Hur teologer ändrade treenighetsläran för att fortsätta förtrycka kvinnor

På 1970-talet formulerades vår tids största heresiprojekt: den komplementaristiska synen på skapelseordning och kön. ”Equal in value but different in purpose”. Även om få kristna i Sverige känner till begreppet complementarianism har den amerikanska doktrinen vunnit mark också här, trots att den ändrar på treenighetsläran. Internationella kvinnodagen till ära får Jesusfolkets lyssnare denna vecka höra på när Sarah och Katarina tacklar misogyn teologi i Jesusfeministpodden.

Ladda ner MP3-filen här.

Prenumerera på Jesusfeministpodden!

Djuplodande artikel av Kevin Giles om ursprunget till complementarianism och hur den krisar idag.

Resursbank om kristen feminism

Har du frågor, kommentarer eller tips på vad vi ska podda om? Maila oss på jesusfolket@gmail.com

Podcasten Jesusfolket hittar du här eller varhelst podcastar finns. Du kan även prenumerera på YouTube. Gilla gärna Jesusfolket på Facebook! Om du vill att vi ska komma och prata i din församling, bjud in oss!

23 kommentarer

 1. Jag läste artikeln av Kevin Giles som länkades. Dessvärre görs här flertalet s. k. halmgubbsargument mot komplementarismen där den plötsligt inte är någonting annat än patriarkism. Komplementarism handlar om kompletterande (därav ordet komplement) roller och inte ett härskare och undersåte-förhållande likt inom patriarkismen. Mannen älskar sin hustru likt Kristus älskade församingen och gav Sitt liv för den. Jesus tvättade lärjungarnas fötter och sa att den främste ska bli den andres tjänare och att Han inte kom för att bli tjänad utan att tjäna. Raka motsatsen mot misogynism. Där har vi den bibliska modellen för ledarskapet könsrollerna i äktenskapet. Ni kan läsa Danversförklaringen på svenska här som reder ut det mesta. http://evangeliecentrerat.se/danversforklaringen-manligt-och-kvinnligt/

  Könsroller (vare sig det är patriark- eller komplementarism) är förankrad genom hela världs- och kyrkohhistorien. Inte ett nytt påfund som det låter här. Däremot är egalitarism och feminism nya påfund varför man behövt formulera och markera ut Bibelns komplementära undervisning. Det är i princip endast Sverige senaste 60-70 åren där feminism blivit brett normaliserat. Kvinnliga pastorer eller präster är lika nya påfund.

  Vad gäller subordination inom Treenigheten så är den heretiska varianten den där Sonen och Anden är underordnade till Sin gudomliga natur. Däremot är roll-subordinationen, de underordnade rollerna/funktionerna bibliska och helt i enlighet med de historiska bekännelserna där personerna är fullt ut lika mycket Gud, men med olika ordning i förhållande där Fadern föder Sonen och Anden utgår från Fadern och Sonen, osv. Det är också den jämförelsen man gör med komplementarismen där man och kvinna är likvärdiga som människor men med olika roller.

  Gilla

  1. Hej Daniel! Jag rekommenderar att du även lyssnar på avsnittet. Det som är nytt är inte könsroller, utan det nya är att man inte motiverar motståndet mot kvinnligt ledarskap genom att argumentera för att kvinnor är mentalt nedsatta, utan komplementarianismen anser att kvinnor KAN leda, men de SKA inte det. Det är en helt ny tanke. Augustinus, Thomas Aquinas, Luther m.fl. motiverade sitt motstånd mot kvinnligt ledarskap med att kvinnor är korkade och inkompetenta. Komplementarianismen lär att kvinnor har all kompetens som krävs för att leda, men ska ändå inte göra det för Gud har bestämt det av outgrundlig anledning. Knappt någon har tänkt så innan 1970-talet.

