Varför Extinction Rebellion Sverige är värda Martin Luther King-priset

 

Nyligen kom nyheten att årets Martin Luther King-pris delas ut till ickevåldsrörelsen Extinction Rebellion. Priset delas ut varje år gemensamt av Equmeniakyrkan, Sveriges kristna råd och Kristna fredsrörelsen till minne av Martin Luther King och hans kamp för svartas rättigheter i USA. Det fick pastorn och debattören Stefan Swärd att protestera i en debattartikel i tidningen Dagen. Och det gör mig förvånad. Jag brukar nämligen uppskatta Swärds tydlighet på debattplats i Dagen och ledarplats i Världen idag om klimat och global rättvisa. Jag har stor respekt för honom! Men denna gång tycker jag hans kritik är missriktad. Jag vill ta upp hans argument här för att jag känner igen dem och tror de är representativa för fler.

Swärd är glad över att man med årets pris uppmärksammar klimatfrågan, men inte så glad över att just Extinction Rebellion får priset. Hans argument mot att de ska få det är:

 1. Rörelsen är extrem.
 2. En företrädare för rörelsen i England har relativiserat förintelsen.
 3. Rörelsens metoder är illegitima och ineffektiva
 4. Rörelsens krav är odemokratiska och orealistiska

Prisutdelarna har svarat med en artikel där de bemöter några av argumenten så jag kommer varva mina egna argument med deras.

För det första är extremistargumentet ett populärt argument som används för att avfärda rörelser av alla möjliga slag som man själv ogillar. Men det är ett väldigt dåligt argument. Det faktum att en viss rörelse är extrem i förhållande till andra rörelser eller till samhället i övrigt säger egentligen ingenting om huruvida rörelsen är bra, legitim eller demokratisk. Urkyrkans radikala kärlek till varandra och till sin nästa, sina fiender och de nödlidande omkring dem var väldigt extrem jämfört med den omgivande kulturens grymhet och likgiltighet. Men det utgör ändå inget skäl för oss att inte söka samma kärlek för att följa i deras fotspår. Tvärtom visar de hur den kristna församlingen, fylld av helig Ande, kan fungera som bäst.

john-cameron-Liwkbcx7W1M-unsplash

Allvarligare är argumentet om att Roger Hallam, som enligt Swärd är en av grundarna för Extinction Rebellion, “offentligt har tonat ner Förintelsen”. Det stämmer att hans uttalanden om förintelsen var väldigt olämpliga, bland annat ska han ha kallat det ”just another fuckery in human history”. Han framställde det i princip som en olyckshändelse bland många andra, istället för något högst genomtänkt. Det faktum att det har skett många hemska folkmord genom historien gör inte den planerade ondskan bakom förintelsen mindre fruktansvärd.

Med det sagt så kan man inte misskreditera hela rörelsen på grund av Hallams uttalanden, i synnerhet inte den svenska delen av rörelsen som enligt prisutdelarnas uppgifter bara ska ha haft kontakt med honom vid ett tillfälle. Enligt dem har han “ingen del i organiseringen av arbetet i Sverige”. De menar också att priset delas ut till den svenska grenen, inte till den globala rörelsen som Swärd har uppfattat det. De skriver också att “(h)an är en av 170 grundare som medier felaktigt tagit för talesperson, men det finns ingen officiell talesperson inom Extinction Rebellion. Såväl andra grundare och som den svenska grenen har tagit avstånd från Hallams uttalande”. Det blir helt enkelt en form av associationsskuld – ett argumentationsfel. Om Swärd hade kunnat visa hur Hallams uttalanden var representativa för hela rörelsen och i synnerhet för den svenska delen så hade han däremot haft en poäng. Men XR (Extinction Rebellions egen förkortning) i Sverige ska ha skrivit på twitter:

”– Vi vill också göra tydligt att Hallam uttryckte sina personliga ståndpunkter och att han inte är talesperson för Extinction Rebellion. Vi är en decentraliserad rörelse för klimaträttvisa.”

Dessutom verkar man internationellt ha tagit tag i problemet. Den tyska grenen av XR har tagit kraftigt avstånd från honom och man har satt igång en “Restorative process”med de närmast inblandade inom rörelsen för att ta ansvar för vad som skett. Sen är det oklart exakt vad det mynnat ut i.

Som en reflektion kan jag konstatera att det här visar på en utmaning för decentraliserade, platta rörelser. Med många som kan göra anspråk på ledarskap eller som av medier kan framställas som talespersoner ökar också risken att någon säger något olämpligt eller provocerande som hela rörelsen skuldbeläggs för.

För att återgå till Swärds argument blir det ironiskt att han lyfter fram civil olydnad som ett skäl till att inte ge priset till XR eftersom själva priset fått sitt namn efter en ledare som praktiserat civil olydnad. Swärd verkar förknippa civil olydnad med skadegörelse och massarresteringar och därför dra slutsatsen att samtliga metoder som inbegriper civil olydnad är illegitima. Men varför det? Civil olydnad rymmer ett brett spektrum av metoder, av vilka några kanske aldrig är lämpliga, andra bara under vissa omständigheter. Man kan absolut kritisera rörelser som misslyckas hålla sig till ickevåld, och man kan absolut diskutera om just den typen av civil olydnad som tillämpats varit den mest lämpliga. Så har tydligen också skett inom XR. Prisutdelarna skriver:

Den skadegörelse som debattören tar upp från protesterna i London är inte förenlig med Extinction Rebellion Sveriges principer och på inget sätt talande för rörelsen. Händelserna ledde till mycket diskussion om vad som är acceptabelt eller ej inom rörelsen.”

