Liv, kraft och kärlek: Väckelse à Apg.

Den första kyrkan kännetecknades av att många blev frälsta, stora under skedde och de kristna älskade alla, inklusive sina fiender, och delade allt gemensamt så att ingen led någon nöd. När kyrkan inte ser ut såhär innebär det att den sover och måste väckas. Detta klipp sammanfattar vad jag försökt förmedla på Hela Pingsten i snart ett år, det är en sådan här väckelse kyrkan i Sverige behöver, en väckelse fylld av liv, kraft och kärlek:

Stora delar av kyrkan i Sverige sover. Detta blir uppenbart när man jämför den med hur kyrkan såg ut i början, vilket finns nedtecknat i Bibelboken Apostlagärningarna. Där läser vi om hur urkyrkan kännetecknades av:

 1. Liv: Kyrkan var levande och glädjefylld och mängder med människor kom till tro på Jesus och fick evigt liv.
 2. Kraft. Gud gjorde många tecken och under som bekräftade att budskapet om evigt liv i Jesus var sant.
 3. Kärlek. Kristna älskade varandra och alla andra som sig själva och delade allt så att ingen led någon nöd.

När kyrkan inte ser ut så här innebär det att den sover och måste väckas. Det är det väckelse innebär, att kyrkan återgår till sitt normaltillstånd. När Guds väckarklocka ringer, då sprider kristna Evangeliet som galningar var de än är, då uppväcker de döda och driver ut demoner, och då står de inte ut med att äga rikedom utan delar allt med de fattiga.

Detta ser vi i Apostlagärningarna. I kapitel 1 står det:

1 I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, 2 fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. 3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. 4 Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. 5 Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.”

Apostlagärningarna är en fortsättning på Lukasevangeliet som också är en skrift till Teofilus (som vi inte har någon aning om vem han var). Lukas handlade om två saker: vad Jesus gjorde och lärde. Apostlagärningarna handlar om vad apostlarna, de som Jesus hade utvalt för att sprida Evangeliet, gjorde och lärde. Jesus gav dem bevis på att Gud hade gjort ett under med Honom och låtit Honom uppstå från de döda, och så undervisade Han dem om Guds Rike. Den undervisningen är väldigt viktig för att kunna gå ut och sprida väckelse. Men inte tillräcklig, man behöver också bli döpt, genomdränkt, i den Helige Ande. Jesus sänder inte ut apostlarna direkt utan ber dem vänta på den Helige Andes utgjutande. Och det sker i kapitel 2:

1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Efter detta samlas massvis med människor och undrar hur dessa olärda män och kvinnor kan tala ”om Guds väldiga gärningar” på alltifrån arabiska till latin, och Petrus börjar predika och säger att den Helige Ande har blivit utgjuten och uppmanar folkmassan att vända om från sina onda gärningar och tro på Jesus som blev korsfäst men som Gud har uppväckt från de döda. Budskapet ”högg till i hjärtat på dem” (v. 37) och 3000 kom till tro. Kraften från den Helige Ande ledde till omvändelse och frälsning.

1906 startade en väckelse på Azusa Street i Los Angeles. Tusentals blev döpta i den Helige Ande och började tala nya språk, och det blev starten på i stort sett hela den karismatiska rörelsen. Väldigt många rapporterade från Azusa Street att språken de talade var existerande språk som franska, hindi eller norska. Vi har hört nu på lägret hur Hans Sundberg fick bevittna en kvinna tala farsi på Herrens ingivelse och hur Håkan Gabrielsson sjöng ett budskap på det indiska språket ho. Jag har flera vänner i något som heter Stockholms bönehus, och de har berättat om hur en kille på ett möte hösten 2010 snackade lite i tungor, varav en finsk kvinna spärrade upp ögonen och sa att det var ett budskap på klockren finska. Samma undergörande kraft som drog igång väckelserna i Apostlagärningarna och på Azusa Street finns tillgänglig för oss, om vi tror på budskapet om Guds Rike och låter oss uppfyllas av den Helige Ande.

När Anden kommer sker inte bara under utan också ekonomisk utjämning:

42 De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47 De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

De första kristna höll fast vid apostlarnas lära och ingen annan lära, och de deltog troget i gemenskap, nattvard och bön. Många under skedde, de möttes varje dag och hade jublande, innerlig glädje. Och de sålde sina ägodelar, lade pengarna i en gemensam pott och dleade ut åt var och en. Det fanns inte rik och fattig, de hade allt gemensamt. Kapitel 4 säger samma sak:

32 Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. 33 Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. 34 Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen 35 och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde.

