Avskaffa sakramenten

Nattvarden, bild av John Snyder
Nattvarden, bild av John Snyder

Om vi skulle fråga Petrus, Paulus eller någon annan av apostlarna vad ett sakrament är och/eller hur många av dessa som finns skulle de förmodligen titta frågande på oss. Förutom det faktum att sakrament är latin så existerade ingen sakramentskategorisering. Även om dop, nattvard och smörjande av de sjuka praktiserades i urkyrkan så placerades de inte i samma fack, och teologin bakom handlingarnas signifikans och betydelse var outvecklad.

Termen ”sakrament” och sakramental teologi uppstod istället i 200-talets Nordafrika, när Tertullianus valde att översätta grekiskans mysterion med sacramentum. Nya Testamentet nämner mysterion flera gånger men då aldrig med åsyftning på kyrkliga handlingar utan på Guds frälsningsverk i Kristus (Kol 1:27, 1 Tim 3:16). Tertullianus menade att detta frälsningsmysterium konkretiseras och förkroppsligas genom vissa liturgiska handlingar.

Augustinus, också han nordafrikan, kom att utveckla denna tanke och skapade sakramentsdefinitionen ”ett synligt tecken på osynlig nåd”. Med ”tecken” menades inte en symbolhandling, utan nåden verkar i själva sakramentet samtidigt som Guds nåd står över och är oberoende av sakramentet. Augustinus definition är bred, och själv inkluderade han saker som i princip ingen idag anser vara sakrament, såsom trosbekännelsen och Herrens bön.

Tiden gick och katolska kyrkan utvecklade sju sakrament: dop, konfirmation, nattvard, vigsel, bikt, prästvigning och ”sista smörjelsen”, som under 1900-talet ändrades till ”de sjukas sakrament”. Dessa förrättades av präster och biskopar. Tidigt började man debattera om präster som gjort allvarliga synder verkligen var värdiga att förrätta sakrament, och den linje som fick konsensus i kyrkan sa att de var det: sakramentets helighet är inte beroende på en individs moral utan på Guds nåd. Sakramenten är ex opere operato, de får sin funktion, roll och verkan utifrån det frälsningsverk Gud redan har åstadkommit, och befläckas inte av prästens synder.

Under reformationen hävdade protestanterna att katolikernas sakrament var för många, och de flesta erkände bara dop och nattvard som giltiga sakrament (Luther tillade inledningsvis också bikten, men betonade dop och nattvard mycket mer). Detta berodde på att många protestanter dels ville ha sakrament som är tydligt förordnade i Skriften, dels bygger på ett synligt yttre tecken, såsom dopets vatten och nattvardens bröd och vin. Smörjande av de sjuka med olja ingick dock inte trots att det uppfyller båda dessa kriterier, vilket troligtvis berodde på att detta sakrament i katolska kyrkan hade utvecklats till smörjelse av endast de döende, vilket saknar bibliskt stöd. Katolska kyrkan håller fast vid sina sju och bekänner sig till Peter Lombards komplexa definition av vad ett sakrament är som inte är bundet till fysiska tecken men som samtidigt exkluderar saker som trosbekännelsen och Herrens bön.

Den katolska sakramentsdefinitionen är uppenbart godtycklig, men så är också den protestantiska. Det jag framför allt har problem med är när man definierar kyrkan utifrån denna godtyckliga sakramentslista – både Luther och Calvin sa att kyrkan är ”där ordet förkunnas och sakramenten förvaltas”. Eftersom de godtyckligt utan biblisk grund bestämt sig för att dop och nattvard men inte hjälp till de fattiga eller helande av sjuka är sakrament, blir konsekvensen att de senare kan tonas ned eller helt och hållet utelämnas. Och så bråkar man med katolikerna som har en annan sakramentsindelning, trots att sakramentskategoriseringen inte finns i Bibeln! Så mycket för ”sola scriptura”. Antingen tycker jag att man ska sluta tala om sakrament eller, likt den ortodoxa traditionen, bekänna att kyrkan är sakramental i allt den gör.

119 kommentarer

 1. Den lutherska Svenska kyrkan svävar lite på målet angående antal sakrament. Ett sakrament ska vara insiftat av Jesus, ha ett synligt jordiskt tecken och ge en andlig gåva.
  Därför är dop och nattvard odiskutabla. Men bikt och sjukas smörjelse anses av många som sakrament.

  Odugliga präster skrämmer numera bort folk. Men tänk en tid när man inte kunde ta sig nån annanstans och var utlämnad till en förfallen sockenpräst. Det är där läran om sakramentens giltighet hör hemma i första hand. Men även idag vet vi inte alltid om prästen är ”fullkomlig”. Och vem är stadd att avgöra och döma?

  Sakramenten ska ge tröst och styrka för att göra goda gärningar. Ge mod att vittna.

  Sen måste vi ha den insikten att allt detta är till för detta livet. I evighetens perspektiv är det bara Jesus vi har att hålla oss vid. Tilliten till vad han gjort för oss och till hans kärlek. Inget/ingen annan än Jesus frälser oss.

  Gilla

 2. Bra inlägg Micael. För mig är Guds Ord vägledande, där tron på vår skapare leder församlingen in på den rätta vägen och som är helt avgörande. Detta bibelställe kan sammanfatta hela bibeln.

  ”Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.”
  (Apg.2:38-39)

  Då man förstår detta bibelställe rätt att Jesu missionsbefallning i Matt.28:19 talar om Guds egenskaper och där Apg.2:38-39 säger oss vad Gud heter, vad Guds namn är, då förstår vi att Herren Jesus Kristus är GUD. Herren i gamla testamentet är Herren i nya testamentet. Det är samma Gud.

  Då kan vi sammanfatta vår tro i Efe.4:5
  ”en Herre (Jesus Kristus), en tro (på Jesus Kristus), ett dop (i Jesu Kristi namn), en Gud (Jesus Kristus), som är allas Fader (enl. Joh.10:38).

  Den katolska smörjan med de sju sakramenten kan vi därför avvisa, eftersom detta är en villolära.

  Guds frid
  lärjungen

  Gilla

 3. Amen guds rike är inte in endast i ordet, men i kraft som har makt över himmel riket och detta är kraft vi behöver idag att inte hamna under lagen strängaes börda .I kristus vi lever in fria in den Heliga Andens kraft och ledning och låt inget för binda oss och gör oss slavar in livets välsignelse i Herren, tack med välsignelse ,keijo södertälje

  Gilla

 4. Så man ska bara läsa som det står och avskaffa sakramenten…

  Hihi. Hur läser man som det står o hur många sakrament ska avskaffas?

  Man häpnar över dessa ord och gläds över att vara upptagen i Kyrkans fulla gemenskap, där Guds ord verkligen förkunnas och sakramenten dagligen brukas, så att ”Guds ord i mitt liv får råda”.

  Säg nej till luthers reduktion. Säg nej till att bara två lutherska sinnen tar överhand; den värkande gumpen och det värkande örat.

  Kata Holicos!

  Gilla

  1. Det räcker med Guds Ord, eftersom det är inspirerat av Herren själv. Vi behöver inga tillägg som katolska kyrkan gjort. Vi kan däremot återinföra det som katolska kyrkan tog bort, nämligen att döpa i Jesu Kristi namn enl. Apg.2:38-39. Det blir så luddigt att döpa i bara Faderns, Sonens och den helige Andes namn eftersom detta är bara egenskaper som Gud har. Problemet med detta är att djävulen ger sig också ut för att vara allas fader. Om vi däremot åkallar Herrens namn, så tystnar alla onda andemakter, det utgår kraft från namnet, eftersom dessa måste lyda och gå ner på knä i Jesu Kristi namn.

   Katolska kyrkans lära ska egentligen heta Konstantins lära och har ingenting med den apostoliska läran att göra.

   Gud frid
   lärjungen

   Gilla

   1. Lärjungen: Den trinitariska formeln kommer inte från Konstantin. Att döpa i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn uppmanar ju Jesus oss att göra i Matt 28:19, och Han sa att vi ska be ”Vår Fader”.

    Frid,
    Micael

    Gilla

 5. Lärjungen

  Tack för tipsen. Jag passar på allt du skrev. Och tar jättehjärna en diskusion med dig när du inte bara har som enda mål att spy galla över något du ö h t inte greppar…

  Allt gott

  Gilla

  1. Hej!

   Den förre Påven Johannes, sade en gång vid ett tillfälle
   ”De som har blivit döpt i Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, tillhör den katolska kyrkan, om de så vet om det eller ej”.

   I en gammal brasiliansk bibel återfinner vi följande kommentar:
   ” Enligt den Heliga Skriften döpte de första församlingarna bara i Herren Jesu namn. Men vi, den Romersk-Katolska kyrkan, förändrade detta vid kyrkomötet i Nicaea år 325 e.Kr. Sedan dess har vi följt dopformuleringen ” i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn”.

   Sammanfattning: Det är fantastiskt att dopet i Herren Jesu Kristi namn har återupprättats i vår tid. Församlingen ska döpa enl. Apg. 2:38-39, d.v.s. i Jesu Kristi namn för då uppfylls Matt.28:19, eftersom Hela gudomens fullhet bor i Jesus Kristus. OBS! HELA gudomen är i Jesus, eftersom han är uppenbarelsen vem Gud är.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. Hej lärjungen!

    Den brasilianska bibeln, vad det nu är för källa, har dock helt fel. Den trinitariska dopformeln var det som sagt Jesus själv som var först med och den uppmanas kristna använda redan i Didaché som skrevs ca år 100:

    ”Angående dopet, döp så här:
    Efter att först ha undervisat och tränat i allt det ni här har hört, så ska ni döpa i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, i rinnande vatten. Men om du inte har något rinnande vatten, döp då i annat vatten, och om du inte kan döpa i kallt vatten, gör det i varmt. Skulle du inte ha något av det, häll då vatten på huvudet tre gånger, i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.” (Did. 7:1-3)

    Och din teologi om att Jesus är Fadern och Anden lika mycket som Han är Sonen är närmast modalistisk, vilket alltid varit en liten minoritetsposition i kyrkan.

    Guds frid!

    Gilla

    1. Micael, du har fel när du kallar Fadern och Sonen och den helige Ande en trinitarisk beskrivning. Jag tror också på alla tre, men de förhåller sig inte till varandra som den trinitariska formeln påstår. Trinitarisk är så mycket mer invecklat och mot bibeln motsägande påståenden.

     Vi vet att Fadern i NT är identisk med Gud eftersom Gud är Jesu Kristi Gud och Fader. Ett välkänt uttalande av både Jesus, Johannes och Paulus använder. Textreferenser kan du få om du inte vet var det står.

     Då har vi bibelns egen redogörelse för förhållandet Fader & Son. Sedan ha vi Anden som är Guds Ande, d v s Faderns Ande. Därmed är detta utrett med bibelns egna ord utan påhittade ord som ”Gud Sonen”. Man slipper också tro på obibliska läror.
     Hoppas att du älskar sanningen mer än Kyrkans läror?
     Med önskan om välsignelse från Jesu Kristi Gud och Fader!

     Ps/ I det s k GT står Anden alltid i förbindelse med Gud, typ ”Guds Ande” eller ”min helige Ande”. Detta styrker ytterligare att Anden inte är en separat person utan Guds Ande, liksom din människoande är samma person som du. /Ds

     Gilla

     1. Hej SÅ!

      Alldeles rätt att Fadern är Guds Ande, som också är den Heliges Ande, men sen ska vi inte heller glömma bort följande bibelcitat:
      ”Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: ”Abba! Fader!”
      (Gal.4:6)

      Se där ja, Den Heliges Ande är ju ingen mindre än Sonens Ande.

      Jesus kristus = ”Jesus sade till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: ”Jag Är”, redan innan Abraham blev till” (grek. ego eimi. Se 2 Mos. 3:14f)
      (Joh. 8:58)

      Sammanfattning: Gud är Ande och har uppenbarat sig i Jesus kristus som är Herren.

      Guds frid
      lärjungen

      Gilla

      1. ”Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: ”Abba! Fader!”
       (Gal.4:6)

       Se där ja, Den Heliges Ande är ju ingen mindre än Sonens Ande.

       – Det är en klar fördel om du skulle förstå vad texter säger.
       Mvh

       Gilla

    2. Hej Micael!

     Didaché tillhör inte Guds inspirerade ord och bör betraktas som en skrift som förvarats och använts flitigt av segraren från Nicea. Det första århundradet döptes alla enl Apg.2:38-39 i Jesu kristi namn för det är ju namnet som titlarna avser. Matt.28:19 = Guds egenskaper och Apg.2:38-39 = Guds namn.

     Frid lärjungen

     Gilla

    3. Till Micael!

     Oj du har fortfarande inte förstått min tro. Då skickar jag följande citat från Justinus Martyren.

     Justinus Martyren, dialog med Trypho
     Kapitel Lx1-Visdomen är född av Fadern, som eld från eld
     ”Jag skall ge er en annan vittnesbörd, mina vänner,”sa jag,” från skiften, att Gud födde i början, innan alla varelser, en viss förnuftig makt som utgår från sig själv, som är kallad genom den Helige Ande, nu Herrens härlighet, nu Sonen, åter Visheten, återigen Ängeln, sedan Gud, och därefter Herren och Ordet, och vid ett annat tillfälle kallar han sig själv för Hövitsmannen (anförare för Herrens här, ), när han visade sig i mänsklig form för Josua , Nuns son. För han kan kallas alla dessa namn, eftersom han hjälper Faderns vilja, och eftersom han var född av Fadern genom en viljeakt, precis som vi ser händer hos oss, när vi ger ut några ord, avla vi ordet

     Du ser Micael, inte är det här tre personer i gudomen. Det är ju Gud som är Ande som fött sig en uppenbarelsekropp i Kristus och där ingen kan komma till Gud annat än genom Sonen.