   Gilla

   1. ”Motståndet mot kvinnligt ledarskap” har, och ska alltid motiveras av vad Bibeln säger. Komplementarismen lägger tydligt fram Bibelns lära, och Danversförklaringen ger en kort och koncis utläggning, som Annie Svensson var god nog att klistra in i sin helhet. Komplementarismen motsätter sig inte heller helt att kvinnor får leda -och undervisa. Undantaget är män i församlingen (roll som pastor över) och deras egna äkta män . Motivationen som Bibeln ger här är skapelseordningen och den mystiska bilden av Evangeliet med Kristus som älskade församlingen.

    En del komplementarister som Tim Keller och John MacArthur låter även kvinnor hålla föreläsningar eller dela sina vittnesbörd, skriva böcker, o .s. v. Så du formulerar dig lite väl tillspetsat vilket kan leda till en hätsk stämning i kommentatorsfältet. Hoppas på uppbygglig diskussion.

    Gilla

    1. Du verkar inte ta till dig det jag skriver, Daniel? Komplementarianismen uppstod på 70-talet med den nya idén att kvinnor kan leda, men de ska inte leda. Det historiska motståndet mot kvinnligt ledarskap har motiverats med att kvinnor inte kan leda för att de är mentalt nedsatta, inkompetenta etc. Något som givetvis inte stämmer.

     Om komplementarianismen lär vad Bibeln säger har ingen förstått Bibeln på 1900 år. Varför var inte kyrkofäder komplementarianister? Varför var inte reformatorerna det?

     Gilla

  2. Hej Daniel!

   Men vad är detta? I vilken tid och i vilken värld lever du? Som tur är så ses de åsikter i den befogade länken till din kommentar som helt oacceptabla i dagens samhälle. När man konfronteras med den här sotens dumheter, så känns det hoppingivande att vårt samhälle har utvecklats. Och även om det finns lång väg kvar så tror jag nog att de flesta skulle säga att de åsikter du uttrycker är någonting som vi skakat av oss för länge sedan. Här kommer länken i sin helhet. Läs och njut av att allt detta är totalt överspelat.

   ” Syfte

   Vi har blivit manade till handling av följande utvecklingar i vår tid, som vi iakttar med djup oro:

   Den utbredda osäkerheten och förvirringen som råder i vårt samhälle beträffande de kompletterande skillnaderna mellan manligt och kvinnligt;
   de tragiska följderna av denna förvirring: att äktenskapets väv, som Gud flätat samman av manlighetens och kvinnlighetens vackra och olika trådar, blivit söndertrasad;
   det ökande stödet som ges åt feministisk egalitarism med dess medföljande förvrängningar eller försummelse av den glädjefulla harmoni som skildras i Skriften, mellan återlösta mäns kärleksfulla, ödmjuka ledarskap och återlösta fruars medvetna, kloka, frivilliga stöd för detta ledarskap;
   den utbredda ambivalensen kring värdet av moderskap, husmorsyrket och de många verksamheter som historiskt utförts av kvinnor;
   de växande anspråken på legitimitet för sexuella förhållanden som bibliskt och historiskt har betraktats som olovliga eller perversa, och ökningen av pornografiska skildringar av människans sexualitet;
   att fysiska och känslomässiga övergrepp i familjer är på uppgång;
   uppkomsten av roller för män och kvinnor i församlingsledning som inte anpassas efter Bibelns undervisning utan istället baktänder och ger motsatt effekt, eftersom detta förlamar ett bibliskt troget vittnesbörd;
   den ökande utbredningen och godtagandet av hermeneutiska underligheter som uppfunnits för att omtolka bibeltexters uppenbart tydliga innebörd;
   följden av detta: hotet mot Bibelns auktoritet, då Skriftens tydlighet äventyras och dess innebörds tillgänglighet för vanliga människor dras undan, och endast blir tillgänglig för de som sitter inne med fackmannamässig expertis;
   och bakom allt detta, att en del inom församlingen uppenbart anpassar sig till den här tidsålderns anda på bekostnad av den vackra, radikala, bibliska äktheten, som, i den helige Andes kraft, kan reformera vår sjukliga kultur, istället för att kopiera den.
   Bejakanden