Swärd kritiserar dock inte bara metoderna för att vara illegitima, utan också för att vara ineffektiva. Här blir det mycket intressant eftersom det rör själva syftet med civil olydnad. Swärd kan ha en poäng när det gäller “civil olydnad som orsakar skadegörelse”, att det inte “bidrar till att utmana i klimatfrågan”. Men han menar att “(d)et är viktigare att engagera sig i allmänna politiken så att väljarna väljer politiker med mer radikala klimatpolitiska förslag”. Med andra ord verkar han tycka att allt som inte handlar om att påverka hur folk röstar i de allmänna valen går utanför den “allmänna politiken” och är därför ineffektivt. Man kommer längre med att “bygga vindkraftverk, fabriker för elbilsbatterier, satsa på elektrifiering av biltrafiken, utveckla fossilfri stålproduktion, få fram biodrivmedel till flyget” än med att protestera, och här framställs “den svenska satsningen på fossilfritt Sverige” som “ett exempel på en fungerande klimatpolitik”. Inga skäl anges dock till stöd för att civil olydnad skulle vara mindre effektivt än det Swärd tänker sig att vi ska göra istället.

Jag förstår inte varför Swärd ställer protester mot politik. Kan man inte påverka politiken också mellan valen? Kan man inte påverka politiker genom protester eller civil olydnads-aktioner? Kan man inte påverka folks röstande och partisympatier genom samma aktivism? Och kan den svenska klimatpolitiken verkligen kallas fungerande? Är de åtgärder som Sveriges politiker har beslutat om verkligen tillräckliga för att minska svenskarnas miljö- och klimatpåverkan tillräckligt snabbt? På den sista frågan verkar även Swärd hålla med om att svaret är nej. Exempelvis ökade de svenska industrierna, såsom SSAB, Cementa och Preem, sina utsläpp 2018 istället för att kraftigt minska som de behöver, och detsamma gällde för svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp.

Det är uppenbart att varken politiker eller allmänhet i Sverige agerar så kraftigt som vi behöver för att hantera klimatkrisen på ett sätt som tar hänsyn till global rättvisa. I sådana lägen kan civil olydnad vara nödvändigt. Den kan störa människors vanliga rytm och tänkande och “väcka” dem till handling. Det är i varje fall tanken bakom metoderna. En nyckel är dock att man som protestanter inte bara väcker ilska och frustration och uppfattas vara mot men inte för något. Här kanske XR har misslyckats ibland, jag vet inte. Men då är inte lösningen att sluta med civil olydnad, utan att kreativt hitta bättre sätt att tillämpa den.

lewis-parsons-ei35C6Xd6l4-unsplash

Tvärtemot vad Swärd antyder så är ickevåldsbaserad aktivism väldigt effektivt för att genomdriva förändringar, bara tillräckligt många engagerar sig. Som Micael här på Hela Pingsten har uppmärksammat har Erika Chenoweth funnit i sin undersökning av 300 motståndsrörelser att ickevåldsrörelser är väldigt effektiva. De rörelser där minst 3,5% av en befolkning aktivt deltog lyckades alltid åstadkomma kraftig förändring. De är ungefär dubbelt så effektiva som våldsamma rörelser, och når sina mål nästan hälften av alla gånger. Kanske krävs inte att 3,5% deltar i civil olydnad, men det räcker nog inte med att de röstar i allmänna val. 

Jämför detta med hur de delar av den gröna rörelsen som gått in i partipolitiken visserligen åstadkommit en del på marginalen, men på grund av anpassning och kompromisser tappat mycket av sin radikalitet. Politiska partier kan inte ensamma åstadkomma den systemförändring som behövs. När de går in i systemet blir de nämligen en del av det. I Sverige är både Miljöpartiet och Kristdemokraterna tydliga exempel på hur radikala partier över tid förändrat sig själva mer än systemet. Sådant som strävan efter fortsatt tillväxt blir närmast omöjligt att ifrågasätta när man gör anspråk på regeringsmakt, trots att bevisen växer mot att hållbar tillväxt skulle vara möjligt (länk). Den parlamentariska vägen har prövats under flera decennier nu och visat sig otillräcklig. Svenskars miljöpåverkan växer med ekonomin. Därför krävs starka utomparlamentariska rörelser som tvingar fram radikala omvärderingar.

Men Swärd verkar tycka att även om deras metoder är effektiva och legitima är deras krav odemokratiska och därför illegitima! Han skriver:

”Extinction Rebellion vill att det inrättas ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet. Hur skulle det fungera på ett bättre sätt än det Klimatpolitiska råd som den svenska regeringen redan har tillsatt? Man vill stärka demokratin genom att skapa någon form av överrock över regeringen. Men demokratin kan bara jobba genom allmänna val och parlamentariska församlingar och att det väljs in politiker i riksdagen med en fungerande klimatpolitik. I en demokrati kan man inte lösa problemen genom totalitära insatser ovanför politiken.”

Här är jag för dåligt insatt i hur XR tänker sig att medborgarrådet ska fungera och hur det Klimatpolitiska rådet idag fungerar. Men det jag tycker är märkligt är att Swärd påstår att “demokratin bara kan jobba genom allmänna val och parlamentariska församlingar”, samt att han kallar XR:s förslag för totalitära. Hur demokrati fungerar och vad det är debatteras friskt bland Swärds statsvetarkollegor inom politisk filosofi. Swärds påståenden kanske gäller enligt vissa definitioner av demokrati, men teoretiker som Jürgen Habermas skulle exempelvis motsätta sig att demokratiprocessen kan reduceras till enbart representation. Habermas menar att det krävs deliberativa – reflekterande – samtal mellan alla berörda parter för att åstadkomma demokratiskt, konsensusbaserat beslutsfattande. Problemet är att det finns för lite verkliga mötesplatser för sådana samtal. Människor i allmänhet informeras inte om vilka verkliga alternativ vi står inför på lång sikt. Här tänker jag att XR:s förslag kan fylla en funktion genom att tvinga fram de nödvändiga samtalen.