     Ingen har ju någonsin sett eller hört Fadern Gud. Läs själv:

     ”Ja, Fadern, som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. Hans röst haven I aldrig någonsin hört, ej heller haven I sett hans gestalt,” (Joh. 5:37)

     ”Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.”
     ( Joh. 1:18)

     Från Reformationsbibeln hämtar vi följande text:
     ”Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Guden, som är vid Faderns bröst, han har uppenbarat honom”
     (Joh. 1:18) med hänvisningstexten som visar att Sonen är den enfödde Guden.

     Sammanfattning: När man är döpt i Jesu Kristi namn enl. Apg.2:38-39 så har man uppfyllt det som Jesus sade i Matt. 28:19, för det har den Helige Ande vittnat om på pingstdagen till de första kristna. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen,,,VEM? Jo Herren Jesus Kristus.

     Guds frid
     Lärjungen

     Gilla

 6. Som sagt.

  Dialog kan vi ha, när du vill vara konstrutiv, och inte bara kasta upp egenpåhittade missuppfattningar.

  Denna nivå sänker inte jag mig till.

  Allt gott så länge.

  Gilla

  1. Hejsan!

   Eftersom jag vill låta bibeln vara mitt rättesnöre och inte människors egna tolkningar, så är ju Apg. 2:38-39 i förhållande till Matt.28:19, en bra början att diskutera olika frågeställningar.

   Varför motsätter sig katoliker att låta döpa sig enl. Apg. 2:38-39. Om du skickar brev till påven och ber honom sammanställa de historiska svaren, varför katolska kyrkan valde att döpa i titlarna istället, så hamnar vi snart på samma våglängd , du och jag.

   Jag vet nämligen svaret, men jag ger dig själv chansen att ta reda på det.

   Alltså varför motsätter sig katoliker att låta döpa sig i Jesu Kristi namn?
   Guds frid till dig
   lärjungen

   Gilla

 7. Lärljungen

  Det är inte svårt att förstå dig.

  Du tolkar texter som du själv vill, med egocentriska, antikatolska och rätt fantasifulla drag. Sånt är legio.

  Trots ditt namn verkar du ö h t inte lära dig något av 2000 år av meditation, tolkning o reception av det gudomliga Ordet.

  Och sen framstår du (nog) som fullständigt obildbar om dina meningsmotståndare.

  Detta är inget nytt, osvenskt, ovanligt eller ens oprotestantiskt.

  Det återstår att se om du kan ta dig ur din hitte-på-bubbla och faktiskt förstå andras position. I dagsläget har jag lite hopp om den förändringen. Dina hjulspår är grova, djupa och leriga.

  Varför inte hellre ha det glatt på is, än att gå i lera o sörja… 🙂

  Gilla

  1. Till annorzzz!

   Och vad var frågan?

   Att du har en oförskämd katolsk-Livets Ord ande i dig ser jag genom ditt sätt att skriva. Du kan inte skilja mellan sak och person.

   Jag dömer ut den katolska läran och inte dig. Du gör tvärtom d.v.s dömer mig men kan inte säga varför.

   När jag vittnar om dopet i Jesu kristi namn enl. Apg.2:38-39, då vet jag att de onda andarna som bor i människor lockas fram till strid. De hatar detta bibelställe. Du får gärna attackera mig, men går du emot Guds Ord (Apg.2:38-39) så gräver du din egen grav. Människor har fått canser och elände för mindre ting när de smutskastar Herrens Ord.

   Det är bara ett varningens ord till dig som är så oförskämd, för du är värd frälsningens krona du med.

   Jesu kristi kärlek till dig
   lärjungen

   Gilla

   1. Lärljungen

    Det är din avsaknad av argumentation – o låga antikatolicism – jag vänder mig emot.

    Att du inte tror jag blir frälst förstärker bara den patetiskt okunniga antikatolska framtoningen.

    Dig som person har jag ingen anledning att ha någon åsikt om. Så det är du som inte får ihop saken/personen.

    Lägg ner dina antikatolska utfall. Och lär dig argumentera.

    Allt gott

    Gilla

    1. Till annorzzz!

     Ställ gärna en rak fråga så kommer du få ett svar av mig. Fråga vad du vill.

     Jag ger dig denna frågeställning under tiden. Vad ser katolikerna för skillnad mellan dopformuleringen i Matt.28:19 och Apg.2:38-39?

     Stämmer inte den treenigaläran om man döper i bara Jesu Kristi namn?

     Guds frid
     lärjungen

     Gilla

     1. Var inte meningen att framhäva mig som ”sann” kristen, utan som sanningssökande snarare 🙂 Har mina brister och sitter inte på hela sanningen. bara för att tydliggöra

      Gilla

      1. Tack Samuel att du också försöker hjälpa vår älskade vän ”annorzzz.

       Tyvärr så tror jag att det kan finnas människor som inte kan komma till bättring eftersom de korsfäst Jesu Kristus på nytt.

       Guds frid och välsignelse till dig Samuel
       /lärjungen

       Gilla

   2. Ta det lugnt med retoriken, lärjungen.

    Sen när det gäller Apg 2:38-39, har det aldrig slagit dig att det både går bra att döpa i Faderns, Sonens och Andens namn och Jesu namn? Eller att de inte behöver vars synonymer? Att urkyrkan inte var så fäst vid vilka ord som sades utan i vilkens kraft handlingen utfördes? Jag skulle inte ha nåt problem att döpa någon i Jesu namn. Men det betyder inte att jag anser att Jesus är Fadern, eftersom det doesn’t make sense.

    Gilla

    1. Hej!

     Du har fortfarande missat det jag tidigare skrivit om.

     Fadern är Ande och är därmed allestädes närvarande. Han är överallt.
     Sonen är inte Fadern, men Guds Ande d.v.s. Fadern bor i Sonen. Sonen är kroppen gestalten. En ande är ingen person som kyrkorna lär. Varför?

     Två personer kan inte vara i en person, då blir det fel, men Guds Ande kan bo i en person. Skriften förklarar gudomen med få enkla ord i
     Joh. 10:38 ” Fadern är i mig (Jesus) och jag är i Fadern” Anden bor i personen fullt ut.

     Dessutom blir det fel om du bara döper i Jesu namn, för det finns många med det namnet. Du måste ta som det står i bibelns Apg. 2:38-39 och åkalla Herren vår Gud med ” Jesu kristi namn, eller Herren Jesu Kristi namn”. Då stannar alla onda andemakter upp, därför att de måste lyda och knäböja inför Jesus kristus. Ingen ond andemakt lyder dig om du befaller i Faderns namn, för djävulen är fader år hans barn.

     Vad gäller retoriken så gäller följande ” allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen, och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen” (Matt.16:19) Varför? Petrus fick nycklarna på pingstdagen och förklarade dopet i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn med Jesus Kristus som är namnet som titlarna pekar på. Var Petrus olydig då, som du menar Micael. Läs Apg. 2:38-39 en gång till och erkänn det vara Guds Ord.

     Guds frid
     lärjungen

     Gilla

     1. Hej! Både Fadern och Sonen tar sin boning i den som håller fast vid Kristi bud, enligt John 14: 23. Även Anden bor i den kristne. Din definition ”Två personer kan inte vara i en person, då blir det fel” stämmer inte ens med skriften.

      Gilla

      1. Nej Johannes det där är avgudadyrkan, flera gudar. Det talar inte den kristna tron om.
       För det första, vilken Ande bor i de troende? Svar: Guds Ande, den Helige Ande så klart, därför att skriften säger följande:

       ””Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: ”Abba! Fader!”
       (Gal.4:6)

       Johannes,, jag är en person och du är en annan person. Jag kan inte krypa in i dig,, visst,, däremot kan vi stå bredvid varann. Skulle andra människor tillbedja dig och mig så skulle deessa tillbedja flera gudar. Treenighetsläran är en lära där man tillber tre olika skiljda gudar. Det är djävulen (den okände fadern) som smygit sig in i tillbedjan. Avfallet tog sin början vid Nicea 325 och blev fullständig vid senare konciler.

       Rätt ska vara att Fadern är Ande och oskapad medans Sonen är förstfödd före skapelsen, från evighet. Anden som är osynlig kan därvid uppenbaras för det skapade (oss människor) genom att Gud själv fött sig en gestalt som han tagit sin fulla boning i. Fadern, Sonen och den Helige Ande blir vår Gud i Herren Jesus kristus.

       Joh. 10:38 ”Fadern är i mig (Jesus) och jag är i Fadern”
       Förklaring: Anden, oskapad är i personen Jesus, och personen Jesus är i Anden. Anden är Gud som kan vara allestädes närvarande över hela jorden, ja överallt samtidigt, medans Herren Jesus är Gud på den bestämda platsen.

       Här kan du få ett bra bibelställe som våra fäder såsom Irenaeus, Justinus Martyren, Eusebios från Caesarea skrev om då Gud visade sig i en mänsklig gestalt för Abraham. Gud både åt och drack och visade sig fullt synlig för Abraham. De skriver att det var ingen mindre än Guds Son som kom till Abraham.

       Irenaeus skriver i sin skrift ”Bevis för den apostoliska förkunnelsen” på sidan 46 följande:

       ” Vidare säger Mose att Guds Son kom och talade med Abraham. ( lite längre ned på sid. 46) Två av de tre var änglar, men en av dem var Guds Son. (Vidare lite längre ned på sidan 46. säger han följande) Det betyder att Sonen, just den som talade med Abraham, han som var Herren, fick makt att straffa sodomiterna…”

       Johannes har du med blivit lurad av skökokyrkorna och trott att Herren i gamla testamentet var Fadern då? Fadern är ju osynlig och Ande och ingen person. Gud är ju överallt.

       Frid
       lärjungen

       Gilla

     2. Lärjungen, du har fastnat i tankebanor som är både ologiska och obibliska. Det blir två Gudar utifrån ditt resonemang. Du är inte smartare än kyrkans fäder och de hade stora besvär med att konstruera treenighetsläran för att undgå både modalism och triteism. Deras förklaringar är visserligen också fel, men betydligt mer sofistikerade.
      Monoteim i ordets mening kan bara omfatta tron på en varelse eller person som är Gud. Alla andra teistiska filosofier är människoläror.

      Gilla

      1. Så du har fel. Gud kan bara tillbedjas i ande och sanning. Varför? Gud är Ande och vi kan aldrig göra oss en bild av Gud, för då blir det enl. skriften fel tillbedjan också. Så hur kan vi då tillbedja Herren? Jo, människan är ju skapad av Gud, till en varelse som består av ande kropp och själ. Det som ofta glöms bort är att vi är skapad till Guds avbild. Detta verkar många kristna ha glömt bort. Allstå denne Gud som är Ande och oskapad och som inte kan förändra sig något, d.v.s. den oskapade Guden är och förblir i den formen som han är och kan inte förändra sig något, HAN är i den formen FADERN. FADERN ÄR ANDE och en ande kan ingen se eller höra.

       Obs! nu att människan är inte bara skapad till en andevarelse. Vi består av kropp och själ också. Detta gör Gud med, halleluja. Men på vilket vis då? Kroppen har Fadern fött sig och det är inte samma sak som att vara oskapad. Guds kropp födde han själv innan himmel och jord skapdes. Detta är gjort från evighet. På det viset bor den oskapade formen (Guds Ande) i den födda kroppen (Hans kropp, Guds kropp). Fadern bor i Sonen.

       På det viset blir Fadern möjlig för oss att förstå genom att han uppenbarat sig i Sonen. Ingen kan komma till Fadern utom genom Sonen. Fadern och Sonen är ett. Den som har sett Sonen har sett Fadern.

       Det här är inte två eller tre personer i gudomen utan det är Guds Ande fullt ut i Jesus Kristus Guds kropp som är född innan himmel och jord skapades. Vi kan läsa ur Jerusalembekännelsen vilken Niceaformeln utgick efter, att Sonen är född före all tid, förstfödd av allt skapat. Kejsaren Konstantin och hans falska biskop Hosius av Cordova (257-357) tvingade mot majoriteten av biskoparna, till sig tillägget som ingår i Niceaformeln.

       ”Majoriteten av konciliet ville uttrycka Kristi gudom i enbart bibliska termer liksom Eusebios. Tillsammans med de andra gav han efter för kejsarens påtryckningar och antog uttrycket ”av samma väsen (homoousios) men liksom många andra gjorde han det långt ifrån helhjärtat.”

       Denna formulering som formaliserades av segraren blev ödesdiger, eftersom tolkningsutrymmet blev större och det stod ju inte på förrän katolska kyrkan började skena rakt ner i fördärvet. (Guds moder o.s.v.)

       Här följer Jerusalembekännelsen och se Sonen är född före skapelsen.

       ” Jerusalembekännelsen

       Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,skapare av allt vad synligt och osynligt är,

       och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds Ord,
       Gud av Gud, ljus av ljus, liv av liv, enfödd Son, förstfödd av allt skapat,
       född av Fadern före all tid, genom vilken allting har skapats,
       som blev kött för vår frälsnings skull och levde bland människorna
       och led och uppstod igen på tredje dagen och uppsteg till Fadern
       och skall komma åter i härlighet till att döma levande och döda.

       Vi tror också på en enda Helig Ande.”

       Gud, oskapad form och född form är fortfarande EN GUD i EN person. Jesus Kristus är hans namn.