   Med grund i vår förståelse av Bibelns undervisning, bejakar vi det följande:

   Både Adam och Eva skapades i Guds avbild, jämlika inför Gud som personer och distinkta i sin manlighet och kvinnlighet (1 Mos 1:26-27, 2:18).
   Distinktioner i männens och kvinnornas roller är förordnade av Gud som del av skapelseordningen och bör finna genklang i varje människas hjärta (1 Mos 2:18, 21-24; 1 Kor 11:7-9; 1 Tim 2:12-14).
   Adams ledarroll som huvudet i äktenskapet fastställdes av Gud före syndafallet och var inte ett resultat av synden (1 Mos 2:16-18, 21-24, 3:1-13; 1 Kor 11:7-9).
   Syndafallet gjorde att förhållandena mellan män och kvinnor kom att förvanskas (1 Mos 3:1-7, 12, 16).
   I hemmet tenderar mannens kärleksfulla, ödmjuka ledarskap att ersättas av dominans eller passivitet; fruns medvetna, kloka, frivilliga underordnande tenderar att ersättas av bemäktigande eller underdånighet.
   I församlingen gör synden männen benägna att få en världslig makthunger, eller att frånträda sitt andliga ansvar. Synden gör kvinnorna benägna att stå emot begränsningar i deras roller eller att försumma att använda sina gåvor i för dem lämpliga verksamheter.
   Både Gamla och Nya testamentet uppvisar det lika höga värdet och värdigheten som Gud fäster vid både männens och kvinnornas roller (1 Mos 1:26-27, 2:18; Gal 3:28). Både Gamla och Nya testamentet bejakar även principen med mannens ledarskap i familjen och i församlingens förbundsgemenskap (1 Mos 2:18; Ef 5:21-33; Kol 3:18-19; 1 Tim 2:11-15).
   Återlösningen i Kristus har som mål att avlägsna de förvanskningar som införts genom förbannelsen.
   I familjerna ska männen överge ett strängt eller själviskt sätt att leda och växa i kärlek och omsorg för sina fruar; fruar ska överge sitt motstånd mot sina mäns auktoritet och växa i frivillig, lycklig underordning till sina mäns ledarskap (Ef 5:21-33; Kol 3:18-19; Tit 2:3-5; 1 Pet 3:1-7).
   I församlingen ger återlösningen i Kristus män och kvinnor en lika stor andel i frälsningens välsignelser; men en del styrande och undervisande roller inom församlingen är endast för män (Gal 3:28; 1 Kor 11:2-16; 1 Tim 2:11-15).
   Kristus är överlägsen auktoritet och vägledare för män och kvinnor på livets alla områden, och ingen jordisk underordning – vare sig i hemmet, inom religion eller i samhället – innebär under några som helst omständigheter att man har mandat att följa en mänsklig auktoritet in i synd (Dan 3:10-18; Apg 4:19-20, 5:27-29; 1 Pet 3:1-2).
   Starka känslor av att man blivit kallad till tjänst, hos män såväl som kvinnor, får aldrig användas för att åsidosätta Bibelns kriterier för särskilda tjänster (1 Tim 2:11-15, 3:1-13; Tit 1:5-9). Bibelns undervisning ska istället vara auktoriteten utifrån vilken vi testar vår subjektiva urskiljning av Guds vilja.
   När halva världens befolkning är utom räckhåll för inhemsk evangelisation; när oräkneligt många andra förlorade människor finns, i de samhällen som har hört evangeliet; när det finns så mycket påfrestningar och misär som orsakats av sjukdom, undernärdhet, hemlöshet, analfabetism, okunskap, ålderdom, drogberoende, brottslighet, fängelsevistelser, neuroser och ensamhet, behöver ingen man eller kvinna som har en gudagiven passion för att göra Hans nåd känd i världen någonsin känna att de inte fullt ut kan tjäna Kristus till Hans ära och den här fallna världens goda (1 Kor 12:7-21).
   Vi är övertygade om att en förnekelse eller försummelse av dessa principer kommer att få alltmer förödande konsekvenser i våra familjer, våra församlingar och samhället i stort.”