Den representativa demokratin enligt dagens svenska modell är i varje fall knappast given av Gud som den bästa möjliga – eller enda legitima – formen för beslutsfattande. Det borde även den som föredrar denna modellen framför andra kunna hålla med om. Den behöver försvaras av sina anhängare med bättre argument än att reflexmässigt kalla förslag om förändrad eller fördjupad demokrati för “totalitära”.

Slutligen skriver Swärd om XR:s krav på nettonollutsläpp till 2025:

“Det skulle vara intressant att få veta hur detta ska gå till. Jag känner inte till någon klimatexpert som tror på ett sådant mål. I praktiken skulle det innebära att Sverige skulle behöva stänga ner sin industri till 2025, med medföljande massarbetslöshet. Det skulle också innebära en nedstängning av flygtrafik och vägtrafik till 2025, för det finns inte någon chans att hinna elektrifiera och få fram hållbara biodrivmedel i tillräcklig omfattning till 2025.”

Det är mycket möjligt att Swärd har rätt i detta. Kanske är det ett (politiskt) orealistiskt krav, men att fortsätta som idag är också orealistiskt. Betydelsen av rörelser som XR bygger inte på att de är realistiska, utan på att de sätter igång viktiga samtal. Och ärligt talat medger även klimatexperter som Johan Rockström att vi inte vet exakt hur hela klimatomställningen ska gå till, även om den går långsammare än XR kräver. Därför gör detta krav dem knappast ovärdiga att få priset.

Jag instämmer istället med prisutdelarnas motivering:

”Vi ser hur årets prismottagare, liksom King, är modiga, beredda att offra mycket av sig själva och att vara provocerande för sin samtid för att genomdriva förändring som är till gagn för alla.

Årets pristagare är fredlig och inkluderande i sina metoder samt håller en låg tröskel för engagemang och lyckas få människor att känna sig del av förändringen de vill se i världen.

(…) Årets Martin Luther King-pris ges till en klimatrörelse som är en förebild i gemenskapens styrka över individualismen.”

 

Bilden av prästen av John CameronUnsplash
Bilden med gula bannern av Korie CullUnsplash
Bilden av aktivisten med plakat av Lewis ParsonsUnsplash

29 kommentarer

 1. Det var väl lite för mycket vänster så även Stefan Swärd inte klarade det. För dig däremot är det tydligen inga problem varken med att förminska betydelsen att ledaren är en förintelseförnekare eller övriga extrema metoder. Ser man inga problem med den muslimska invandringen utan försvarar den, ser man förmodligen inga problem med denna rörelse heller.

  Gilla

  1. Hej Stig! Vad får dig att kalla rörelsen vänster? Vad mäter du den mot för att beteckna den så och vad har det för poäng att kalla den vänster? Och vad har detta med invandring att göra?

   Gilla

    1. Ok. Varför väljer du att beteckna Sveriges kristna råd, Equmeniakyrkan och Kristna fredsrörelsen som ”vänster”? Vad jämför du dem med och vad har det för poäng att kalla dem det?

     Gilla

    2. Ditt senaste inlägg togs bort för att du skrev om ”folkutbyte” och ”nyttiga idioter”. Du är välkommen att föra en mer sansad och respektfull dialog med utgångspunkt i att alla människor är skapade till Guds avbild och därför värda respekt.

     Gilla

     1. Du tål inte höra sanningen, broder. ”Nyttiga idioter” är ett etablerat uttryck. Men cencur hör till det etablerade mediernas tillvägagångssätt när de ställs inför sanningen.

      Gilla

      1. Jag känner till uttrycket och hade förmodligen tolererat det om det hade varit det enda, eftersom jag är lite ambivalent kring vad jag tycker om det (förstår att det kan ha en poäng men samtidigt varnar Jesus skarpt för att kalla andra idioter) men jag tolererar inte att du talar om ”folkutbyte” eftersom det utgår från rent rasistiska föreställningar. Du får ta på dig hur många offerkoftor du vill och kalla detta censur om du har lust med det, men eftersom jag är skribent och admin på den här bloggen har jag ingen som helst skyldighet att tolerera hatiska budskap i kommentarsfältet.

       Gilla

 2. Får man ge Gud priset ? 🙂

  ” Så länge jorden består, ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upp­höra.” (1Mos 8:22)

  Gillad av 1 person

  1. Hej Mikael! Varför? Blev inte vår mästare ”räknad bland förbrytarna”? Sysslade inte Petrus och Johannes med civil olydnad när de predikade evangelium trots att de blivit förbjudna det av Sanhedrin-rådet?

   Gilla

   1. Jacob vår mästare kanske ändå inte skall jämföras ledargestalter som Jonathan Pye i Extinction Rebellion?
    Han är?/var tidigare medlem i AFA
    Dömd för: Våldsamt upplopp i Göteborg samt bedrägeri
    Straff: 4 års fängelse
    Historia: Har blivit dömd tidigare för politisk motiverade brott

    Gillad av 1 person

    1. Menar ni att någon kan jämföras med Guds felfria lamm?

     ”Nästa dag stod Johannes och två av hans lärjungar där igen. Och när han såg Jesus komma sa han: Se, Guds lamm!” (Joh 1 35:36)