       Frid
       lärjungen

       Gilla

 8. För att kasta in en brandfackla om sakrament (vilket är mysterion på gr o ofta förekommande i NT), så ta det sjunde sakramentet;

  INVÄNDNING: Smörjelse är inte ett sakrament och därmed behövs ingen biskopligt välsignad olja eller präst. Helandet sker genom tro.
  SVAR: Helandet är en central, men också dold, del i Kyrkans tro och liv. Vem har bestämt att detta inte är sakrament? Och hur skall helandets gåva handhas i kristenheten? Är de hysteriska helandekonferenserna vettiga?

  Katolsk tro tar sin utgångspunkt i Mark 6:13 (även Matt 16:15ff; 1 Kor 12:9, 30); ”smorde många sjuka med olja och botade dem” och Jak 5:14f;
  ”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.”

  Helande har i en del av den nykarismatisk kristenhet blivit ”big business”. Tyvärr görs ibland Gud till en ”kosmisk tomte” som ska uppfylla den troendes alla önskningar (”name it and clame it”). Detta förnekar Guds suveränitet, se t.ex. Jak 4:3; ”…får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär” och 1 Joh 5:14; ”…om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss”. Vissa lär även att alla kan bli helade av dem som har tillräcklig tro, i motsats till hela den kristna traditionen och Skriften. Tron är bakgrunden till helandet och inte dess orsak. Tro ger inte per automatik helande. Om det går lärjungen väl, får vi följa vår mästare och vi är kallade att bära Kristi kors och lidande enligt Matt 10:38 och Luk 14:27. Även Job hade det ”jobbigt” och han tillsammans med Pauli ”tagg” och hans lidande är en del av det kristna arvet. Lidandet är Guds megafon för att väcka en döv värld, som C.S. Lewis uttryckt det. Lidandet finns i vår värld som Guds pedagogik och som besk medicin. Lidandet är dock inte slutet eller ett mål i sig, se Upp 21:3f;
  ”Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

  Ibland ger sista smörjelsen tillfrisknande under jordelivet, men det finns ingen automatik eller magi i skeendet, utan Gud är suverän och vet vad Han behöver göra. Om personen behöver bära sin sjukdom och närmare följa Kristi lidande eller död, sker inget tillfrisknande. Om personens själ gagnas av ett helande verkar Gud detta. Men även om helande inte sker synligt eller direkt, är detta en rit med stor välsignelse. Sista smörjelsen är en fullbordan av bikten som tar bort moraliska svagheter hos mottagaren och efterskänker förlåtelse för allvarliga synder. När någon ligger för döden, sker oftast sista smörjelsen tillsammans med eukaristin, vilket kallas för ”viaticum”, vilket betyder vägkost utifrån lk 320. Eukaristin gör det extra tydligt att den smorde förenas med Jesu lidande. Sakramenten verkar synligt och osynligt, samt samverkar för att fullkomna allt. Guds frälsande verk bör få verka maximalt i oss, även när värken tar överhanden.”

  Gud vare tack för Kyrkan, sakramenten och Hans ogreppbara nåd som flöder i allt, med starkast i Kyrkans mitt…

  Gilla

 9. Lärljungen

  Jag har väldigt få frågor som jag känner är brinnande och som jag nyfiket vill att du svarar på.

  Jag kan dock gärna fråga hur du tror att Kyrkan ser på andra kristna (vilket förmodligen är helt motsatt vad hon tror)?

  Men eftersom du vet så mycket om oss, får du gärna lägga ut texten.

  Allt gott

  Gilla

 10. Den sanna kyrkan bör ha denna betraktelse till andra kyrkor och då vill jag hänvisa till följande skriftställe, Efe.4:3-6
  ”och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse — en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.”

  Vi måste ju ha samma tro och vi kan ju bara tro på Herren Jesus Kristus, för i honom bor ju hela gudomens fullhet,,obs! hela gudomens fullhet lekamligen. (Kol.2:9)

  Guds frid
  lärjungen

  Gilla

 11. Lärjungen

  Du svarade ö h t inte på frågan…

  Är du oförmögen, eller spelar du dum (typ red herring)

  Gilla

  1. Jag skriver till dig annorzz i liknelser eller citerar Guds Ord. Detta gör jag för att kunna sprida det sanna evangeliumet. De som är utvalda av Herren Jesus kommer kunna förstå det jag skriver medans djävulens barn inte ska förstå det jag skriver. Läs 1 Joh.3 kapitel som handlar om ”Guds barn och djävulens barn” och då kan du förstå varför du inte kan förstå allt det som jag skriver. Evangeliumet blir för dig en täckelse, som du inte kan se. Varför? Bara de som har sina namn skrivna i Livets bok kommer kunna se sanningen.

   Gud välsigne dig, vad som komma skall.
   lärjungen

   Gilla

 12. Lärjungen

  Du är totalt oresonabel o högfärdig o kan inte ens svara på de mest basala av frågor.

  Och nej Samuel jag är inte per definition otrevlig mot alla icke-katoliker. Men mot denna typ av antikatoliker kan inte mycket göras….

  Man skäms i deras ställe

  Gilla

 13. Samuel

  Jag klickade på länken o det räckte. Jag har i hela mitt liv mött antikatolicism o trott på den.

  Döda en fördom varje dag. Börja med 86 Reliker.

  INVÄNDNING: Reliker är en fruktansvärd import från hednisk religion.
  SVAR: Reliker är en naturlig del av en biblisk tro, se Josefs ben i 2 Mos 13:19; mannat i 2 Mos 16:32ff; Arons stav i 4 Mos 17:10 och Arken i Hebr 9:4. Läs också 2 Kung 2:13f, där Elias mantel används för att slå med den på vattnet och det delar sig. Se speciellt 2 Kung 13:21 ”…när den döde kom i beröring med Elishas benknoter fick han liv igen…”. I NT är grunden till reliker i Matt 14:35f, om tofsen på Kristi mantel; Mark 5:28, om Kristi mantel. Vidare i Apg 19:11f, finns dukar och plagg av St Paulus som helar sjuka. Mycket tidigt, redan på 100-talet, har vi belägg för att Kyrkan använde reliker och att urkyrkan firade deras himmelska födelsedag över deras gravar, vilket Kyrkan har fortsatt att göra ända till idag. Reliker är inte suspekta och fejk, då de flesta är autentiska, mycket väl belagda, se CRUZ i Relics. Eller läs om svepeduken i Turin eller ”Lancianohostian”. En intressant sak är att en av de sex europeiska skyddspatronerna ligger en i en protestantisk församlingskyrka i Vadstena… Även reliker finns omnämnt tidigt, se citat från 100-talet i de apostoliska fäderna, Polykarpos Martyrium 18:2f (även 17:1c);
  ”Sedan samlade vi hans ben, som är dyrbarare än ädla stenar och mer värda än guld och lade dem på ett passande ställe. I den mån det är möjligt skall Herren låta oss samlas där i jubel och glädje och fira årsdagen av hans martyrium, till minne av dem som förut kämpat och till övning och förberedelse för dem som skall kämpa.”

  Tänk om himlen hänger ihop med jorden! Tänk om den som lidit och segrat för alla, offras på samma plats där de återköpta vilar. Vågar du tro att helighet smittar? Vågar du vörda en helig, sann och levande ”idol”, som umgåtts ”för mycket” med Gud?

  Gilla

  1. intressanta bibeltexter där, ska kolla igenom dem och jämföra med den katolska kyrkan lite mer innan jag säger mer. Har du hunnit att se dokumentärfilmen föresten? De tar upp kyrkohistorien och hur mycket av gammal babylonisk avgudadyrkan som ännu lever kvar i katolska kyrkan, symboler, metoder mm.
   Jag är ingen expert på kyrkans historia, du kanske är det och kan göra en mer rättvis bedömning av sanningshalten i vad som presenteras i filmen.

   mvh

   Gilla

  1. Skriv nu din fråga som berör bibelns lära, för detta är en blogg som berör teologiska frågor och inte personangrepp. Jag ger alltid svar till dem som frågar om saker som berör bibeln. Jag kan ta om min fråga som berör bibeln och som du aldrig svarade på.

   Varför döper inte den katolska kyrkan enl. Apg.2:38-39, alltså omvända sig först och därefter döpa sig i Jesu Kristi namn? Har du någon förklaring till detta.

   Frid
   lärjungen

   Gilla

  1. Jag förstår att du inte mår riktigt bra. Dock kan du bli befriad av Jesus. Jag ska be att du får uppleva Jesu frälsning med.

   Jesu Kristi kärlek till dig
   lärjungen

   Gilla

 14. Jag mår hur bra som helst (lyssnar på Birro).

  Du beter dig inte bara omoget utan fullständigt dömande, utan tillstymmelse till förståelse för något utanför din bubbla…

  Kyrie eleison!

  Gilla

  1. Ok annorzzz, jag förstår att det är jobbigt att vara katolsk Livets Ordare idag. På sajten Aletheia har ju Ulf Ekman avslöjats som den s.k. ”Aposteln”. De har verkligen gjort bort sig i Ukraina.

   Synd att Livets Ord är på väg mot Rom och den katolska läran. Det blir nog inte många kvar på Livets Ord nu.

   Jag kan hjälpa dig att få frid om du vill. Du har säkert som katolik läst de tidiga fäderna och jag rekomenderar dig att själv läsa Irenaeus ” Bevis för den apostliska förkunnelsen” en gång till, samt läsa på nätet alla skrifter som Justinus Martyren skrivit.

   Det är en stor villfarelse för många samfund och kyrkor idag i hela sverige, så dessa tidiga fäder ger bibeln en ännu större förståelse.

   Kom gärna med frågor så hjälper jag dig gärna.

   Guds frid till dig.
   lärjungen

   Gilla

 15. Lärungen

  Du verkar fatta i slow-motion (är du med i you-tubes trögfattarförening o ekonom).

  Jag har läst massor. Jag ser kyrkofädernas, apostlarnas o NT:s författares enormt tydliga o klara katolicism (tydligen också några LO-are).

  Vad du ser o läser in är för mig helt irrelevant.

  Åtminstonde tills du svarat på min superenkla o raka fråga. Omm du inte har förmågan att svara på den, säger det massor om din läsförståelse, uppfattningsförmåga och intellektuella hederlighet.

  Hitills har du visat dig oerhört slak på ”den styva linan”. Ja jag rodnar o skäms i ditt ställe faktiskt.

  PS Birro skulle jag lätt – däremot – kunna ställt många frågor till. Han har till skillnad från dig mitt förtroende. Och kan läsa en text och begripa saker. Och formulera sig. Och har humor. OSV. Fast jag flydde kommersen i ”Världen Idag-templet”. Hade jag haft en piska, kanske jag gjort en scen omm jag varit pingstvän. DS

  Hjälp mig nu att få något pyttelitet förtroende för dig och din läsförståelse (läs katolikilliteranism). Chocka mig o svara på frågan. Låt mig få bort min fördom, att alla antikatoliker är obildbara o ser rött när Kyrkan nämns. Låt mig inte få dö i tron att ni allihop faktiskt är kyrkligt ohjälpligt illiterata. Ja hjälp min otroligt oroliga otro.

  Fast jag börjar tappa hoppet o tron på er förmåga. Kärleken finns dock kvar. En trolig rolig tro på att protest-Svensson inte i evighet ska fastna i protest-vinkelvolten, utan faktiskt se och förstå den stora kyrkliga världen utan hat, missförstånd och nedärvd inprogrammerad okunnig antikatolicism.

  Ett sånt hopp är det sista som överger katoliken.

  I trohet o kärlek till sanningen;

  Chocka mig

  Amor vincit omnia

  Gilla

  1. Till annorzzz!

   Om jag uppfattade din fråga så var den följande som du frågade:
   ”Jag kan dock gärna fråga hur du tror att Kyrkan ser på andra kristna (vilket förmodligen är helt motsatt vad hon tror)?”

   Då blir mitt svar som jag tidigare skrev följande och jag ska förtydliga detta svar så du förstår det bättre.

   Svaret blev:
   ”Den sanna kyrkan bör ha denna betraktelse till andra kyrkor och då vill jag hänvisa till följande skriftställe, Efe.4:3-6
   ”och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse — en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.”

   Mitt förtydligade till detta svar är följande: Det finns bara en sanning och den predikas av den sanna församlingen. De följer och lyder Guds Ord till 100%. Alla andra kyrkor och samfund som går emot något litet frälsningsavgörande i dett Guds Ordet är falska förkunnare.

   Då kan vi förtydliga Efe. 4:5 och se om din tro håller inför Guds Ord.
   ”en Herre (Jesus Kristus), en tro (på Jesus Kristus), ett dop (i Jesu Kristi namn), en Gud (Jesus Kristus), som är allas Fader (se Joh.10:38)”

   De som inte kan förkunna enl. denna uppenbarelse vem Jesus är predikar således ett annat evangelium.

   Katolicismen och Livets Ord har en idoldyrkan i Påven resp. Ulf Ekman och ser man bara den minsta lilla antydan till människor som står framför Jesus kristus och vill själva glänsa före honom så är det en falsk lära. Jesus delar ingen ära med människor. Det är bara genom honom och i honom som vi kan bli frälst.

   Jesu Kristi kärlek till dig
   lärjungen

   Gilla

 16. Lärjungen

  Ser du att du inte lyckas svara på den enkla frågan?

  Omm inte, ger jag upp.
  Om du gör det kan du svara eller lägga ner all kontakt med mig.