   Annie Svensson

   Gilla

   1. På vilket sätt är åsikterna ”helt oacceptabla!”? Att de inte delas av fokmajoriteten i dagens Sverige? Kristen tro bygger ju som bekant inte på vad folkmajoriteten tycker, utan på vad Biblen lär. Vill du hävda att åsikterna i deklarationen är fel, måste du visa på att den har tolkat bibelverserna fel.

    Kom ihåg att majoriteten av världens kristna tillhör sådana kyrkor som officiellt företräder en ”traditionell” syn på manligt och kvinnligt. Det gäller den katolska kyrkan samt de ortodoxa och österländska kyrkorna, men även konservativa protestantiska samfund som Southern Baptist Convention, konfessionella lutheraner och reformerta m.fl. Så oavsett på vilken sida man står i sakfrågan, kan man inte avfärda den traditionella synen på könsroller som en liten extremiståsikt som ingen ”modern” människa kan ta på allvar.

    Gilla

    1. Hej Mikael!

     Du missar att det finns fler syner på könsroller än två. Den traditionella som de samfund du nämner historiskt har haft går ut på att kvinnor är mentalt nedsatta och därmed biologiskt oförmögna att leda. De ska inte vara ledare därför att de inte kan, de är dummare och klumpigare än män. Så argumenterade Augustinus, Thomas Aquina, Luther, med flera. Den nya komplementarianismen kommer från 1970-talet och lär att kvinnor är mentalt jämställda med män och kan vara ledare – de ska bara inte vara det för Gud har bestämt det av oklar anledning. Det är inte en historisk syn, det är en ny syn. Men den historiska synen finns knappt kvar för det är så uppenbart falskt att kvinnor skulle vara mongolider. Därmed är egalitarianismen, idén att kvinnor kan leda lika väl som män, tusentals år äldre än komplementarianismen. Redan i fornkyrkan fanns egalitära rörelser, som montanismen.

     Allt gott!

     Gilla

      1. Hej Johan,

       Ställer samma fråga som du.

       I övrigt tror jag på Daniels resonemang då de utgår från bibeln.

       Och pga beprövad erfarenhet, om man törs säga det.

       Nu talar vi om ordningen i församlingen.

       Ibland har man lust att lära sig leda flocken på jobbet, men det är en annan grupp än församlingen.

       Här i kommentarsfälten hänvisas dels till vad kyrkofäder sagt. När en kyrkofader säger någonting annat än vad bibeln säger har han fel, trots att kyrkofadern är en man. Att pröva budskap gäller både vad en man eller en kvinna säger och facit är bibeln oavsett tid och rum.

       Gilla

     1. Det är knappast så att alla som före 1970-talet skulle ha försvarat en ”traditionell” (givetvis finns det många nyansskillnader inom det lägret) skulle ha gjort det för att de ansett kvinnor generellt varit dumma eller korkade:; den synen avvisas ju av t.ex. av Piepers ”Kristen Domgatik” som länge använts som teologisk lärobok inom den konfessionellt lutherska synodalkonferensen i USA. (Och även om t.ex. Luther skulle ha ansett att kvinnor var korkade, är det inte säkert att hans motstånd mot kvinnligt ledarskap skulle stå och falla med den uppfattningen.)

      Gilla

    2. Hej Mikael Nyman!

     Hur saker är, bestämmer inte hur de bör vara. Om kvinnor i en viss kontext inte får köra bil, delta i idrott eller ta beslut i sina egna liv – så innebär det inte att det bör vara på det sättet. Vare sig de sägs av män inom Kristendomen eller inom Islam.
     Det finns många sätt att tolka ”det som Bibeln lär”. Om du inte är bekant med feministisk teologi, kan jag bara råda dig att uppdatera.
     Att försöka begränsa människors möjligheter är aldrig ok, det enda undantaget är om det skadar någon annan. Din inställning både begränsar kvinnors liv och får dem att komma till skada. Jag antar att din drivkraft är att du vill fortsätta med att leda och bestämma. Det kanske fungerar för dig just nu, men för bakåtsträvare är alltid tiden en fara. För alla oss andra är den ett löfte om förändring.