     Gillad av 1 person

    2. Hej Inge! Du verkar ha hämtat detta från någon SD-nära sajt såsom Samnytt eller Fria Tider. Jag kände inte till Pye tidigare, men det verkar stämma att han är dömd för upplopp och varit beredd till våld, vilket jag inte stöder. Brotten han dömts för verkar ha varit för 10-15 år sedan och han verkar ha avtjänat straffen, och uppenbarligen är våldsmetoderna inget han bedriver nu, inom ramen för Extinction Rebellion. Så om du vill klandra XR för hans tidigare brott vill jag hävda att du gör dig skyldig till associationsskuld: https://sv.wikipedia.org/wiki/Associationsskuld
     Allt gott,
     Jacob

     Gilla

     1. Hej Jacob.
      Det jag främst reagerade på var din jämförelse med ”vår mästare”
      För att förtydliga detta, tog jag fram ett exempel på en person som nu denna hyllade rebell organisation har i sitt ledarteam.
      Enligt intervjun som tidningen GT refererar till år 2006, (OK möjligen preskiberat?) så verkade inte det förkortade fängelse straffet på 20 månader som denne AFA ledare Pye fick, lett till någon direkt ånger eller bättring?

      https://www.expressen.se/gt/jag-angrar-ingenting-3110343/

      Eftersom fängelsevistelsen inte verkade förändra Pyes moraliska kompass nämnvärt, så får vi verkligen hoppas att något annat radikalt senare i livet fått honom på andra tankar vilket nu gör honom representativ för denna prisbelönta organisation som han nu är en del av?

      Denna Jonathan Pye är ju faktiskt inte vem som helst, han är en av de framträdande ledargestalterna i denna hyllade rebell grupp, därför bör han möjligen tåla en granskning?

      https://xrskane.nu/blog/2019/10/30/jonathan-pye-answers-to-sam-j-knights/

      Att som du nu gör, negligera fakta genom att antyda att informationen kommer från obskyra källor, är typ exempel på associationsskuld eller genetisk argumentation.
      Exemplen är dock många inte minst från ledande politiker i vårt land idag där denna typ av argumentation frekvent tillämpas för att nedvärdera och minimera andras åsikter.

      Gilla

      1. Hej Inge och Martin!

       Ni har rätt, det var fel av mig att ta upp tråden om källorna, och det finns ju uppenbarligen artiklar om Pye från annat håll också. Jag håller med om att jag gjorde mig skyldig till samma fel som jag sa att Inge gjorde, förlåt mig!

       Jag håller också med er om att Pyes våldsverkande var ont och fel och absolut inget som är värdigt vår mästare. Jag har inget som helst behov av att ursäkta det beteendet. Det var fel, punkt. Jag håller med er om att han i Expressen-intervjun inte visar några tecken på ånger, vilket inte heller är bra alls. Om det är så att han fortfarande är beredd att utöva våld i sina aktioner så är det lika fel, och jag håller med om att den risken finns. Jag kände inte till Pye förrän Inge skrev om honom, och jag tycker fortfarande det är något oklart exakt vilken roll han har i XR, även om det uppenbarligen är en ledarroll. Men jag är öppen för möjligheten att han lovat bättring och att övriga i XR därför tycker sig kunna lita på honom. Skulle han utöva eller agitera för våldsverkande inom XR borde han uteslutas, och skulle han lyckas få XR att som rörelse att utöva våld är de inte längre värdiga MLK-prismottagare och borde fråntas priset om det är möjligt. Än så länge kan jag dock inte se att man frångått ickevåldsprinciperna i Sverige. Hänvisa gärna till ett sådant exempel om ni känner till det så kan vi diskutera det närmare.

       Allt gott och frid!

       Gilla

       1. Nyhetsbyrån NB https://nyhetsbyran.org/2019/08/01/militanta-vanstern-och-dess-nyttiga-idioter
        (skall erkänna att jag inte är så väl insatt i denna nyhetsbyrå annat än att de har en hel del intressanta journalistisk välskrivna artiklar) konstaterade tidigt att Greta Thunberg och hela hennes PR-uppbåd samarbetar med en snabbväxande utomparlamentarisk organisation som kallar sig ’Extinction Rebellion’.
        Att sedan Gretas mamma Malena Ernman uppmärksammades då hon poserade i AF-tröjor bekräftar ytterligare att det finns kopplingar till extrema grupper, likaså att vänstern kidnappat miljöfrågorna är uppenbart.
        NB konstaterar vidare att ”En av ERs förgrundsgestalter – Jonathan Pye – har på sociala media tidigare setts efterlysa jurister och studenter som är specialiserade på lagstiftningen kring civil olydnad. Allt från ohörsamhet mot ordningsmakten och egenmäktigt förfarande till sabotageverksamhet mot skyddsobjekt. Nyhetsbyrån ställer sedan den berättigade frågan? Vilka organiserade krafter ligger egentligen bakom ”Extinction Rebellion’?

        https://nyhetsbyran.org/2019/08/01/militanta-vanstern-och-dess-nyttiga-idioter/

        Tydligen lätt att dras med i denna typ av malström? Nu är det miljön i morgon något annat (jag ifrågasätter dock inte vårt ansvar att värna miljön, det ansvaret har vi alla) som är i focus, fredsrörelsen, motståndet mot kärnkraften, FNL rörelsen, Hippierörelsen etz. är rörelser som idag fallit i glömska. Gemensamt för alla dessa strömningar var/är uppenbart en militant vänster rörelse.
        Starkt av dej Jacob att så ödmjukt erkänna ditt fel i svaret till mej. Vi gör alla fel ibland, tolkar fel, är snabba att döma det vi inte gillar. Bra då att vi då kan erkänna våra misstag för varandra.

        Jag ifrågasätter dock fortfarande som jag tycker på goda grunder SKRs och Equmeniakyrkans omdöme samt era argument varför ”Extinction Rebellion” Sverige är värda det prestigefyllda Martin Luther King – priset?