  Allt gott

  Gilla

  1. Jag gav dig svaret nyss men du försöker provocera mig istället. Nu råkar jag veta detta att den katolska anden är lärd att just försöka provocera fram ondska hos medmänniskor. Detta lyckas du dock inte mot mig. Däremot visar du ditt rätta ansikte och vilken ande som bor i dig. (Du förstör för många katoliker som i sig kan vara väldigt fina människor)

   Den tro som jag har är samma som de tidiga fäderna hade. Dessa blev slaktade av den katolska anden, de första 300 åren. I den skepnaden såg vi dem hata sanningen med all ondska, då det plågade de första kristna med de mest avskyvärda dödsmetoder. De sågade itu dem, sträckte ut kropparna, skar dem med lerskärvor, brände dem på bål, män, kvinnor och barn, bara för att de försvarade sanningens evangelium.

   När inte detta hjälpte bytte denna katolska ande skepnad till att bli högkyrklig och tillsammans med statsmakten förbjuda all annan tro i romarriket år 380. Det stod inte på förrän denna falska kyrka började undervisa om gudsmoder, tillbedjan av döda benrester, avlatsbrev, skärselden o.s.v. Hela avfallet har kommit genom den katolska kyrkans lära. Därför är det många pedofiler inom den katolska kyrkan och dess prästerskap.

   Med den fulla sanna tron lockas den katolska anden fram ur mörkret, såsom den var i begynnelsen. Den blir då väldigt vred och arg. Många milijoner sanna kristna har den katolska kyrkan avrättat under den mörka medeltiden.

   Jesu Kristi nåd och barmahärtighet över dig annorzzz, önskar jag dig.
   /lärjungen

   Gilla

 17. Samuel

  Jag känner väl till dessa anklagelser, som kommer ifrån Hislop. Jag har skrivit utförligt om detta. Sök om ”blabynoniemyter”.

  Allt gott

  Gilla

  1. Myterna besannas ju tyvärr i statyer och i andra symboler inom de katolska monumenten. Det kan ju vemsomhelst förstå, men sen vet jag inte vikten i dessa symboler dock

   Gilla

 18. Samuel

  Om nu detta är så sant, varför hoppade Woodrow (sök på honom o Hislop) av tåget?

  Läs på.

  Gilla

  1. Läste lite, men kolla hela dokumentären om du inte gjort det, för jag tror det är en del saker som dina källor inte behandlat

   Gilla

 19. Snälla lärungen

  Om du inte kan svara på frågan på ett rimligt sätt, kan du väl åtminstonde respektera att jag inte är intresserad av att käbbla med dig.

  Du är tröttsamt antikatolskt

  Gilla

 20. Vilken fråga ??

  Ställ din fråga nu då så kommer du få ett svar. Ok,,jättebra

  Frid
  lärjungen

  Gilla

  1. Tror grunden till missförståndet är att annorzzz i sin fråga syftade på katolska kyrkan (”Kyrkan”) medan du tänkte dig den ickekatolska kyrkan. Annorzzz fråga är helt enkelt hur du tror att katolska kyrkan ser på andra kristna. Det är dock väldigt omoget av annorzzz att inte förtydliga detta utan kommer med massa personangrepp och provokationer istället.

   Gilla

   1. Tack Micael Grenholm för ditt förtydligande. Det är lite synd att busungar ska förstöra din fina blogg med personangrepp och jag betraktar nog annorzz som en vakthund som skrämmer bort besökare.

    Din blogg är hedersam då du säkert ägnar lite extra tid åt att specialstudera varje bloggämne. Du gör ett intressant och bra arbete och jag brukar kopiera upp en del uppgifter som du skriver. Tack för det.

    Åter till frågan, så gav jag svar utefter min tro och hur den församlingen betraktar andra samfundsläror. Det svaret har jag redan gett i föregående inlägg.

    Huruvida katoliker ser på andra kristna kan jag inte uttala mig om, eftersom jag inte har den anden i mig. Det svaret har nog tyvärr anorzz redan gett oss och i andra bloggar såsom Aletheia och Bernt Isakssons blogg så är den katolska anden ungefär lika nedsättande. Böjar man specifisera Guds Ord och föra en diskussion i ämnet, så står det inte på förrän personangreppen framkommer.

    Hur människor beter sig beror helt enkelt på vilken ande de har i sig. Den kristne pekar hela tiden på Jesus kristus, medans villoläror ofta pekar på det skapade. Idoldyrkan av förkunnare är också vanlig bland dem och där får nog påven vara den högste idolen bland många människor.

    Jag avslutar inläggen på denna blogg tills anorzz skärpt till sig och kan skilja mellan sak och person.

    Guds rika välsignelse till dig Micael
    lärjungen

    Gilla

 21. Michael

  Min retorik är grundat i tidigare diskutioner med lärjungen. Och jag ber om ursäkt om du tar anstöt.

  Tycker inte du det är lite märkligt vad han säger om Kyrkan? Är det språkbruket ok?

  Du har helt rätt i tolkningen av min fråga. Jag väntar fortfarande med spänning på ett svar.

  Tyvärr misstänker jag att det inte kommer…

  Allt gott o sorry. Det som framstår som personangrepp är mest riktat åt det som betecknas som antikatolicism o som är en protestantisk farsot (dock är du lyckligtvis helt fri från detta hat).

  Allt gott

  Gilla

  1. Jag förstår inte ditt resonemang, de som är emot katolicismen förtjänar personangrepp? Samtidigt pratar du om protestantiska ”farsoter”. Den enda tendensen till ”hat” som jag sett i kommentarerna ovan är tyvärr från dig ”annorzzz”

   Vi som inte böjer oss för rom har en uppfattning av att det katolska systemet är en villolära, det är knappast av hat man varnar för den personliga tolkningen man har.
   Vad är kärlek utan sanning och vad är sanning utan kärlek, grunna lite på det 🙂

   Gilla

 22. Samuel

  Jag har sett den skit-filmen flera ggr. Och kritiserat den på Aletheia (sök själv så ser du diskusionen, den har dock publicerats flera ggr).

  Att koka ihop lögner, fabler o konspirationer är tyvärr rätt vanligt i sådana här sammanhang. Du kan se att jag diskuterar med en av filmskaparna också där… 🙂

  Jag skäms för den avgrundsvärt djupa nivån de sänker sig som tror på sånt här.

  Läs om Woodrow, googla Hislop, och döda en fördom varje dag.

  Gilla

 23. Samuel

  Jag ber om ursäkt om du kan tolka in hat till lärjungen i mina texter. Jag är knappast hatisk, men tycker att nivån är fruktansvärt låg…

  Antikatolicism är vad jag hatar, då den bygger på missförstånd, okunskap o illvilja.

  Jag älskar sanningen och därför blev jag katolik.

  Lästips; ”Catholicism & fundamentalism”.

  Läs o förfäras…

  Gilla

  1. Om du ska vara ett vittne för den lära du tror på kanske du bör tänka på att använda dig av en annan retorik. Tror inte att speciellt många kommer bli så intresserade av den tro du förmedlar när du använder dig av personangrepp istället för att visa på tålamod och respekt för individen du samtalar med.

   Andens frukter min vän. Har du dem? I sådana fall, varför syns de inte i dina texter?

   Gilla

 24. Samuel

  Jag är en syndare, därför blev jag katolik. Jag är inte perfekt. Att det låst sig med lärjungen kan jag bara beklaga, men det har en förhistoria (på bl a Mikael Karlendals blogg).

  Att jag sprider hat kan jag faktiskt inte se. Att jag använde olämpligt grova ord mot lärjungen kan jag bara beklaga. Jag väntar dock fortfarande på ett svar. Och den oerhörda okunskap som finns om Kyrkan borde lysa uppenbar för alla.

  Jag skäms faktiskt hur mycket nidbilder som sprids om den Kyrka som överallt, alltid och av alla har bekännts vara Kristi egen.

  Det skulle vara oerhört klädsamt om ni höjde nivån. Antikatoliker hatar sånt de har extremt lite kunskap om, och katoliker älskar det de känner från insidan.

  Gilla

  1. Jag har en annan kunskap än dig uppenbarligen. Jag avskyr inte katolicism bara för att jag inte vet allt om det, utan det lilla jag vet har avskräckt mig. Jag anser utifrån min bibeltolkning att katolicismen inte klarar sig, dels pga marias upphöjdhet , påvens, och massa olika helgon. Och massa andra saker, makt, rikedom, korståg, mm. På frukten ska vi ju känna igen dem, och jag tycker inte att den katolska kyrkan i helhet bär god frukt.

   Min fru som är från Indien t ex, hon var med en missions organisation i Calcutta, hon tillhör en pingstförsamling i Indien, och när nunnorna på Moder teresas hem fick reda på att hon tillhörde en pingstförsamling var hon inte lika välkommen. Även den katolska kyrkan i hennes hemstad mutar människor från andra samfund med ekonomisk ersättning för att gå med deras kyrkor, även hinduer. Visst, det finns ju enskilda fall säger du nu. Men det finns en mycket bra dokumentär om pedofili inom den katolska kyrkan, där mutor förekommer för att tysta brottsoffren. Och detta leddes av den fd påven Benedictus innan han blev påve. yippie kay ey

   Gilla

 25. Samuel, lärungen

  Har man stor lust att kasta upp nidbilder mot andra är ni just nu lysande exempel…

  Och märk väl att lärjungen inte förmår söka svar på frågan…
  Det var precis vad jag ville visa; er okunskap är grandios. På sån grund byggs just antikatolicism.

  Nu orkar jag nog inte käbbla mer med någon av er. Poängen är klar, ni har noll koll. Och där lämnar jag er…

  This speaks volumes…

  Vincit omnia veritas

  Gilla

  1. annorzzz

   Mycket om okunskap och oförmågor, och noll koll. Ja det kanske är så att bara en viss elit kan förstå sig på det katolska systemet, som på den gamla goda tiden när bibeln var tryckt på latin och bönderna var oförmögna att läsa den, vilket resulterade till att överheten kunde manipulera så mycket de ville 🙂

   Gilla

   1. Det är alldeles rätt Samuel. Man menar fortfarande att det är eliten med påven i spetsen som får Guds uppenbarelse och därför kan de bilda en symbios mellan Guds Ord och traditioner.

    Jag har studerat katolicismen ganska noggrant och vi får tacka Martin Luther att han vågade riskera sitt liv för att sprida läran om rättfärdiggörelsen. Jag tänkte att du Samuel kan vara intresserad av denna fina redogörelse.

    ”Hur Martin Luther identifierade ANTIKRIST i Påvedömet.

    Georg Spalatin , född den 17 januari 1484, död den 16 januari 1545 i Altenburg , var en tysk reformator , Martin Luthers vän och medarbetare i reformationsverket.

    Martin Luther studera profetiska Daniels bok och Uppenbarelseboken och Paulus brev till tessalonikerna där antikrist avslöjas. Spalatin skriver till sin vän: (martin Luther)
    ”Jag är definitivt mer självsäker och jag kan inte tvivla på att påven är antikrist verkliga … så … eftersom allt precis som hans liv, gärningar, ord och bud.”

    Luther var inte den enda ledare av reformationen, som avslöjade identiteten av Antikrist. Hela skaran av reformatorerna avslöja den sanna naturen av påvedömet. De ingår som Thomas Cranmer, John Wycliffe, John Huss, Jerome, John Knox och många andra. Detta är den verkliga anledningen till den romersk-katolska kyrkan mot reformatorerna håller Guds ord så hårt för att bekämpa …

    Martin luther såg Påvedömet som antikrist, genom att ha identifierat skriftens profetsior. Här är två utdrag från bibeln som Martin Luther hänvisade till.

    Daniel 7:25-27

    ”Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de skola givas i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid. 26Men dom skall bliva hållen, och hans välde skall tagas ifrån honom och fördärvas och förgöras i grund. 27Men rike och välde och storhet, utöver alla riken under himmelen, skall givas åt den Högstes heligas folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skola tjäna och lyda det.”

    Kommentar: Förändra heliga tider och lagar, vilket Katolska kyrkan hela tiden gjort.

    2 Tess. 2:3-12

    ” Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och ”Laglöshetens människa”, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall ”den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse — honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.”

    Kommentar: Upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Ja påven har ju all makt och kan förändra efter sin tolkning Guds ord.

    Genom Martin Luther kom reformationen även till Sverige vilket fick vårt land att börja blomstra upp från den värsta fattigdomen. Det var Guds välsignelse som blev utgjuten över stora delar av Sverige, eftersom vi tog emot Guds ljus för den tidsåldern. Martin Luther var den tidens sanna budbärare som Gud hade skickat till oss.

    Hur Skökan, Påvedömet får sin dom från Gud , kan vi läsa i Uppenbarelseboken kap. 17 och 18. vilket överensstämmer med det som står i Daniels bok.

    DETTA KOMMER ATT SKE MYCKET SNART

    Guds frid
    Lärjungen

    (Från sajten Apg.29)

    Protestanterna på Luthers tid hyste inga tvivel. Luther sade:
    ”Tidigare sade jag att påven var Kristi ställföreträdare. Nu hävdar jag att han är vår Herres motståndare och Djävulens apostel.”

    Gilla

   2. Jag glömde ju detta Samuel.

    Rom är platsen där den stora skökan bor enl. Upp.17 kapitel.

    Rom är också säte för världens största religion. Den högste ledaren är påven, Kristi ställföreträdare.

    Hur kan man komma fram till att just Rom skulle uppfylla denna plats för skökans näste då?
    Jo vi tror att bibeln är Guds Ord och i Upp.17:1 och 17:9 står följande:

    Upp.17:1
    ”…..Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten”

    Upp.17:9
    ”….De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan (skökan) tronar på…..”

    Info hämtad från ”Rom Wikipedia”
    ”Enligt legenden grundades staden Rom den 21 april 753 f.Kr. (se ab urbe condita) på sju legendariska kullar vid floden Tibern av Romulus,”

    Av alla världsreligioner med deras säten, så är det bara Rom som passar in på Upp.17 kapitel. Rom ligger vid stora vatten och är ju byggd på de sju kullarna.