De var ett hjärta och en själ, och den enheten gjorde att ingen led någon nöd, de delade alla ägodelar. Det räcker inte med att bara dela på alla pengar, man måste sälja sina ägodelar så att några inte bor i ruckel medan andra bor i palats. Idag är en miljard människor extremt fattiga, 16 000 barn dör varje dag på grund av hunger. Vi måste ge dem allt vi kan, inte allt vi vill. 1 Johannesbrevet 3:17 säger: ”Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?” Hur kan Guds kärlek förbli i en sådan person? De första kristna hade väckelse för de sålde allt och gav till de fattiga. Påsken 2010 besökte jag en kyrka som heter Jesus Army i Storbritannien, där bor man i kommuniteter och delar allt gemensamt.  När 16 000 barn dör varje dag av hunger måste vi leva som apostlarna gjorde.

När vi delar allt med de fattiga kommer fler också komma till tro, för Jesus sade att människor kommer prisa Fadern när de ser våra goda gärningar (Matt 5). En annan sak som Bibeln gång på gång betonar är oerhört viktigt för att prisa Evangeliet är att låta Gud göra mirakler. För Gud bekräftar sitt Ord med tecken och under. I Apostlagärningarna 3 blir en lam man botad när Petrus säger: ”I Jesu Kristi nasareens Namn, stig upp och gå!” Sedan händer följande:

11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. 16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.”

Petrus anknyter väldigt tydligt till den lame mannens helande när han predikar Evangeliet, han betonar att de inte gjorde något utan att Jesus har botat honom och att de är vittnen till att Jesus har uppstått från de döda. Budskapet bekräftas av undret, och flera av dem som såg det hela kom till tro (4:4).

De flesta gånger Evangeliet predikas i Apostlagärningarna sker det i anknytning till tecken och under. För att människor ska förstå att Evangeliet inte är som vilket budskap som helst utan ett budskap från Gud griper Han in och gör under för att bekräfta det. Hebr 2:3-4 säger: ”Den [frälsningen] förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja.” Mirakler är alltså Guds vittnesbörd. I Mark 16:20 står det om när Jesus sände ut apostlarna: ” Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Apg 14:3 lyder: ”Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.” Ordet bekräftas av tecken och under.

Apostlarna visste att Evangeliet sprid bäst i kraften av tecken och under och därför bad de i Apg 4:

29 ”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” 31 När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

John Wimber
John Wimber

John Wimber, en av 1900-talets viktigaste och mest inflytelserika andliga ledare i Västvärlden, kallade detta för ”Power Evangelism”, när Evangeliet sprids i Andens kraft. Wimber grundade Vineyardrörelsen, och en händelse som Gary Best, ledare för Vineyard i Canada, var med om kan illustrera hur power evangelism fungerar idag. Han skriver i sin bok Naturally Supernatural om hur en flicka en gång på ett möte såg en syn av en mans vänstra hand där två knogar var krossade. En man i lokalen hade en sådan skada så de bad att Gud skulle bota honom. Han var ateist och tyckte situationen var löjlig, men så plötsligt kände han som om elektricitet gick igenom hans kropp och ner i hans hand, och när strömvågen nådde knogarna omformades de framför hans ögon och återställdes helt. Mannen svor högt och fattade ingenting. Då kom tjejen som hade sett hans hand i en syn och började profetera och säga saker om hans liv som knappt någon utom han själv visste, bland annat hur han hade blivit sexuellt utnyttjad som sexåring. Han blev vit som ett lakan. Han gav sitt liv till Jesus den kvällen.

Ytterligare en sak som kännetecknar väckelse är förföljelse och lidande. I Apostlagärningarna 5 ser översteprästen till att alla apostlar grips och sätts i fängelse, men en då kommer en ängel hjälper dem fly. Översteprästen tänker att det inte ska stoppa honom utan tar och fängslar dem igen. Sedan händer följande:

27 När de nu fördes bort, ställdes de inför Stora rådet, och översteprästen förhörde dem 28 och sade: ”Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod skall komma över oss.” 29 Då svarade Petrus och apostlarna: ”Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Apostlarna råkade ut för stora svårigheter när de predikade Evangeliet, för djävulen attackerar dem som hotar hans ondska, men de var beredda att betala varje pris som helst för att sprida budskapet om Guds Rike. När de förbjöds predika om Jesus sade de att de måste lyda Gud mer än människor – och så sätter de igång att predika om Jesus för dem som dödade Honom. De första kristna var beredda att dö för Honom, precis som Han var beredd att dö för oss. Stefanus är en person i Bibeln som jag gillar, för han var både en person som var utsedd att betjäna de fattiga samtidigt som han utförde stora tecken och under. Han förenade kraft och kärlek. Även han fördes till rätta för sin tro på Kristus. Det står i Apostlagärningarna 7:

55 Uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. 56 Och han sade: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.” 57 Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom, 58 och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. 59 Så stenade de Stefanus, under det att han bad: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” 60 Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden insomnade han.