        Gilla

        1. I mina ögon är kopplingarna till våldsamma rörelser för lösa för att de ska diskreditera hela XR som en legitim politisk rörelse. Du har fortfarande inte kunnat ge mig ett enda exempel på när XR som rörelse gjort något våldsamt. Vidare är det inget konstigt att man efterlyser jurister och studenter specialiserade på civil olydnad, eftersom det är precis civil olydnad man sysslar med. Vore konstigare att inte knyta de kontakter man kan med människor som kan juridiken.

         När du skriver om ”malström” och antyder att engagemang endast görs för att det är trendigt, och dessutom avfärdar rörelser för att de i dina ögon är ”militant vänster” förminskar du människors engagemang. Är det endast metoderna och kopplingarna till folk du identifierar som militant vänster du har problem med, eller är det också problemformuleringen av klimatkrisen och de lösningsförslag man driver?

         Gilla

         1. Hej Jacob
          Du skriver:
          ”I mina ögon är kopplingarna till våldsamma rörelser för lösa för att de ska diskreditera hela XR som en legitim politisk rörelse. Du har fortfarande inte kunnat ge mig ett enda exempel på när XR som rörelse gjort något våldsamt.”

          XR har valt icke våld principen av strategiska skäl, knappast av moraliska. De har tydligen inte någon direkt uttalad ledare? Däremot finns ett flertal ledargestalter i XR som har dokumenterade erfarenheter av att bruka våld som medel för förändring i de våldsbejakande organisationer de tidigare varit en del av.
          Dessa ledare har ett vålds kapital som de enligt egen utsago ej gjort upp med? När de nu blivit en del av XR, visar de ingen ånger över sina tidigare vålds metoder, utan endast krasst strategiskt bytt fot för att optimera de icke vålds principer de nu insett vara mer framgångsrika och mindre provocerande gent emot den större mässan av ”dumma idioter”.
          Med hjälp av skickliga jurister vill man sedan försöka balansera våldet på gränsen till det juridiskt straffbara. Det moraliska ansvaret i deras icke våldsmetoder underordnas nyttan av det de tror sig kunna förändra.

          Ännu en intressant person som figurerar kring XR är professor Sir David King som menar att GMO är räddningen för världens ökande befolkning, han går därmed de multinationella stor företagen till mötes när han även påstår att GMO livsmedel är hälsosammare är konventionellt odlad mat.

          Dessa rörelser och dess ledare är ett tidens tecken på människans förnekelse av Gud, de vill själva bli som gudar med en övertro på människans egen förmåga att själva rädda och även bli en del av skapelsen av en perfekt värld utan Gud.

          Att människor som saknar tron på en allsmäktig Gud som har allt under kontroll och en plan för denna fallna värld, att de då i sin desperation sätter sitt hopp till organisationer som XR är helt naturligt.
          Vi som kristna bör dock veta att det är inte organisationer som XR som kan rädda oss, vårt hopp sträcker sig inte endast till denna världen, utan till evigheten i gemenskap med vår skapare, vilket vi alla är kallade att frimodigt vittna om.

          Gilla

     2. Jacob. Du tenderar att göra exakt det du beskyller Inge för; associationsskuld. Bidrar det till något i diskussionen varifrån Inge fått informationen om den är sann? Jag går inte in vidare på din text. Vi har yttrandefrihet. Du får tycka va du vill. Men jag håller inte med. Frid

      Gillad av 1 person

   2. Men Extinction Rebellion predikar väl inte evangelium, eller har jag missat något? Vi kan bryta mot lagar i de fall de tvingar oss att begå en synd. Dvs. befaller något som är uppenbart förbjudet i Skriften, eller hindrar oss från något som är påbjudet, annars gäller Paulus ord i Rom. 13. Om klimataktioner är en omistlig del av den kristna tron, då måste man kunna hänvisa till klara skriftbevis (sedes doctrinae) därtill, i annat fall bygger man som lära på andra saker än apostlarnas och profeternas ord.

    Gillad av 1 person

    1. Hej Mikael! Tidigare verkade du skeptisk till all civil olydnad, därför bemötte jag det med att Jesus och apostlarna också var civilt olydiga. Nu presenterar du en ny princip: att vi bara kan bryta mot lagar i de fall de befaller oss att göra det som är uppenbart förbjudet i Skriften, eller hindrar oss från något som är påbjudet. Det tycks mig som en ganska rimlig princip, beroende på hur vi definierar vad som är påbjudet. Jag skulle hävda att det är påbjudet att vi som individer, kyrka och mänsklighet ska vara goda förvaltare av Guds skapelse och älska vår nästa, oavsett om den bor i Bagdad eller Bollnäs. Dessutom ska vi göra som Jesus och efterlikna Hans karaktär. Vi ska vidare avslöja ”mörkrets ofruktbara gärningar” (Ef 5:11).

     När vi lever i ett samhälle som gör grova överträdelser av Guds bud när det kommer till förvaltarskap och kärlek till nästan och istället av girighet lever i överflöd, då har vi ett uppdrag att avslöja detta och göra (fredligt!) motstånd. Vi är mitt i en social och ekologisk kris av enorma proportioner. Politiker och allmänhet agerar dock inte därefter. Snittsvensken lever som om vi hade fått drygt fyra planeter att förvalta, inte en. Dessutom fortsätter stat, kommuner och företag att förstöra förutsättningarna för liv på Guds skapelse. Vad ska vi göra i ett sådant läge? Jag menar att fortsatt passivitet inför detta vore att i någon mån göra sig till medlöpare för dessa mäktiga lagöverträdare (av Guds lag). Deras växthusgasutsläpp har vanliga medborgare dessutom liten eller ingen makt att påverka genom konventionella metoder. Ska vi då låta den mänskliga lagen hindra oss från att avslöja och kämpa mot deras onda gärningar? Jag tror inte Jesus vill det. Jag tror Han vill att vi talar sanning om deras förbrytelser inför folket, och hjälper dem till omvändelse. Han var full av sanning och nåd, avslöjade fariséerna när de ville döma en äktenskapsförbryterska och kastade ut månglarna ur templet. Han sa att lagen sammanfattas i kärlek, och att sabbaten är till för människan och inte människan för sabbaten. Det sistnämnda tror jag är en lämplig princip även för mänskliga lagar. När de tjänar sitt syfte och gör gott ska vi lyda dem, men när de står i vägen för det goda kan vi inte lyda dem slaviskt.