    I Rom ligger även Vatikanstaten, centrum för Romersk-katolska kyrkan där påven är dess högsta ledare.

    Vem är då påven? Här följer en klar redogörelse:

    ” Jesus var inte ovetande om vad som skulle hända inom kristenheten efter sin himmelsfärd. Därför förbjöd han oss att ”kalla någon för er `fader´, för en är er Fader, han som är i himmelen.” Matt 23:9. Vilken huvudtitel har då påven? Märkligt nog just ”Fader” som det italienska ordet ”Papa” betyder, som vi har försvenskat till ”påve”. Vidare tituleras påven med ”Kyrkans Huvud”, ”Vår Herre Gud påven”, (!) ”Hans Helighet”, ”Överherden” (jmf 1 Petr 5:4!), ”Prinsars och Kungars Fader”, ”Världens Härskare”, ”Vår frälsare Jesu Kristi Ställföreträdare” m m. Hur stämmer det med ”den som är minst bland er alla, är störst”, enligt Lukas 9:48? Dessutom tilltalas påven även med: ”Helige Fader”, samma namn som Jesus använder i Joh 17:11 om Gud Fader. ”Skenhelige fader” vore nog mer passande på sådana titelsjuka personer! Påvetiteln ”Kristi Ställföreträdare” är väldigt avslöjande. Den tredubbla krona som varje påve kröns med, har den latinska inskriptionen ”Vicarius Filii Dei”, vilket betyder Guds Sons Vikarie! Talvärdet för denna titel på latin är 666. Antikrist betyder faktiskt ”istället för Kristus”, ”vicekristus”. Att påvekronan är tredubbel betyder att påven skulle vara kung i Himmelen, på jorden och under jorden! Jmf med Fil. 2:10! Den katolska tidningen ”The Universe” återgav en påvekröning med dessa ord den 27/6 1846: ”Han bärs i påvestolen och placeras på Högaltaret, en plats helgad genom den faktiska närvaron av blodet, kroppen, själen och gudomligheten av den levande Kristus. Han sitter på Högaltaret, använder det som sin fotapall, där tronar han som Kung, han tillbeds som en Gud på samma sätt som den helgade oblaten tillbeds, visar sig själv som vore han Gud.” Biskopen av Bayloone beskrev 1896 påven som: ”Den synliga personifieringen av Guds Ande”!
    Efter att ha heligförklarat den ena obibliska lärosatsen efter den andra under 1600 år, kom Vatikanen 1870 helt logiskt fram till att påven är ”ofelbar i tjänsten”. Förutom total avsaknad av bibliskt stöd för en sådant oerhört anspråk, strider det mot allt förnuft samt mot hela kyrkohistorien. Falska profeter brukar ha sådana anspråk om sig själva däremot. Dogmen att påven är ofelbar innebar att även alla de tidigare påvarna förklarades ha varit ofelbara. Att det varken stämmer med katolska kyrkans egen historia, eller t o m ”den förste påven, Petrus”, bryr man sig inte om. Flera påvar har både avsatts och exkommunicerats (uteslutits) ur kyrkan. Det har till och med funnits både två och tre ”ofelbara” påvar samtidigt! ”Den heliga stolen” har även flera gånger varit vakant i åratal, medan maktkampen mellan kardinalerna rasat. Enligt Paulus i Galaterbrevet 2:11 hade Petrus (Cefas) ”befunnits skyldig till en försyndelse”. Så bevisligen var inte ens katolska kyrkans förste ”påve”, ofelbar. Varken Bibeln eller arkeologin stöder den katolska kyrkans lära om att Petrus var Kyrkans förste biskop i Rom under 25 år. Inte ett ord i hela NT säger att Petrus ens satt sin fot i Rom. Paulus avslutar sitt brev till kyrkan i Rom med att hälsa till ganska många namngivna troende, men inte till Petrus. Paulus´ sista brev skrevs år 66 c:a, i Rom, (2 Tim.) strax före sin martyrdöd. I det omnämns inte heller Petrus som ”Roms förste biskop”.

    Alla förstår ju att den katolska läran är antikrist lära och när satan kastas ner till jorden så är det i påven som han kommer ta sin fulla boning.

    Gud välsigne er
    lärjungen

    Gilla

     1. Tack Samuel och Herren välsignelse med dig.

      Jag glömde ju skriva detta att just denna stora sköka, den katolska kyrkan har ju dokumenterat tagit många milijoner människors liv. I Uppenbarelseboken kap.17 ser detta med. Där står:

      ”Och jag såg kvinnanvara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade nig storligen, när jag såg henne.”
      (Upp.17:6)

      Sen vet vi att den katolska kyrkan varit huvudmotståndare till det judiska folket. Staten Israels bildande 1948 försökte de stoppa. Adolf Hitler välsignade de så länge det gick bra i kriget. När de såg att Hitler skulle förlora kriget så vände de plötsligt sida.

      Påven hade kännedom om judeförintelsen och jag kan inte hitta några dokumenterade uttalanden från påven där han förkastar förintelsen. Det är möjligt att det finns dokument, men då är de dokumenterade mot slutet av andra världskriget.

      Sen vet vi ju detta genom historien att den katolska kyrkan varit duktiga att förvanska och förfalska dokument. Först har de ändrat i Guds Ord på många många ställen för att passa in den falska katolska läran. De har förfalskat i efterhand många av de tidiga fäderna. Dock Justinus Martyren och Irenaeus skrifter fanns med sån stor spridning över jordklotet så alla dessa skrifter fick de helt enkelt inte tag i. Dessa skrifter blev därför svåra för dem att förvanska. Av Justinus Martyren och Irenaeus skrifter kan vi skilja fåren från getterna och då blir ju den katolska kyrkan med Rom som säte denna sköka som rider på vilddjuret, för vilddjuret ändarde strategi starx efter år 300 då hon lät upphöra med avrättningarna av alla kristna. Plötsligt med Konstantins beslut upphör dödandet. Djävulen hade bara ändrat strategi och satt på sig andra kläder.

      Därmed blev denne djävul, ulven klädd med fårakläder. Han, den katolska kyrkan, påven har kommit som ljusets ängel, men domen väntar i vår tid för denna stora sköka.

      Den första förändringen som den falska katolska kyrkans ande (då inte formell, d.v.s före Nicea 325) gjorde, var att de förändrade dopet i Jesu Kristi namn. Alla Apostlarna med alla församlingar predikade enl. Apg.2:38-39 och att dopet skedde i Jesus Kristi namn och inte i någon annan dopformulering vet vi genom Guds Ord. Den första vrånga förändringen där dopet i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn nämns är runt år 100. Här kan du läsa historien.

      Jag hittade ett gammalt utdrag från teol. och kyrkohistorikern Em. Linderholm som var kul att läsa. (Han verkar vara förespråkare för Baptsiterna, men jag är inte riktigt säker på det) Han skriver följande:

      ” Då lärjungarna efter Jesu död började predika tro på Jesus som Herre, döpte de dem som trodde och tog därmed upp dem i församlingen. Det urkristna dopet förutsatte alltid tro som dopvillkor, därför kunde de inte döpa småbarn, utan bara vuxna. Det var inte nödvändigt med undervisning i den utsräckning som den har fått på senare tid, men dopet kunde ske så snart någon kom till tro på Jesus.

      Vidare blev det urkristna dopet inte förrättat genom bestänkning, utan genom nedsänkning. Inte tre gånge, som en del gör, utan bara en gång, som har sin naturliga förklaring i det att DOPET SKEDDE I ENBART Jesu Kristi namn.

      Den första och mest vrånga förändring av det urkristna dopet kom omkring år 100, med en trefaldig nedsänkning i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Bortåt år 200 blev förändringen större. Barndopet omtalas först av Irenaeus, omkring 180. Det angrips av Tertulliam omkring 200, men försvarades av Cyprianus. Origenes menade ändå att det var apostoliskt. Det säger sig självt att magiken ökte, när allt det som hörde till vuxendopet överfördes till barndopet. Det blev en väldig förskjutning i dopläran från det personliga och psykologiska till det omedvetna, från det verkliga till inbillning, utan stöd i erfarenhet och upplevelse. Men först och sist, måste urkristendomens medvetna nya födelse förvanskas, med dess starka ingrepp utav allvarliga ånger och levande tro, den sjönk ned till något omedvetet och något opersonligt.

      Genom denna lära om pånyttfödelsen i barndopet blev hela den personliga frälsningen förskjuten och skapade en grund av falsk psykologi, som rörde sig på ett plan av de mest villkorliga, för att inte säga, enfaldiga påståenden. Genom det förlorar kyrkan varje ämne för att förkunna verklig OMVÄNDELSE. Sådan var ställningen då reformationen kom”.

      Själv förordar jag dopet i Apg.2:38 ” Gören bättring (omvändelse först) och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse, då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande”

      Ja den katolska kyrkan har hela tiden försökt ta bort så mycket makt som möjligt från Jesus och göra honom till ett litet oskyldigt barn som ligger i en krubba och där ”PAPA” påven får bestämma allt.

      Som jag skrev tidigare har den katolska kyrkan byggt upp kyrkoåret med högtider. I Daniels bok står ”han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar” och jag kan förstå judarnas upprördhet som känner till historien, att de också förstår att den katolska kyrkan är av djävulen.

      Den katolska kyrkan har aldrig stöttat det judiska folket och det gör de inte i denna fredsprocess mellan Israel och arabvärlden heller. De står helt och hållet på arabernas sida. Då ska man betänka Guds Ord som säger ” den som välsignar Israel , skall bli välsignad av mig, säger Herren”

      Tack Samuel och Herrens välsignelse till dig. Det är roligt att skriva till dig.
      /lärjungen

      Gilla

     2. Samuel, var kan man ladda ner den fina bilden på Israelflaggan som du identifieras med i dina inlägg. All välsignelse till Israel och död till ROM.

      Katolska kyrkan = ANTIKRIST = 666 (pedofiler inom denna kyrka)
      Tillbedjan av ”fyra personer i gudomen”

      Samuel! Jag tycker du och jag har kunnat sammanfatta detta ämne genom historisk fakta där katoliker tillber statyer, bilder, döda benrester, blodrester från påvar, döda människor som gjorts heliga av påven och inte av Gud, guds moder.

      Det sistnämnda, guds moder, är intressant för mycket sker bakom kulliserna som vi vanliga människor inte vet något om.

      När fler människor börjar tillbe Maria som guds moder, så kommer treenighetsläran att justeras. Idag tillber de tre personer i gudomen, men tanken är att det ska bli 4 personer i gudomen. Detta kommer bli verklighet då ”PAPA” påven säger JA till förslaget. Redan idag tillber de Maria som del i den sanna gudomen, men steget att kunna förändra den formella traditionen måste helt enkelt väntas in tills människorna är mogna att förstå detta.

      Vi vanliga människor kan inte förstå det här. Det är bara påven som kan fatta beslut i dessa svåra frågor. Katolikerna lägger gärna bibeln åt sidan, för de litar på påven, som dessutom har makt att förlåta synder.

      Guds frid
      lärjungen

      Gilla

      1. Katolska kyrkan och Ikondyrkan.

       Här följer ett sanningsenligt dokument som ligger ute på sajten ”Katolsk observatör”
       http://www.katobs.se/art_sandro_icon.htm

       Har bilder, statyer m.m någon Guda kraft? Ja katolikerna tror detta och därför tillber de framför dem.

       Så här skriver en katolsk munk som följer denna villolära:

       ”FRÄLSNING INTE BARA AV BEFOLKNINGEN I ROM
       UTAN AV HELA VÄRLDEN

       av Innocenzo Gargano

       Att påve Franciskus låtit själva originalet till ikonen Salus Populi Romani vara med i slutet av den fasta som utlysts för att be Herren, genom medling av Jungfru Maria, Guds moder, om fred i Syrien, Mellanöstern och i hela världen, har förbryllat många av de troende.

       Vad kan väl vara meningen av att sätta fram denna ikon på altaret bredvid det Allraheligaste sakramentet och med påve Franciskus nästan hela tiden liggande på knä?

       Denna fråga kan besvaras endast om vi tänker på att en ikon aldrig är detsamma som en målning, vem än det var som skapade den, för till skillnad mot en enkel målning, som inbjuder åskådaren att se på den för att beundra dess harmoni och skönhet, är en ikon istället ett föremål som gör den person den avbildar på något sätt närvarande.

       Och det är inte allt: eftersom ikonen är laddad av den kraft som har givits den av alla dem som befinner sig framför den och som tack vare den har sina sinnen vända mot Gud, skänker den tillbaka till alla som ser på den med tro, allt det som den fått ta emot från de troende.

       Det är framför allt denna ikon – som erkänts av kyrkan äga en särskild verkan – då den varit upphov till ett flertal ”mirabilia Dei”, Guds underverk – som återspeglar, på nytt skapar och ingjuter i de personer som vänder sig till den i all enkelhet och öppna för Guds vilja samma nåd som gavs jungfru Maria, Guds moder, enligt det mått av tro som var och en är uppfylld av.

       Själva ikonen Salus Populi Romani – alltså ingen kopia i stil med dem många kristna bär i sina plånböcker – är laddad med allt detta. Den bär med sig trosarvet från alla de generationer av kristna som, manade av jungfru Maria, bett om fred, säkerhet och hälsa som en början på den frälsning som hennes Son, Jesus, Frälsaren lovat oss alla.

