” – vad exakt menar du då?

           Gilla

          3. ”om denna religionsfrihet missbrukas av ett svenskt ledarskap (Socialismen) som vi ser prov på nu i Sverige, där Kristendom ska ersättas mot Islam, så måste den lag förändras för svensks folkets bästa.”

           På vilket sätt vill du att lagen om religionsfrihet skall förändras? Är det just rätten att konvertera till eller utöva islam som skall begränsas, eller vill du se andra begränsningar?

           Gilla

       2. Grattis till dig och de som var med o utvecklade appen! Riktigt bra sätt att vara med för att förändra och opinionsbilda för konvertiter och mot ett system som är gruvligt inhumant och tondövt. Frid

        Gilla

 4. Micael!

  Nu tänker jag inte på tvångsförflyttningar, utan på hur man använder bibelverser för att legitimera sin ståndpunkt.

  Kan Gud säga något mot kärleksbudet, eller kan han säga något mot Matt 7:12? Nej inte om bibeln är högsta auktoritet, då måste Gud anpassa sig efter kärleksbudet. Men skriften talar om att älska Gud och sin nästa som sig själv, problemet är att vi tänker att kärlek är männsklig kärlek. Guds kärlek handlar om att Guds vilja får ske i min nästas liv och inte tvunget att vi efter våra männskliga kärlekspremisser fyller vår nästas behov.

  Att söka Gud och hans vilja kan leda till att man får säga nej till att hjälpa någon som är i behov. Varför kan man undra? Jo för att Gud har en annan väg för den människan, eller vad Gud nu tänkt. Skall vi vilja hjälpa? Självklart skall vi det, men det är inte självklart att Gud vill att jag skall göra det, frågan är vad Gud säger i den givna situationen.

  Angående tvångsutvisningar så anser jag att de som kommer hit och inte har skäl för uppehållstillstånd, skall utvisat. De som är riktiga flyktingar skall få stanna men under förbehåll att de skall återvända när deras land är säkert.

  Bb

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s