     Allt gott,
     Jacob

     Gilla

 3. När vi talar om vad som är påbjudet eller förbjudet i Guds lag måste vi rimligtvis utgå från klara bibelord, och inte lägga till olika mänskliga idéer. Annars kan man ju motivera alla möjliga lagbrott med motiveringen att de följer av olika bibelord i kombinationer med diverse empiriska antaganden.

  Om vi antar att ER:s metoder skulle vara klart påbjudna i Bibeln, då måste vi dra slutsatser att de gör rätt, även om det skulle strida mot mänskliga lagar. Men jag kan inte ser att Bibeln någonstans befaller oss att ägna oss åt den typen av klimataktioner. Man kan som kristen mycket väl komma fram till att det t.ex. vore önskvärt att minska utsläppen av fossila bränslen (så länge man inte upphöjer detta till en kristen doktrin, som alla kristna måste ställa upp på). Man kan då själv agera genom välja t.ex. transportmedel med mindre utsläpp, och man kan utnyttja olika lagliga vägar inom politik eller näringsliv för att verka klimatsmarta lösningar.

  Det kan ju mycket väl vara så att ingen annan lyssnar på våra förmaningar. Men det är inte vårt problem. Om politiker eller företagsledare låter sig drivas av girighet snarare än moral är det något som de kommer att ställas till svars för en dag.

  Gilla

  1. Jag har svårt att förstå hur detta är ett problem. Det tycks mig som att du resonerar såhär:
   -För att det ska vara bra eller acceptabelt att tillgripa civil olydnad som inbegriper lagbrott krävs att vi kan hitta ett bibelord som tydligt säger åt oss att göra det.
   -Ett tydligt bibelord skulle lyda ungefär ”Och när/om det blir klimatkris, då får/bör ni bryta mot lagen som klimataktivister”.
   ->Eftersom det inte finns något bibelord som lyder ”Och när/om det blir klimatkris, då får/bör ni bryta mot lagen som klimataktivister” så får vi inte tillgripa civil olydnad som inbegriper lagbrott.

   Men med detta resonemang förstår jag inte hur vi kan omfamna MLK och medborgarrättsrörelsen. De hade inget bibelord som löd ”om ni svarta förslavas och rycks i exil till Nordamerika, och de priviligierade vita sedan stiftar lagar som förtrycker er och skiljer svarta från vita, då får ni genomföra olagliga sittprotester på bussar och andra offentliga institutioner.”. I varje fall har jag svårt att se hur man kan försvara de svartas vita allierade när de bröt mot lagen. Så länge de inte själva förtryckte svarta som individer och förmanade andra inom lagens gränser så var det ju inte deras problem när andra vita fortsatte förtrycka. Om de lät sig drivas av girighet och rasism var det ju något de skulle ställas till svar för en dag. Eller? Hur får du ihop detta? För jag tror knappast att du skulle fördöma medborgarrättsrörelsen som obiblisk. Problemet tycks för mig vara din princip om att endast vara olydiga mot mänskliga makthavare om deras lagar och regler väldigt uttryckligen går emot Skriften. Jag håller med om att man inte ska störa samhällsordningen alltför lättvindigt, men du ställer för hårda krav på när det är motiverat. Jag tror inte att Paulus avsåg befalla fullständig underkastelse i Rom 13, utan att syftet var att mana församlingen att inte tillgripa våld mot de romerska myndigheterna, inte ens när myndigheterna begick fruktansvärda handlingar.

   Jag håller förstås med om att vi som individer, medborgare och kyrkor bör välja tåg istället för flyg och vegansk istället för kött så mycket som möjligt, men för mig är det tydligt att detta inte räcker på långa vägar. En del av problemet är att det fortfarande är så lätt att förstöra miljön och så ansträngande att inte göra det. Som ensam individ är det väldigt svårt att leva hållbart, det behövs dels andra ekonomiska strukturer, dels andra sociala strukturer som främjar det hållbara. Och dessa strukturer är kollektiva problem som därför kräver kollektiva lösningar. Men skälet till att vi ännu inte kollektivt förändrar strukturerna är att många människor ignorerar och undertrycker sanningen om allvaret i situationen. Det XR försöker göra är att väcka människor genom att störa de vanliga rutinerna och den vanliga ordningen. Ofta sker det genom att stoppa biltrafiken i en vägkorsning. Själva störningsmomentet har inget egenvärde utan används för att möjliggöra konstruktiva samtal om de nödvändiga kollektiva förändringar vi står inför. Skälet till att det är motiverat att störa är att påverkansförsöken genom konventionella metoder som har bedrivits de senaste decennierna har misslyckats med att förändra strukturerna tillräckligt snabbt och genomgripande. Man har blivit utmanövrerade av särintressen inom politik och näringsliv. Det har landat oss i den akuta kris vi befinner oss i för skapelsen och världens fattiga. Världen brinner, miljarder djur dör och här i Sverige sitter människor och hoppas att elbilar och elflyg ska kunna möjliggöra fortsatt business as usual. Nu måste det här spektaklet få ett slut.