       Detta är skälet till att det var särskilt viktigt att den 7 september låta den äkta ikonen Salus Populi Romani bäras fram, som ett tecken på den frälsning som inte endast romarna utan hela världen har blivit utlovade genom den fasta som påve Franciskus påbjöd och fick genom deltagandet av miljontals katoliker, kristna, troende och människor av god vilja, vilka alla önskar harmoni i världen och fred.”

       Katoliker lär att Gud är i sin kyrka, medans vi från den evangelliska läroinriktningen tror att Gud är i sitt ORD.
       Guds Ord och den Helige Ande är ett och skall därför leda oss fram till hela sanningen.

       Den katolska falska läran menar att uppenbarelsen ska fastslås av påven som ensamt är höghelig och ofelbar. Man har på detta viset ersatt den Helige Ande med påven istället. Därför har också påven titeln ” Guds sons vikare”. Vilket gör att han är istället blir mot Kristus. Anti Krist. 666.

       Martin Luther lärde våra fäder i sverige att vandra rättfärdighetsens värd istället för den katolska GÄRNINGSLÄRAN. Idag förkunnas från katolsk håll att Martin Luther predikade en falsk lära, en pest för människorna. Detta betyder att katolikerna anser att våra tidiga släktingar som följde Luthers lära kommer brinna i helvetet. Detta är naturligtvis inte rätt. Det är den katolska kyrkan som väntar på sin dom enl. Upp. 17 kap. Denna stora sköka bor vid havet och är byggd på de sju kullarna

       ”och hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna” (Upp. 17:2)

       Att dricka den katolska skökans lära gör att männsikor söker sig till syndens näste. Varför är pedofilskandaler så vanliga i denna lära? De blir upptänd av begär av deras gärningslära.

       Frid
       lärjungen

       Gilla

       1. Många har idag fått upp ögonen för de antikristliga krafter som genomsyrar vårt samhälle. Varför är vårt samhälle så negativa till Jesu Kristi kors? Människor verkar skämmas om de tror på Gud.

        En av orsakerna är den världsbild som den katolska kyrkan målat upp. Vårt samhälle har inte blivit bättre utan sämre med deras falska tro.

        Jag hittade ytterligare en sajt som belyser dessa mörka krafter, vilka har mörklagt sanningen om dopet i Jesu Kristi namn enl. Apg.2:38-39. Här följer adressen till denna intressanta sajt.

        http://www.apg29.nu/?artid=6686

        Guds välsignelse till alla. Det är bara i Jesu kristi namn som det finnes frälsning. (Apg.4:12)

        Det räcker med Herren Jesus Kristus och då kan vi kasta bort alla statyer, avbilder på människor, ikondyrkan, döda benrester m.m. Inte ens jungfru Maria kan hjälpa oss till frälsning. men det tror katolikerna.

        /lärjungen

        Gilla

        1. Man får rysningar när man läser detta från följande katolska hemsida.

         http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/300/1/

         (Så här står det)

         ”Jungfru Marias plats i vår kristna tro och hennes uppgift i vårt kristna liv är oerhört stor. Bara hon kan hjälpa oss att förstå vissa aspekter av Kristus-mysteriet. Utan hennes medverkan riskerar kristendomen att förbli en ideologi eller idé. ”Ideologier har inga mödrar”, sade den store teologen Karl Rahner.”

         ”Guds moders högtid är också Kyrkans speciella böndag för fred i världen. Vår helige fader Benedikt sänder ut ett speciellt fredsbudskap till alla troende och till alla människor av god vilja för att påminna oss om detta.”

         Sammanfattning: Katolikerna säger, att bara med jungfru Marias medverkan kan vi förstå vissa aspekter av Kristus-mysteriet.

         Jungfru Maria fick ett nådefullt uppdrag av Gud, men var född med synd liksom vi. Hon kan inte hjälpa eller oss med frälsningen eller vara en medlare. Jungfru Maria är död och vilar och väntar på Herrens andra tillkommelse. Jungfru Maria, min farfar och farmor som också är döda, kan inte hjälpa mig på frälsningens väg.
         Guds Ord säger att ” Och först skola de i Kristus döda uppstå (där kommer Maria uppstå), sedan skola vi som då ännu leva och lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes” (1 Tess.4:16-17)

         Maria har ingen förmåga att hjälpa oss. Varför? Guds Ord säger:

         ”Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom” (Joh.16:8) Detta kan inte Maria vägleda oss att förstå.

         ”Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda oss fram till hela sanningen” (Joh.16:13) Återigen kan inte Maria hjälpa eller vägleda oss fram till frälsningen. Detta kan bara den Helige Ande göra som blev utgjuten till oss som vår Hjälpare. Påven kan heller inte hjälpa oss, eller förlåta, eller vara medlare mellan oss och Gud. Det går heller inte att få hjälp av någon staty eller ikonbild för dessa är bara skapade ting och vi ska ju tillbedja SKAPAREN före skapelsen. Bara i Guds Ord kan vi finna sanningen eftersom Guds Ande och Ordet är ett.

         Katolikerna kallar Benedikt för ” VÅR HELIGE FADER”
         I Bibeln, Guds Ord säger Jesus följande: ” Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder ”fader” ty en är eder Fader, HAN SOM ÄR I HIMMELEN” (Matt.23:9)

         En stor villolära predikas av den katolska kyrkan.

         Guds frid
         lärjungen

         Gilla

      2. Här är länken till flaggbilden

       Jo jag tycker med att vi har fog för det vi sagt, såklart med viss ödmjukhet att vi kan ha fel på någon punkt om man börjar med hårklyverier. Men i det stora hela, absolut. Katolicism inbjuder tyvärr till avgudadyrkan..

       Frid till dig med broder

       Gilla

  2. Till Micael Grenholm!

   Det kanske är dags att sätta anorzzzz på avbytarbänken att tag, för han lyssnar ju inte ens på dig. Att låta tonårsbus förstöra den här fina bloggen tycker jag är synd.

   Frid
   lärjungen

   Gilla

   1. Lärjungen, var glad att Micael har överseende med dig, istället för att komma med rekommendationer om vilka som behöver placeras på avbytarbänken. Du kan skriva här på grund av Micaels stora nåd. 🙂

    Gilla

    1. Shalom SÅ

     Du har så rätt SÅ. Micael hade stort överseende med dig och mig för drygt ett år sedan då vi diskuterade gudomen, fastän du inte erkänner Jesus som Gud, men det gjorde jag.

     Guds frid SÅ 🙂
     lärjungen

     Gilla

 26. Samuel

  Det är så sorgligt att precis det du sitter och säger är just vad som skulle bevisas. Du tror att du har koll, men kommer med slag under bältet som är så typiskt okunnig antikatolicism.

  Invändning 21;

  ”INVÄNDNING: Den medeltida Kyrkan vägrade översätta och gömde Skriften från folket under medeltiden. Kyrkan t.o.m. kedjade fast Bibeln under medeltiden!
  SVAR: Fastkedjandet berodde på att Kyrkan ville att människor skulle läsa den, på liknande sätt som ”televerket” fastkedjat telefonkataloger i telefonkiosken (före mobiltelefonen). Tjuvar har alltid funnits – i alla fall efter fallet – därmed också under medeltiden. Skriften var under medeltiden enormt värdefull, för en hel Bibel motsvarade ett värde av 4 årslöner; ca en miljon i dagens penningvärde. Att Kyrkan undanhöll Skriften från folket genom att den inte översattes är också ett mycket märkligt resonemang. Hela medeltiden hade en enorm iver i att översätta och kopiera Skriften, i oändligt många avskrifter. Varför finns ingen annan skrift i sådana enorma mängder som Bibeln?
  Det bör betonas att översättningar av Skriften var ofta fullkomligt meningslösa i stora delar av Europa, därför att det inte fanns ett nationellt skriftspråk eller människor som kunde läsa på något annat språk än latin. I t.ex. Sverige fanns nästan inga människor som kunde läsa på svenska före reformationen, eftersom det inte fanns något ordentligt skriftspråk.1 Myten om undanhållandet och mystifieringen av Skriften är fullständigt paranoid argumentation. Jag är ledsen att behöva säga det, men detta är nog det absolut dummaste av alla invändningar som jag hört framställas mot Kyrkan. Faktum är att Skriften översattes ofta, trots att folket normalt inte kunde läsa. Det finns ofantligt många översättningar av Skriften till alla europeiska folkspråk långt före reformationen. Bl.a. fanns det ca 200 tryckta europeiska helbibelupplagor före Luther, varav minst 18 upplagor var tryckta tyska (1462-1518). Sedan fanns också handskrivna tidiga och naturligtvis även senare germanska översättningarna, vidare St Bedes engelska översättning på 800-talet, till de otaliga översättningarna på franska, italienska, tyska och spanska. Det finns t.o.m. en birgittinsk översättning till svenska i det gamla Vadstenabiblioteket. Dessa översättningar fanns, trots stora luckor i läskunnighet bland folk.2 Vidare var alla kyrkliga konster inriktad på att berätta om de bibliska berättelserna. För att förklara de kristna mysterierna fanns en hel värld av; skulpturer, liturgi, målningar, glasmålningar samt arkitektur. Naturligtvis fanns även predikan, som självklart var på svenska i Sverige när prästen utlade den kristna tron för folket3. Kyrkan har alltid vördat Bibeln och har inte censurerat eller undanhållit Skriften.4 Däremot har Kyrkan varit skeptisk mot vissa 1500-tals översättningar, bl.a. för de mängder av fel som fanns i dessa. I ännu större utsträckning finns det en motsvarande skepsis mot Kyrkans översättningar i protestantiska sammanhang. Den kyrkliga vördnaden, indikeras bl.a. av det magnifika arbete som munkar lagt ner i att skriva av och bevara Ordet och deras fantastiskt stora översättningsarbete. Bibeln är Kyrkans skrift, hur mycket än andra studerar den eller hävdar att den endast är deras. Alla måste erkänna att Kyrkan har skrivit, avskiljt kanon (1.3.3.) samt bevarat Skriften intakt i 1400 år. Hur kan Kyrkan vara mot något som den bevarat och vördat så länge? Däremot har reformatorerna styckat Bibeln. Luther var emot de deuterokanoniska Skrifterna i både NT, t.ex. Jakobsbrevet och Uppenbarelseboken, men även i GT. På detta sätt kan ingen plocka russinen ur den gudomliga uppenbarelsens kaka, eller se skrifterna som ett ”postmodernt smörgåsbord”. Detta är inte en kyrklig hållning och hör inte hemma i värdig kristendom. Hur kan då Luther vara hjälten hos fromma svenskar och Kyrkan vara fienden? Förklara gärna detta, den som kan…

  1 Det fanns egentligen inte några större mängder vetenskapliga eller andra verk publicerade på svenska före 1700-talet. Svenska språket blev inte var mans skriftspråk före 1800-talet, då folkskolan kom till och Bibeln – iaf 27-66 delar av dess 77 delar – spreds i massupplagor av brittiska sällskap.
  2 För en större genomgång av detta, se GRAHAM, How we got the Bible.
  3 I klostren var dock predikan på latin, för alla talade latin.
  4 De som hävdar motsatsen har så lite på fötterna att de endast kan citera förbudet av Skriftanvändning i 1200-talets sydfrankrike. Men anledningen till att Kyrkan gjorde detta – i några få regioner under extremt kort tid – berodde på katharernas massiva utbredning, orsakat av just värsta sortens bibeltolkning (Matt 4). Detta förklarar att falska eller felaktiga översättningar/tolkningar bör ses och sågs med viss skepsis. Det är inte konstigare än att staten kontrollerar falska sedlar, eller att protestanter varnar för ”Nya Världens” (Jehovas) översättning.”

  Gilla

 27. Lärjungen

  Skulle inte du sluta skriva! Och omm du studerat Kyrkan – så bra – borde ju det inte vara svårt att svara på min enkla fråga…

  Och sen sänker du dig ytterligare. Antikrist.

  Lägg ner. Inte ens antisemiter kan sprida sånt här och undkomma.

  Jag skäms ögonen av mig, när man ser vad som skrivs. Herre förbarma dig!

  Gilla

 28. Lärjungen

  Nu har du snart kastat upp alla missuppfattningar man kan ha om Kyrkan. Dessutom framfört med ett tonfall som lämnar mycket övrigt att önska. Detta parat med en sanslös ovilja att kunna förstå något om motståndaren.

  Det är tröttsamt käbbel.

  Jag tänker bara kort bemöta din antikatolska tolkning av Upp.

  Är KK Skökan i Upp 17? Alla reformatorerna trodde det och Chick och Hislop är helt övertygade om (KK:s) hedenRoms skökoväsen. Tuve har redan berört detta, se en sammanfattning av Hunts argument (1-9)! För att bemöta detta se Catholic Answers! Jag gör en kort sammanfattning nedan av motargumenten (A-I) från CA!

  1. Skökan är en stad byggd på sju kullar (Rom är som bekant byggd på sju kullar och Vatikanen ligger i Rom)
  A) I Upp 17:9, talas om 7 berg (horos) som är en vanlig symbol för kungadöme(t.ex. Ps. 68:15; Dan. 2:35; Amos 4:1, 6:1; Obad 8–21). 7 är också ofta symboliskt för helheten! Rom (kan också vara många andra städer) har helt riktigt 7 småkullar (högsta = 70 m), men den 8:e kullen är Vatikanen (väster om staden och Tibern)!

  2. Skökan kommer vara en stad känd som Babylon ((det hedniska) Rom kallades för Babylon)
  B) I Upp 17:5, nämns det stora Babylon (Gr: ”Babulon a megala”) även (14:8, 16:19, 17:5, 18:2, and 18:21). Den stora staden nämns där också i Upp 16:19, 17:18, 18:10, 16, 18, 19, 21 och jmf med 11:8, som pekar mot Jerusalem, symboliskt nämnt ”Sodom” i GT (t.ex. Jes 1:10; Hes 16:1–3, 46–56). Antingen syftar Babylon på Jerusalem eller det antika hedniska Rom (som Kyrkofäderna ofta benämnde ”babylon)!