     Annie Svensson

     Gillad av 1 person

     1. Det är inte alltid så att det finns ”många sätt” att tolka Bibeln. I vissa fall är det så, och då måste man som kristen acceptera att man kan ha olika uppfattningar, och inte döma ut den andra tolkningen. Men i många fall finns det bara en korrekt tolkning, som kan göra rätt för all biblisk evidens i frågan, och då måste man som kristen acceptera den tolkningen, oavsett om man gillar den eller inte.

      Ta t.ex. frågan om treenigheten, eller om Jesus är Gud. Klassiskt kristna säger att Jesus är Gud, medan t.ex. Jehovas vittnen säger att Jesus inte är Gud. Har vi att göra med två möjliga ”tolkningar”, eller är det så att det bara finns en rätt tolkning, och de som företräder den andra uppfattningen misstolkar Bibeln? Det enda sätt att få reda på mer är att låta Bibeln tala för sig själv, dvs. man undersöker de bibelverser som skulle kunna anföras till stöd för de respektive uppfattningarna. Här har den historiskt kristna kyrkan kommit fram till ett svar, att Bibeln lär Kristi gudomlighet, och de som menar att Jesus inte är Gud måste förneka vissa bibliska utsagor.

      Accepterar du Bibeln som högsta och enda auktoritet för kristen tro och liv? Eller menar du att t.ex. frågan om Jesu gudom är en ”tolkningsfråga”, där kristendomen och Jehovas vittnen företräder varsin ”tolkning”, där den ena inte kan vara rätt eller fel?

      Jag måste säga att jag tycker du gör ett misstag som många med ”politiskt korrekta” åsikter gör, nämligen att de antar att motståndaren är ond. De utmålar dem som inte lovsjunger feminism, hbtq-rörelsen eller mångkultur som moraliskt defekta, ute efter att bevara sina egna priviliegier och okänsliga för andras situation. Men om vi tar t.ex. synen på könsroller, finns det ju massvis med kvinnor som är medlemmar i kyrkor som företräder en konservativ eller traditionell syn. Varför skulle dessa nu vara medlemmar i kyrkor som ”begränsar” deras möjligheter? Eller menar du att de inte förstår sitt eget bästa?

      Gilla

      1. Hej Mikael Nyman!

       Du skriver: ”Men om vi tar t.ex. synen på könsroller, finns det ju massvis med kvinnor som är medlemmar i kyrkor som företräder en konservativ eller traditionell syn. Varför skulle dessa nu vara medlemmar i kyrkor som ”begränsar” deras möjligheter? Eller menar du att de inte förstår sitt eget bästa?”

       Det menar jag absolut inte. Jag anser att alla ska ha möjlighet att leva sitt liv på det sätt de vill. Det innebär att både kvinnor och män ska känna sig fria att själva välja. Det är när dessa friheter inskränks som det blir problematiskt. Detta gör att förutbestämda könsroller alltid i sig är dåligt. Och faktiskt är inskränkande för både män och kvinnor.

       Det skulle vara intressant att få veta om du alltid känner dig bekväm i den roll som man, som du anser har tilldelats dig? Du skriver: ”Men i många fall finns det bara en korrekt tolkning, som kan göra rätt för all biblisk evidens i frågan, och då måste man som kristen acceptera den tolkningen, oavsett om man gillar den eller inte.”

       Annie Svensson

       Gilla

   2. Din kommentar är inte saklig, utan går mer på person (ad hominem) än sakfrågorna. Du säger att de är ”dumheter” och så vidare, men ger inga skäl till varför, eller t. ex. några alternativa förklaringar till de bibelställen Danversförklaringen tar upp.

    Det är irrelevant att ”åsikterna ses som helt oacceptabla i dagens samhälle”. Det mesta i den kristna tron är oacceptabelt i dag och i det förflutna. Kristna ska följa Guds Ord och inte Världen.