   Allt gott,
   Jacob

   Gilla

   1. För mig handlar det om att inte gå utöver vad som är skrivet. Om vi ser till vad Nya Testamentet säger, ser vi att det inte finns någon generell uppmaning att de kristna skulle försöka avsätta den romerska kejsaren eller försöka ändra det romerska imperiets politik. På samma sätt har kyrkan idag inte fått någon uttrycklig uppmaning att försöka ändra de politiska förhållandena i ett land. Vill man driva den tesen, kan man inte hålla sig till Skriften allena, utan man måste lägga till olika mäskliga ideologiska principer. Och då följer det givetvis att den kristna kyrkan kommar att splittras efter politiska linjer: kristna som står långt ute på vänsterkanten kan drivas till en typ av politisk aktivism, kristna som står långt ute på högerkanten kan motiveras till andra typer av politisk aktivism. En kristen klimataktivist skulle kunna hävda att klimataktioner – lagliga eller olagliga – är en korrekt tillämpning av den kristna tro. Men en kristen ”klimatskeptiker” skulle kunna hävda det motsatta, att kristna borde försöka stoppa klimatrörelsens ambitioner (eftersom det bäddar för en ”antikristlig diktatur”, eller hur de nu tänker sig).

    Jag försvarar inte olagliga aktioner från medborgarrättsrörelsens sida. Det romerska imperiet var säkert minst lika förtryckande mot många grupper, men ändå finns ingen uppmaning att kyrkan skulle verka för att omdana den politiska ordningen. Slavar uppmanas t.ex. att lyda sina jordiska herrar.

    Gilla

    1. Hej Mikael!

     Det här är en intressant diskussion och gör mig sugen på att skriva ett nytt inlägg mer allmänt om vilken rätt och vilket ansvar kristna i synnerhet och människor i allmänhet har att göra motstånd mot samhällsordningen. Får se när det kommer…

     Hursom, som jag förstår dig så är det ett problem om man hävdar att kristna/kyrkan bör engagera sig för att förändra ”de politiska förhållandena i ett land”, eftersom det enligt dig inte finns någon uttrycklig uppmaning i NT till detta. Skälen, om jag förstår dig rätt, till att bristen på uttryckliga uppmaningar är problematisk är dels att man aldrig bör gå utöver skriften när man hävdar vad kristna i allmänhet ska och inte ska göra, dels att om man gör det så kan det leda till splittring kristna emellan. Eftersom vi bör verka för enhet kristna emellan, och uppmaningar som enligt dig går utöver skriften istället bidrar till splittring, så bör vi alltså undvika att göra sådana uppmaningar.

     För det första så började denna diskussion med att jag skrev en artikel till stöd för en rörelse som inte uttryckligen verkar på kristen grund. Du kommenterade med:

     ”Det är väl problematiskt ur en kristen synvinkel att belöna sådana som ägnar sig åt civil olydnad?”

     Då svarade jag med att också Jesus och apostlarna bedrev civil olydnad, varpå diskussionen på något vis kom att handla om uppmaningar till alla kristna. Men diskussionen berörde från början civil olydnad i allmänhet, och huruvida vi som kristna kan belöna det. Jag ser också kopplingen här: att försvara kristet stöd till civil olydnad görs rimligen på liknande grunder som att försvara uppmaningar till alla kristna att bedriva civil olydnad, men det är inte riktigt samma sak. Det jag vill komma åt här är frågan om huruvida förändring av lagar och system i ett samhälle överhuvudtaget kan vara av godo, eller endast neutral. För mig är det uppenbart att lagar och samhällssystem kan vara mer eller mindre rättfärdiga och orättfärdiga. Jag tror du håller med mig om det. Gör du det blir nästa fråga: vilken sorts handling i syfte att göra orättfärdiga samhällssystem mer rättfärdiga kan vara ok? Att säga att alla försök att förändra samhällssystem är orättfärdiga vore absurt och det tror jag du håller med om. Annars hamnar vi i total relativism. Det du snarare verkar hävda är att de enda tillåtna metoderna är sådana som är lagliga. Men även då hamnar vi i en horribel relativism. Var det fel av antinazister att göra olagligt motstånd genom civil olydnad under 30- och 40-talens Tyskland? Självklart inte, och även det tror jag du håller med om utifrån tidigare kommentarer.

     Det faktum att kyrkan riskerar splittras för att några gör motstånd mot samhällsordningen medan andra försvarar den (alternativt gör motstånd med mer konventionella metoder) är för mig inte ett argument för att ingen kristen bör göra (eller stötta) motstånd utifrån vår förståelse av bibeln och samhället omkring. Vi kan inte låta oro för splittring sopa konflikter mellan Guds rike och denna världen under mattan. Ditt argument ger på sin höjd ett skäl att granska sina egna skäl till motstånd: är det man gör motstånd mot verkligen orättfärdigt, är ens metoder verkligen nödvändiga och acceptabla (våldsamma metoder bör vara uteslutna för en kristen) och främjar metoderna verkligen målet snarare än underminerar?

     Samtidigt gör ditt sista stycke mig rejält förvånad. Du skriver: ”Jag försvarar inte olagliga aktioner från medborgarrättsrörelsens sida. Det romerska imperiet var säkert minst lika förtryckande mot många grupper, men ändå finns ingen uppmaning att kyrkan skulle verka för att omdana den politiska ordningen. Slavar uppmanas t.ex. att lyda sina jordiska herrar.”