Stefanus var helt och hållet beredd på att dö för Kristus, för han visste att han hade evigt liv. Herren lät honom i sin nåd se Himlen innan han dog. Och i sitt lidande var han så fylld av fiendekärlek att hans sista ord var att Gud skulle förlåta dem som avrättade honom, precis som Jesus förlät sina bödlar på korset.

2 Tim 3:12 säger ”Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.” För att få väckelse måste vi lida, förföljas och göra uppoffringar. Många vill se under och Guds härlighet utan att inse att man måste göra uppoffringar för att få se det, och att det kommer innebära lidande. Liksom många inte ser samma under som på pingstdagen för att de inte är villiga att dela allt med de fattiga, som apostlarna ju gjorde på pingstdagen, så ser många inte under och tecken för att de inte är redo för att lida för Kristus. Stora andliga välsignelser kräver stora uppoffringar.

Broder Yun
Broder Yun

I Kina har en väldigt stor väckelse pågått i tiotals år. Staten har försökt utplåna kyrkan men det har gett motsatt effekt: miljontals har kommit till tro i en rasande takt. Den underjordiska kyrkan i Kina har fått se stora under, eftersom de har gjort stora uppoffringar och gått igenom mycket svår förföljelse. En av den underjordiska kyrkans främsta ledare, broder Yun, skrev en självbiografi för några år sedan med titeln Den himmelske mannen där han berättar vad han har upplevt. Han skriver bland annat om hur han satt fängslad i ett fängelse i Zhengzhou, och vakter hade krossat hans ben så att han inte kunde använda dem. Han fick bäras mellan cellen, toan och tortyrkammaren. Efter ett tag fick han tre olika profetiska budskap som sa att han skulle fly. Att han inte hade några ben att fly med var en smärre detalj som Gud inte verkade fästa så stor vikt vid. När Yun fick en tydlig signal från Gud började han gå, han blev omedelbart helad i benen. Järnportarna öppnade sig, och vakterna var som förblindade, även om de tittade åt hans håll reagerade de inte. Yun gick ut på fängelsegården, inga vakter reagerade, han gick fram till den stora järngrinden till fängelset som ingen tidigare hade kunnat fly ifrån, grinden öppnade sig, han gick ut, en taxi kom fram och han hoppade in i den. Efter ett par minuter upptäckte man att han hade rymt, men omedelbart kom ett kraftigt oväder som försvårade jakten efter honom. Händelsen finns bekräftad av två pastorer som satt i samma fängelse och bevittnade flykten, och uppenbarligen lyckades Yun fly på något sätt för han bor i Tyskland sedan 14 år tillbaka.

Det är ett mäktigt mirakel, men det kom genom blod och tårar. En biblisk väckelse kännetecknas av liv, kraft och kärlek, kraftig församlingstillväxt, stora under och kärleksfull fattigdomsbekämpning, och grunden är en överlåtelse till Kristus som är större än allt annat och som gör en beredd att lida och dö för Honom. För stora andliga välsignelser krävs stora uppoffringar. Amen.

7 kommentarer

 1. Om vi vill uppnå biblisk väckelse tror jag vi behöver överge alla föreställningar vi har om en väckelse. I sig är väckelse ett obibliskt uttryck men vad vi menar med väckelse tror jag man kan sammanfatta i två mer bibliska uttryck:
  – Guds rikes utbredning
  – Församlingens tillväxt

  Att Guds rike sprids är inte bara att människor kommer till tro utan även att Guds rikes principer sprids: Frihet för de förtryckta och ett strävande mot att ”sammanfatta allt i Kristus”, oavsett vad det innebär.

  Att församlingen växer är inte bara att människor kommer till tro utan att människor går ifrån andligt nyfödda till andligt mogna människor tills hela församlingen når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

  Bra skrivet förövrigt!

  Gilla

 2. Idag finns karismatiska uttryck som andedop, tungomålstalande, profetia och helande inom nästan alla etablerade pingstkyrkor. Charismania är ett slanguttryck som används om de vanliga och våldsamma karismatiska inslagen där människor skriker, gråter, får grova spastiska anfall, svimmar, faller ihop på marken, rabblar tungotal med mera.
  Hej, är det någonting i Bibeln som varnar om dessa typer av kyrkor? Är det osunt eller inte? Jag är väldigt förvirrad!

  Gilla

  1. Hej! Nej, Bibeln varnar inte för att människor gråter, faller eller talar i tungor när de erfar den Helige Ande – tvärtom är det en rätt naturlig reaktion när man möter Gud själv. De falska profeter Bibeln varnar för utmärks inte av särskilt ”insensiva” känslor utan av att de förkunnar en annan Jesus och försöker lura bort lärjungar från den kristna tron. Så även de som har ”lugn” karismatik behöver prövas gentemot skriften.

   Guds välsignelse!

   Gillad av 1 person

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s