  3. Kvinnan kallas sköka därför att kungarna på jorden horat med henne (oheliga allianser som Hunt menar att Vatikanen har med andra länder)
  C) Skökan horar, vilket profeterna ofta använder som bild för Jerusalem. HednaRom kan också passa in, då hon ”andligen horat” (hednisk synkretism med kejsarkult) med sina erövrade kulturer.

  4. Hon skall vara klädd i purpur och sharlakan (det är väl känt att biskopar och kardinaler bär dessa färger)
  D) Vers 4 är inte begränsat till KK:s, då den vanliga färgen för kunglighet i hela antiken var purpur och röd är martyriefärgen. Liturgiskt finns purpur och rött med från början (2 Mos 28:4-8, 15, 33; 39:1-8, 24, 29; 3 Mos 14:4, 6, 49–52; 4 Mos 19:6). Att nu plötsligt tolka dessa färger i dess bokstavliga KK:liga betydelse känns inte så lite märkligt (när allt innan är symboliskt)! Dessutom är svart och vit (19:8) KK:s vanliga färger. Och enligt Upp 3:12, 21:2, 10 antyds det nya Jerusalems som en kontrast till det avfallna Jerusalem, se Gal. 4:25–26!

  5. Hon skall vara täckt av guld, ädelstenar och pärlor (korsen som biskopar bär är gjorda i guld och dekoreras ibland med ädelstenar och dylikt)
  E) I Upp 17:4: ”lyste av guld och ädelstenar och pärlor”, men Vatikanen går med förlust… Däremot var välstånd viktigt i hednaRom och i Jerusalem på Jesu tid!

  6. I handen skulle hon hålla en guldkalk (guldkalkar används ofta vid eukaristin)
  F) Den gyllene bägaren kan omöjligt vara en referens till KK, då majoriteten av dess kalkar är av mässing, silver, glas och keramik! Dessutom har guld använts i GT (2 Mos 25:38–40, 37:23–24; 4 Mos 31:50–51; 2 Krön 24:14)! Jämförelsen med 14:10 och 18:6 gör det klart att betydelsen inte är bokstavlig ö h t!

  7. Kvinnan skulle vara skökomodern (eftersom prästcelibatet har gjort prästerna till syndare och dem som de utför sin synd med till skökor)
  G) Celibatet är inte dogma, men praxis! Paulus och Jesus satte standarden (men som inte alltid efterlevts, då 19 katolska riter har gifta präster)… Upp 17:2, 6 och 18:6 visar dess symbolvärde (gr porna) och gör att detta inte kan tolkas bokstavligt, utan som i B)! Se vidare här!

  8. Hon skulle druckit sig berusad på helgonens blod (alla ”vet ju” vilka fasansfullheter som Kyrkan gjort sig skyldig till genom hela historien)
  H) Inkvisition och judeutrotning är inte KK:s vanliga metod att utbredda sin religion med… (Se katekesen.se 160, 1738, 1782, 2106–7). HednaRom och det fallna Jerusalem passar in i bilden som en hand i en handske!

  9. Hon skall regera över kungar (naturligtvis är den enda stad som passar in på detta Vatikanstaten)
  I) Vatikanen har ingen makt över andra nationer! HednaRom kan dock sägas ha varit en politisk maktfaktor som saknade motstycke… KK besegrade det hedniska Rom och för det borde varje protestAnde vara henne evigt tacksam!

  Jag förväntar inte att du kan ta in något av detta och tror du lugnt surfar vidare in i häftiga antikatolska eruptioner. Någon annan antikatolik kanske dock kan sansa sig.

  Hoppet är det sista som överger katoliken.

  Allt gott o katolskt önskas er

  Gilla

 29. Läungen

  Nu ljuger du så du tror dig själv. Det är ett brott mot 10 Guds bud.

  Du påstår saker helt utan källhänvisning och trovärdighet.

  Sådana lögner är faktiskt bland det värsta jag sett.

  Gilla

  1. Njä, hans argument är rätt dåliga och inte lite konspiratoriska, men så länge man inte använder personangrepp eller diskriminerande uttryck får man skriva vilka kommentarer man vill på denna blogg. 🙂

   Gilla

 30. Lärungen

  Kan du ge ett enda citat från t ex katekesen som lär att Maria frälser. Eller något annat officiellt katolskt dokument.

  Omm inte är du en lögnare. Det är fruktansvärt allvarligt att ljuga, sprida helt genomfalska rykten o med allt annat än genomtänkt språkbruk.

  Fy skäms på dig… Och du borde veta hut.

  Gilla

 31. Samuel

  Det är stort att kunna erkänna att man kan ha fel i någon mikrodetalj.

  Jätteödmjukt o storsint.

  Gilla

 32. Lärungen

  Angående Maria i din text ovanför sägs just ingenting om frälsning hos henne, vilket just var det du påstod vi lärde… Alltså är citaten kontraproduktiva.

  Och angående titlar
  INVÄNDNING: Kyrkornas hela prästerskap är ogiltigt, eftersom enligt Matt 23:9 är det förbjudet att kalla någon för Fader. Jesus säger uttryckligen; ”Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.”. Dessutom finns inte påvetiteln i Skriften!
  SVAR: De kristna som har problem med de titlar som används i katolska, ortodoxa, anglikanska samt lutherska sammanhang, får massor av problem när de läser Skriften på ett sådant sätt. Nästa vers blir då extremt jobbig, för där förbjuds att kalla någon lärare eller mästare. Då blir ”söndagsskolelärare” och ”bibellärare” också helt felaktiga begrepp. Om du läser skriften på detta sätt, får faktisk ingen någonsin kallas fader eller lärare. Så enkelt går det inte att komma förbi kyrklig tro, även om några gjort flera försök just här. Angående påvetiteln är denna bara en annan beteckning av Fader (alltså papa = Fader) och om St Paulus var fader och St Petrus var ledaren bland de tolv, så blir även denna invändning märklig. Invändningar av denna typ blir i slutändan enbart fåniga, för faderstitlar finns i t.ex.1 1 Kor 4:14f. St Paulus anses ofta vara en ”Fader”2, därmed är inte själva titeln problemet i Matt 23:9, utan det handlar om hur man graderar eller snarast hur fariséerna missbrukade sin auktoritet… Hur kan det vara fel att visa faderlig vördnad för den som föder dig med Guds ord och Kristi kropp?

  1 Se också Dom 17:9f; Matt 19:19; Luk 11:11; 16:24; Joh 4:12; Apg 4:25; 7:2; 22:1; Rom 9:10; 1 Kor 7:8; Ef 3:14f; 1 Tess 2:11; Hebr 12:9 och 1 Joh 2:13f. Se även hos de allra tidigaste kyrkofäderna, osv.
  2 Paulus hade inga fysiska barn.

  Ja du har inte fattat ett jota av vad Kyrkan lär. Och bubblan är kompakt o hatet mot Kyrkan är totalt ologiskt. Tänk om de som hatar t ex fotboll skulle sitta o bete sig som dig…

  Att du inte skäms. Vad ger detta dig?

  Gilla

  1. Till annorzzz!

   Jag hade först inte tänkt bemöta dina inlägg, men eftersom du skriver lite snyggare till mig den här gången så svarar jag gärna. Vi ska ju älska alla människor, även de som tror annorlunda och det gör vi för att frälsningen är en nådegåva utav Gud.

   Det är bara en som är läraren och mästaren och det är Jesus Kristus, för han har genom den Helige Ande tagit sin boning I OSS (hela den sanna församlingen) och därför kan vi alla som tagit emot Guds gåva skilja det som är rätt och det som är fel. Sanningens Ande leder oss fram till hela sanningen. En söndagsskolelärare” eller ”bibellärare” förutsätter jag är fylld med den Helige Ande. Jag har själv gått i söndagskola på 60-talet och dem är jag väldigt tacksam för vad de lärde mig.

   Alla olika titlar som kyrkor benämner såsom påve, biskop, präst, lärare o.s.v. är ingen synd i sig att dömas för, utan det är hur Guds Ord predikas för människorna som är det avgörande.

   Du och jag har det gemensamt att vi tror att Jesus är Gud. Sen delar vi inte samma uppfattning hur vi ska bli frälst av honom. Jag vill förmedla frälsningens väg bara genom Guds Ord för Jesus Kristus är Guds Ord. När Ordet blir levande så avtar vår syndanatur. Om den inte gör det så lever inte Kristus i oss. Herren är en levande Gud och vill bo i rena kärl och genom våra samveten uppenbarar Gud att vi är hans barn, Guds barn.

   För mig är dopet i Jesu Kristi namn enl. Apg.2:38-39 helt avgörande för min frälsning. Alla jobbar vi på frälsningen för att bli fullkomliga såsom Jesus är fullkomlig och när han lever i oss, så lever inte längre vi, utan Kristus i oss. Därför har jag svårt att se att den katolska läran föder individer som står omtalad i Mark.16:17-18 ” Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro…..o.s.v.”

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

 33. Lärungen

  Du bemöter inget. Du påstår ett antal saker o gör det utifrån din extremt udda o egenpåhittade bibeltolkning. Det finns ett antal tusen andra sätt att läsa Skriften från en sådan protestantisk utgångspunkt (sola scriptura).

  Vatför ska jag lita på JUST DIG?

  Inget av vad jag har skrivit – har du logiskt, ärligt eller seriöst bemött. Hur mycket förtroende tror du det skapar? Och din ton lämnar extremt mycket övrigt att önska. För att inte tala om den avgrundsdjupa okunskap du har om min tro (vilket är supertydligt i att du inte ens kan slå i katekesen för att besvara en jättelätt konkret fråga).

  Du kastar fram missuppfattningar i ett rasande tempo, helt utan tillstymmelse till vilja till dialog. Varför drivs du? Vad vill du uppnå? Vem tror du lyssnar på sånt?

  Själv skriver jag för att jag tycker antikatolicismen är tragisk. Jag tror på att den som söker finner. Och – trots mina begränsningar/synder – ser några ibland Kyrkans övermänskliga skönhet (jo det finns en hel del konvertiter i min närhet o i periferin).

  Om du kan ändra din inställning, ton och redovisa varför du är så arg (på en Kyrka som du knappt mött), kan vi få ett riktigt bra samtal. Börja med att svara på min fråga ovan (så jag ser att du faktiskt kan sätta dig in i vad någon annan tror; ett tips är katekesen.se och nummer 811ff, sp 838 o framåt; ja Kyrkans tro är enormt enkel att förstå, omm man vill).

  Lycka till nu o så hoppas jag på ett mycket givande, konstruktivt o ärligt samtal framöver. Du har bollen. Passa snyggt.

  På återseende…

  Gilla

  1. Om du har svårt att förstå mig så rekommenderar jag dig att lyssna på en predikant som var missionär i de katolska länderna under mycket lång tid (tror det var under 40 år). Han namn är Stig Andreasson. Han predikar i ämnet ”Katoliscism kontra evangelikal kristendom” och gör det väldigt ödmjukt, klart och tydligt. Du finner länkarna till hans predikningar på ”Berndt Issakssons blogg” under inlägget som ”P-O I” skrivit. Han hänvisar hela tiden till Guds Ord och jämför katolicismen som hänvisar dessutom till traditioner uppenbarad från Petri ämbetet, tilläggsskrifter som inte är kanoniska såsom apokryferna där flera villfarelser framkommer enl. Stig Andreasson.
   Varför ska vi lita på påvens möjlighet att uppenbara Guds hemligheter då allt är fullbordat och finns skrivet i Guds Ord. Det behövs inget offer mer. Jesus Kristus har tagit på sig våra synder en gång för alla och det gjorde han på GOLGATA.

   Jag håller med denne predikant till 100% och du kanske förstår honom bättre än vad du förstår vad jag skriver.

   Skriften allena och han jämför evangelisk tro med den katolska och utgår efter den svenska katolska katekesen och Guds Ord. Hans predikningar visar på stora skillnader mellan Guds Ord (Bibeln allena) och den katolska läran. Ämnen som han belyser är följande:

   1. TRONS GRUNDVAL
   2. KYRKAN
   3. FÖRSONINGEN
   4. FRÄLSNINGENS VÄG
   5. KYRKOHISTORIA

   När du lyssnat på hans predikningar som är väldigt lätt att förstå, så kommer du förstå min tro. Han har visserligen en mycket mera ödmjuk ton mot katolicimen än vad jag har , men hans budskap är knivskarpt och gripande som lett till att många katoliker gått över till den evangeliska tron.

   Den svenska katolska katekesen kan jag hänvisa till om du vill, så jämför vi den med Guds Ord. Där framkommer ett annat evangelium än det som Petrus, Paulus m.fl. predikade om.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

 34. Lärjungen

  Du fastnar i samma gamla antikatolska hjulspår hela tiden. Stig är mkt känd, då jag hörde honom för redan ~30år sedan (han är gammal HF:are som jag). Stig har även han noll koll. Hans antikatolicism sitter lika djupt som din.

  Varför ska jag lita på Stig (och hans sola scriptura-tolkning), istället för din modalistiska?

  Jag lämnade HF pga dess sekteristiska o kyrkliga drag.

  Svara nu – för Guds skull – på frågan… Hur svårt kan det vara???