     Menar du alltså att det var fel av Rosa Parks att vägra ge sin sittplats i bussen till en vit man eftersom segregationslagarna påbjöd att hon skulle det? https://sv.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
     Var det fel av medborgarrättsrörelsen att protestera och ta plats och sätta sig på ”White only”-restauranger och andra segregerade platser, trots att dessa lagar privilegierade vita över svarta och sanktionerade fruktansvärt hat och våld från vita mot svarta? https://www.voanews.com/usa/non-violence-was-key-civil-rights-movement
     För mig är det en fullständigt gåta hur man som kristen kan komma till den slutsatsen. Svarta i USA utstod fruktansvärd förföljelse och många ville hämnas för det onda man bedrev mot dem. Men medborgarrättsrörelsen med ML King i spetsen valde istället kärleksfullt, icke-våldsligt motstånd. Hur kan du påstå att det hade varit bättre om de varit närmast passiva och höll sig inom lagens gränser, trots att lagen knappt gav dem någon möjlighet att påverka överhuvudtaget?

     Jämförelsen med det romerska imperiet haltar rejält, för i NT finns en massa bud som totalt underminerade den rådande samhällsordningen i det romerska imperiet. Slavar, barn och kvinnor räknades inte som fullt mänskliga, men bland kristna rådde Paulus bud ”Här finn inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, för alla är vi ett i Kristus”. Dessutom var urkyrkans vägran att erkänna kejsaren som herre ett uttryck för tydligt politiskt motstånd. Jag tror du syftar på att Paulus inte uppmanade de kristna att bli imperiets kejsare, vilket jag helt och hållet instämmer i. Men det är en helt annan sak än att inte förändra eller göra motstånd mot samhällsordningen. Jag tror att skälet till att Paulus och andra kyrkoledare inte manade kyrkan att göra mer öppet och tydligt motstånd mot romerska riket och mer uttalat förändra samhällssystemen för alla – genom att exempelvis avskaffa slaveriet – var att det ännu var otänkbart att kyrkan skulle ha sådan makt. Man var främst en rörelse bland fattiga, svaga och marginaliserade som förföljdes extremt hårt av romarriket, och man var ännu inte så många som man skulle komma att bli. Det var då inte för att det var fel att försöka förändra hela samhällssystemet som de inte talade i sådana termer, utan för att det var närmast otänkbart att de skulle lyckas under apostlarnas livsstid. Vad tänker du om denna förklaring?

     I det långa loppet var det ju trots allt genom kristna som hävdade sig försvara bibliska principer som slavhandeln och slaveriet formellt avskaffades 1800 år senare. Gjorde då sådana som den bekännande kristne abolitionistledaren William Wilberforce fel när han verkade för denna radikala samhällsförändring? https://sv.wikipedia.org/wiki/William_Wilberforce
     Eller var någonstans på vägen mellan romerska riket och 1800-talets Storbritannien blev det legitimt att verka för detta?

     Det märkligaste med din position är att den ställer dig mot hela andan bakom Martin Luther King-priset. Varför kritiserar du inte hela priset i sig och att man har en dag till minne av Martin Luther King istället för att bara kritisera att priset delas ut till en viss rörelse just i år?

     Gilla

 4. Hej Jacob, tack för synpunkter på min artikel om Martin Luther King priset. Min kritik mot Roger Hallam och civil olydnad som leder till höga kostnader och skadegörelse, det har vi klarat ut, och i varje fall svenska grenen av Extinction Rebellion tar avstånd från detta. Fine. Jag tror också på civil olydnad i specifika situationer, framförallt när det handlar om mycket orättfärdighet, och det finns bristande medvetenhet hos makthavare, beslutsfattare och opinion. Instrumentet måste dock hanteras varsamt så att det inte blir kontraproduktivt. Klimatfrågan innebär gigantiska utmaningar men jag tror det är viktigt att på samma sätt som vi utgår från och respekterar klimatforskningen så måste vi också utgå från forskning och fakta vid genomförandet av klimatåtgärder för att det inte ska bli kontraproduktivt. Det är inte bra att en miljöorganisation föreslår mål som är helt ogenomförbara och det ger bara näring åt klimatskeptikerna som hävdar att de som vill föreslå radikala klimatåtgärder är extrema och inte värda att lyssna på. Det är frustrerande att klimatåtgärderna går så långsamt men enda möjligheten är att fortsätta jobba med opinionsbildning och teknisk utveckling och forskning för att minska utsläppen. Självklart behövs det ständig opinionsbildning men mycket tveksam till idén om medborgarråd som i varje fall enligt Extinction Rebellion internationellt, ska vara överställd politiska organ. Det som är oroande är att väljarna i växande utsträckning röstar på partier som är klimatskeptiska eller i varje fall inte vill vara drivande i att lösa problemen. Det finns mycket mer att säga om detta, men detta var en kort kommentar.
  allt gott och Guds välsignelse,
  Stefan Sw

  Gilla

  1. Hej Stefan och tack för ditt svar!

   Gott att vi är överens om att civil olydnad kan vara rättfärdigt i vissa situationer. De villkor du anger – ”när det handlar om mycket orättfärdighet, och det finns bristande medvetenhet hos makthavare, beslutsfattare och opinion” – menar jag är uppfyllda. Makthavare och allmänhet har bristande medvetenhet om allvaret i situationen, eller i varje fall bristande medvetenhet om hur radikala samhällsförändringar som krävs. Och vi ser mycket orättfärdighet eftersom människor fortsätter leva på ett sätt som kräver fyra jordklot (i Sverige). En poäng jag ser med den civila olydnaden, och som XR själva anger som tanke med deras metoder, är att väcka uppmärksamhet och samla många människor. Detta baserat på Erica Chenoweths studie av civila motståndsrörelser som alltid åstadkommit radikal samhällsförändring då de varit ickevåldsliga och samlat 3,5% av befolkningen. Det vore spännande att diskutera effektiviteten i XR:s och andra metoder i ljuset av denna forskning med dig! Mer om den här:
   https://www.bbc.com/future/article/20190513-it-only-takes-35-of-people-to-change-the-world

   Allt gott,
   Jacob

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s