    Sverige har helt klart gått långt i sin radikala feminism vilket tyvärr även smittat av sig på kristna. Men även bland icke-troende såväl som troende finns det nu strömningar som inser att det inte varit en så bra utveckling och försöker dra i nödbromsarna. Det hade varit önskvärt det fanns kristna med på barrikaderna här, men icke. Och det är en stor skam. Vi får se hur det går med det. Gud skriver historien.

    Gilla

    1. Hej Daniel!

     Vad är det i den ”radikala feminismen” som du anser vara dåligt? Vad är det som är så illa att du vill dra i nödbromsen?

     Annie Svensson

     Gilla

 2. Hej!

  Min fråga är, har Gud några ordningar i äktenskapet, eller är det fritt fram för kvinnan att styra och leda?

  Att kvinnor kan ha en tjänst såsom profet, herde, evangelist, osv anser jag är självklart utifrån Guds ord, men frågan är om Gud har ordningar för och i äktenskapet?

  Bb

  Gilla

  1. Hej Björn!

   Ordningar och att det är fritt fram för kvinnor att leda är ju inte motsatser. Ett äktenskap kan ha ordning utan att det hindrar en kvinna (eller man) att fatta beslut om ekonomi, hushåll, barn etc. På samma sätt kan en församling eller ett företag ha ordningar utan att det omöjliggör för kvinnor eller mörkhyade eller judar att ha ledarpositioner.

   Allt gott!

   Gillad av 1 person

   1. Micael!

    När jag lyssnade på podden tycktes det mig, att damerna förkastade Paulus ord gällande ordningar i äktenskapet och mer eller mindre införde en världslig åsikt. Är inte Paulus ord inspirerade, utandade av Gud?

    Jag för min del trormed bestämdhet att Guds ordningar gäller och att det är ett uppror mot Gud om man inte inordnar sig under dem.

    Du kan ju läsa vad jag skrivit om detta på min blogg!

    http://skanebloggaren.blogspot.com/2011/11/det-finns-inga-aktenskapsproblem.html

    http://skanebloggaren.blogspot.com/2018/05/den-aktenskapliga-vandringen-jag-skrev.html

    Bb

    Gilla

    1. Men snälla nån. Att Paulus är inspirerad av Gud är det ingen som ifrågasätter, men som Sarah och Katarina förklarade i ett tidigare poddavsnitt är det en feltolkning att tro att Paulus vill att kvinnor alltid i alla sammanhang ska tiga i församlingen, låta männen bestäma, sitta i tysthet utan att leda, etc. De pratar om det här: https://helapingsten.com/2018/09/27/var-paulus-kvinnofortryckare/

     Akta dig för att göra din 2000-talstolkning av Guds Ord till samma sak som Guds Ord. Det finns ingen här som förnekar Bibelns inspiration, men den misogyna tolkningen av Paulus är ologisk och innebär att han säger emot sig själv.

     Gillad av 1 person

     1. Micael!

      Jag har absolut inga problem med kvinnor som leder, problemet blir när man flyttar en funktion från ex församlingen till att vara lika giltig i äktenskapet.

      Jag kanske hörde fel i podden, men visst pratade dom också om äktenskapet?
      Om inte ber jag om ursäkt för mina inlägg!

      Bb

      Gilla

      1. Hej Björn!

       Så vad menar du gäller i äktenskapet? Vad är ”ordningen” för något?

       Annie Svensson

       Gilla

 3. Annie Svensson!

  Det dinns två länkar som jag har gett längre upp till Micael, läs dom så förstår du vad jag menar.

  Bb

  Gilla

 4. Avsnittet är riktigt intressant, och den ger mycket att fundera på och undersöka och pröva. Bland annat tas grundtext och kontext upp, på ett sätt som var nytt för mig. Rekommenderar att om man ska döma avsnittet, så bör man åtminstone lyssna på det först ;P

  Gillad av 1 person

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s