  Gilla

  1. Du skriver att Stig Andreasson har noll koll. Kan du förklara vad som är fel i hans predikning? Varför ska jag tro dig när du inte kan förklara vad det är för fel i Stigs predikningar. Jag gav dig den första frågan och du besvarade aldrig den, så hur ska vi kunna fortsätta dialogen då du vill styra debatten. Jag tar om min första fråga igen, så får vi se hur du svarar på den. (Micael Grenholm, bloggägaren, kan ju kolla upp detta i tidigare inlägg och se vems fråga som aldrig blev besvarad) Här kommer min första fråga till dig som är viktig för mig, när jag går in i en diskussion med en äkta katolik.

   ”Varför motsätter sig katoliker att låta döpa sig enl. Apg. 2:38-39?”

   Jag bad nyligen till Herren och fick ett plötsligt bönesvar ifrån Jesus kristus. Detta bönesvar är naturligtvis personligt och riktat till mig. Jesus meddelade mig att:

   ”Annorzzz är inte intresserad av vad jag (lärjungen) skriver eller vad andra tänker och tycker. Annorzzz har fått ett uppdrag som är riktat till en ANNAN PERSON på denna blogg och därför bemöter han dig med personangrepp. Han har fått till uppgift att föra över ”DENNE PERSON” till mera katolicism”

   Kan du svara på min förstå fråga så vi kan gå vidare i debatten, eller ska jag fortsätta avslöja katolicismens hemligheter, för att beskydda ”DENNE PERSON”

   Frid vare med eder
   lärjungen

   Gilla

 35. Tilläggas bör att jag redan i tonåren (när jag hörde Stig 1:a ggn) tyckte karln var extremt dömande o navelskådande. Då var jag ändå antikatolik, så det skvätte ur öronen… 🙂

  Gilla

 36. Lärungen
  Stig har alla vanliga missförstånd man som protestant kan ha. Vill du se mig bemöta dem, läs på AveMarisStella.

  På din fråga, kan jag bara svara att vi döper i Jesu namn. I Faderns, Sonens o dHA:s namn. Så har alltid gjorts.

  Svarar du nu på min?

  Gilla

  1. Jag lägger ut följande länkar där Stig Andreasson predikar ang. skillanden mellan ”Katoliscism kontra evangelikal kristendom”

   Var och en får avgöra skillnaden. I det fjärde ”youtube” klippet framställs katolicismen som ett system av religiös magi.

   Här kan ni lyssna och se vad som skiljer fåren från getterna.

   (Trons grundval) http://www.youtube.com/watch?v=j74whXJBufg
   (Kyrkan) http://www.youtube.com/watch?v=Hc1UByGcedM
   (Försoningen) http://www.youtube.com/watch?v=WXf4G9TBf78
   (Frälsningens väg) http://www.youtube.com/watch?v=NohnLwKenI0
   (Kyrkohistoria) http://www.youtube.com/watch?v=U1U8cCL1fSE

   Till annorzzz: Vad har Fadern för namn enl. bibeln?

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

  2. Annorzzz svar blev ” På din fråga, kan jag bara svara att vi döper i Jesu namn.”

   Mitt svar till dig: Om du tror på den treenige guden så döper du isåfall bara i Sonens namn. Vad har då Fadern för namn, säg mig vad han heter enl. bibeln?

   (Jag har skickat svar som inväntar granskning av Micael, som ger dig svar på alla dina frågor.)

   Frid
   lärjungen

   Gilla

  3. Den Romersk Katolska kyrkan har 7 sakrament, medans den Luthers evangeliska har 2 sakrament (dopet och nattvareden)

   1. Dopet
   2. Nattvarden
   3. Boten
   4. Konfirmationen
   5. Ordinationen av präster
   6. Äktenskapet
   7. Sista smörjelsen

   I den nya katolska katekesen står det i paragraf 1129:

   ”Kyrkan understryker att för de troende är det Nya förbundets sakrament nödvändiga för frälsningen. Den sakramentala nåden är den Helige Andes nåd given av Kristus och särskild för varje sakrament”

   Vi kan konstatera att katolsk frälsningslära handlar om en sakramental frälsning.

   Teologen Olav Valen-Senstad skrev följande:

   ”Den katolska kyrkans apologeter gör förtvivlade men fåfänga försök att bortförklara att det katolska religionssystemet är renodlad magi överförd till ”kristendom”. Varje saklig religionshistorisk undersökning av magins väsen visar oemotsägligt att katolicismen på alla väsentliga punkter är ett system av religiös magi”

   Skärselden är en falsk straffanstalt, trots att synderna är förlåtna återstår straff, viket står helt i strid med Guds Ord. Sanningen är ju denna att när synderna äro förlåtna, så återstår inget mera offer. Vi behöver inte offra eller lida något mera.

   Att be till döda helgon så säger skriften i Ps 49:8-9 följande:

   ”Men sin broder kan ingen förlossa
   eller giva Gud lösepenning för honom.
   För dyr är lösen för hans själ
   och kan icke betalas till evig tid”

   Jungfru Maria anses inom den katolska kyrkan vara född utan synd. Hon är himmelens drottning. Hon är evig jungfru.

   Vad säger egentligen bibeln om synd. Jo alla människor är syndare utan undantag.
   Evig jungfru då Jesus bevisligen i den grekiska texten av evangelierna hade syskon, både bröder och systrar som Josef och Maria var föräldrar till.

   Vidare används Maria i sin kult som medlare i människors böner till Gud. Varför tackar då katolikerna Maria (kan läsas på små skyltar vid statyer av henne) och inte Gud. Det är ju Gud vi ska tacka i våra böner och inte avlida människor som alla fötts som syndare.

   Nej Katolicismen är en farsot som drabbat jordens innevånare men nu väntar domen.

   Udden ur denna lära tas då vi predikar Herren Jesu Kristi tillkommelse enl. 2 Tess.2:8

   ”Sedan skall ”den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse”

   Katolska kyrkan tror ju inte på att judarna är hans utkorade egendomsfolk. Landet Israel fick det åter år 1948. De väntar på Messias och tusenårsriket.

   Att predika hur Jesus kommer tillbaka tar udden ur den katolska läran.

   Judarna väntar på Messias och han kommer tillbaka till sitt folk.

   Sakarja 14:4
   Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder.

   Sakarja 14:9
   Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

 37. Lärungen

  Du fortsätter med felaktigheter en mas…

  Luther hade t ex fler sakrament än två; läs ovan vad Micke skriver.

  Sen vägrar du svara på den enklaste av frågor (som tar 1 min att kolla upp på nätet).

  Så länge du fortskrider tänker jag inte fortsätta käbbla med dig (dock kanske jag skjuter in svar på dina rena lögner omm du fortsätter). Du är inte värd mödan. Hoppas dock du blir mer seriös (det krävs ju inte mycket att ge ett svar osv).

  Allt gott på denna stora ekmanianska dag. 🙂

  Gilla

  1. Domen över skökosystemen har kommit en dag närmare.

   Vad heter den Gud som du tror på,,FADERN, vad är hans namn? Jag skickar väl en bild på Konstantins solgud också då 🙂

   Gilla

  2. Återigen följer oriktigheter från din sida, kanske beroende på att du läst på läxan lite dåligt.

   Jag har framför mig Martin Luthers katekes som får bedömmas vara den formella versionen som Luther lärde till folket. Där framförs endast två sakrament, dopet och nattvarden.

   Att katolska kyrkan inte kommer helgonförklara Martin Luther ser jag som skänk från ovan.

   Vad heter Fadern i bibeln som du tillber?

   frid
   lärjungen

   Gilla

 38. lärjungen, du visar din okunnighet genom dina skriverier. Paulus kallar sin Gud för Fadern. Skulle han ha fel så får du som expert tala om det.

  ”… så har vi bara en Gud, Fadern,…” 1 Kor 8:6

  Ps/ Anders, katoliken Ekman kan nog ställa till det hos er också. Gratulerar! 🙂

  Gilla

  1. Till SÅ

   Om du skriver in på denna blogg i sökrutan ” jesu gudom är en riktigt viktig lära” så finns mina svar där.
   Den dragkampen förlorade du även mot treenighetsanhängarna. Du minns väl Joh. 1:1 för Ordet är ju Jesus Kristus 🙂

   Du kanske också söker skydd under den stora skökans vingar och siktar mot ROM?

   Gilla

   1. Jag behöver inte söka i någon ruta, jag har det här:

    ”… så har vi bara en Gud, Fadern,…” 1 Kor 8:6

    Har Paulus fel när han kallar sin Gud för Fadern?

    Ja, eller nej! Något annat är av den Onde. 😦

    Gilla

    1. Det är klart att vi bara har en Gud, Fadern.

     Det vet du SÅ, att jag tror på.

     ”Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade till mig: Var inte förskräckt! ”Jag Är”* den förste och den siste.” (*grek. ego eimi. Se 2 Mos. 3:14f)
     (Upp-1:17)

     ”Jesus sade till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: ”Jag Är”, redan innan Abraham blev till” (grek. ego eimi. Se 2 Mos. 3:14f)
     (Joh. 8:58)

     ” Fadern är i mig (Jesus) och jag är i Fadern” (Joh.10:38)

     Citaten är hämtade från Reformationsbibeln, King James bibel, vilket gör att vi kan vara på den säkra sidan.

     Herrens Frid i Jesu namn
     lärjungen

     Gilla

     1. Du är totalt förvirrad. Ok, då tar vi resten av texten: ”så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.”

      – Paulus enda Gud är Fadern. Vad är då Jesus Kristus enligt Paulus?

      Gilla

      1. Jesus är ORDET

       ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var GUD”

       Där har vi svaret SÅ.

       Jag tro att alla som någonsin har bloggat på denna blogg faktiskt håller med mig, utom du i detta fall. Jesus är ORDET och i och med det så är han GUD.

       Fråga annorzz så får du se. Jag tror att han också håller med mig den här gången för ovanlighetens skull 🙂

       (Du skriver såsom du vore väldigt upprörd och arg då du ser andra skriva att Jesus är ”Jag Är”. Du får acceptera detta SÅ.
       Det är inte bra för dig att bli så arg. Tänk på din höga ålder.)

       Guds välsignelse och ta hand om dig nu
       Din vän lärjungen

       Gilla

 39. Tack SÅ mkt.

  Har dock hellre en Ulf som går till bikt hos en riktig fåraherde än en fritt härjande ulv i fårskocken. 🙂

  Gilla

  1. Har ni inga fårskockar hos er då? En ulv är alltid en ulv oavsett konvertering. Gratulerar! 🙂

   Gilla

 40. Tack SÅ mkt igen…

  Jag tillhör fårskallarna. Vi är inte många i Uddevallat, så här finns ingen skock. Det är kanske mer uscHeligt katolskt i lärdomsstaden, vad vet jag (jag låg – alldeles för länge – i Lund).

  Vad jag vet är att ulvar kan bli snälla som lamm, när Gud arbetar med dem med alla sakrament. Ja du skulle sett mig i min glans dagar, när jag var oförstörd o fullblods-antikatolik. 🙂

  Vincit omnia Veritas.

  Gilla

 41. Lärungen

  Om du läser i stora katekesen (alltså Luthers) eller CA, ser du har helt fel, även där…

  Det mesta som du hatar hos Kyrkan är f ö något som Luther o lutherdomen lär, ty Fr Martin var så uscHeligt katolsk i nästan allt.

  Allt gott o katolskt tillönskas dig

  Gilla

  1. Annorzzz, jag läste från lilla katekesen som min farmor hade. Martin Luther hade inte allt ljus i skriften. Där kan jag faktiskt hålla med dig som katolik. Själv har jag funderat lite grann på det här med sakrament. Luther skriver om dopets sakrament att det är heligt, av Kristus instiftat verk, varuti han genom synliga och jordiska ting meddelar osynliga och himmelska gåvor. ( Detta låter ju bra)

   Sen följer punkt 215.
   ”Vilka äro sakramenten?

   Dopets sakrament och altarets sakrament eller Herrens nattvard, vilka i gamla testamentet förebildades genom omskärelsen och påskalammet.” slut citat.

   Fler sakrament framkommer inte hos Luther.

   För mig är bara det första sakramentet avgörande för frälsningen, (som jag ser det utifrån Apg. 2:38-39)

   ” Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. 39Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.”

   Om vi tror Mark.16:16 så räcker det med trons dop för syndernas förlåtese och frälsning.
   ”Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst”

   Frid
   lärjungen

   Gilla

 42. Lärungen

  Du är faktiskt hopplös. Du skapar en egen bild av precis allting. Du är bättre bibelläsare än luther, Kyrkans alla trogna, överallt o i alla tider.

  Grattis

  Och sen orkar du inte slå upp vad Fr Martin skrev (o inte ens besvara raka frågor).

  Att du orkar. Och vem bryr sig…

  Gilla

 43. Tack SÅ mycket återigen.

  Ulfar kan också bli helgon i Guds fårahjord, för att Han är större o kan där verka med hela sin nåd i fullhet.

  SÅ bättre ha ulvar i biktbåset, än utklädda fåraherdar som är varken fårskalle, vargskinn eller ens renrasiga.

  Blad Påsk o happy X-mass; ja ett riktigt gott fett kyrkoår på dig så här i fastetiden.

  Allt gott o nytt
  Gud har humor

  PS När ska du börja umgås med katolikerna i Jerusalem eller annorstädes; eller vänta gör inte det; det är livsfarligt, för då kan det hända att man får döda en fördom varje dag. SÅ-NT är farligt även för Saulus:ar, antikatoliker o så vidare… DS

  Gilla

 44. SÅ jag tackade en gång för mkt.

  Sorry, nu lägger jag mig. En snurrig dag, för en gammal
  man…

  Allt gott i a f (tills vi hörs igen)

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s